Kanerva

Kanerva on seitsemänpaikkainen erityistason asuinyksikkö neuropsykiatrisesti oirehtiville, paljon tukea arkeensa tarvitseville lapsille ja nuorille. Kanerva tarjoaa turvallisen ja kodinomaisen kasvuympäristön erityislastenkodin tarpeisiin suunnitelluissa uudenaikaisissa ja toimivissa tiloissa, Turengin keskustassa.

Kanervan omavalvontasuunnitelma

 

Toiminta-ajatus

Kanervassa tehtävän hoito- ja kasvatustyön perustana ovat lapsilähtöisyys sekä psykiatrinen ja kuntouttava työote.  Kanervassa rakennetaan lapsille turvallinen, strukturoitu ja vakauttava arki, jossa on ikätason mukainen vuorokausirytmi, selkeät ja johdonmukaiset toimintamallit sekä lapsen kasvua ja kehitystä tukevat rajat. Lasten arki muodostuu koulunkäynnistä, kodinomaisista perustoiminnoista sekä harrastustoiminnasta ja vapaa-ajasta. Kasvatustyön tärkeänä osana on arjen taitojen opettelu yhdessä aikuisen kanssa. Kaikissa toiminnoissa kunkin lapsen yksilöllinen tuentarve ja erityishaasteet on huomioitu. Omaohjaajatyö on Kanervassa tehtävän hoito- ja kasvatustyön peruspilari. Jokaisella lapsella on nimettynä omaohjaajatyöpari.

Arki

Tavoitteellisessa ja vakauttavassa arjessamme korostuu lasten osallisuus, yhteisten ja yhdessä sovittujen toimintamallien toteuttaminen, sovituista säännöistä kiinnipitäminen sekä lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaan kirjattujen yksilöllisten tavoitteiden asettaminen, toteuttaminen, seuranta ja arviointi. Tavoitteena on löytää lasten vahvuudet ja kuntoutumisen kautta psyykkinen tasapaino sekä opettaa lapsille sosiaalisia taitoja ja toisten huomioimista. Teemme myös tiivistä yhteistyötä psykiatristen hoitotahojen ja muiden lasta hoitavien ammattilaisten kanssa.

Sijoituksen ajan tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen perheen ja lähiverkoston kanssa. Lasta tuetaan hänelle merkityksellisten suhteiden ylläpitämisessä sekä autetaan häntä rakentamaan ja ylläpitämään suhdetta läheisiinsä. Perhe on monella tavalla mukana lapsen arjessa. Psykiatrinen erityisosaaminen lastenkodin arjessa tarkoittaa henkilökunnan kykyä tehdä havaintoja lapsen käyttäytymisestä, kykyä nähdä lapsen tuen tarpeita sekä kykyä vastata lapsen psyykkiseen oirehdintaan ja tuen tarpeeseen.

Koulunkäynti

Kanervan lapset käyvät pääsääntöisesti koulua samassa pihapiirissä toimivassa Janakkalan sivistystoimen alaisessa kolmiluokkaisessa Aavan koulussa, jossa opetus tapahtuu erityisopetuksen pienryhmässä. Koulussa voi suorittaa kolmen erityisopettajan opetuksella peruskoulun ala- ja yläkoulun opintoja. Koulu tekee tiiviisti yhteistyötä muiden alueen koulujen kanssa ja oppilaiden on mahdollista suorittaa joitakin aineita myös integroituna alueen kouluissa. Lapsen sujuvan ja yksilöllisen oppimisen varmistamiseksi koulun henkilökunnan kanssa tehdään tiivistä, päivittäistä yhteistyötä. Tärkeänä tavoitteena jokaisen lapsen koulutyössä on peruskoulun suorittaminen ja päättötodistuksen saaminen sekä ammatillisiin tai lukio-opintoihin siirtyminen.

Tilat ja ympäristö

Kanerva sijaitsee rauhallisella asuinalueella Turengin keskustan välittömässä läheisyydessä. Ympäristö on puistomainen ja vehreä pientaloalue, joka mahdollistaa kodinomaisen ympäristön sijoitetuille lapsille. Uudet, viihtyisät ja turvalliset tilat tarjoavat oivat mahdollisuudet laadukkaan hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyön toteuttamiseen ja peruskoulun suorittamiseen.  Tilat ovat erityistason laitoshoidon käyttöön suunnitellut ja otettu käyttöön maaliskuussa 2019. Turengin keskustaan on etäisyyttä 500 metriä ja julkiset liikenneyhteydet lähikuntiin ja kauemmaksikin toimivat hyvin. Pihapiirissä on mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen ja pihapeleihin. Samassa pihapiirissä on myös itsenäistymisasuntoja nuorten jälkihuollon toteuttamiseksi. Samassa rakennuksessa Kanervan kanssa toimivat myös Kaarnan erityistason asuinyksikkö sekä ja Aavankiven perustason asuinyksikkö.

Harrastusmahdollisuudet

Kanervassa kannustamme ja tuemme lapsia mielekkään vapaa-ajan vietossa ja harrastusten löytymisessä. Sijaintimme mahdollistaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet.  Maanantaisin Kanervan lapsilla on mahdollisuus käydä uimahallissa ja tiistaisin liikuntahallissa, omilla vuoroillamme. Lasten omien harrastusten lisäksi Kanervassa on viikoittain yhteisöilta, ja loma-aikoina toteutamme retkiä ja muuta ohjattua toimintaa.

Henkilöstö

Kanervan moniammatillisen tiimin muodostavat seitsemän sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavaa ohjaajaa, vastuusairaanhoitaja sekä yksikön johtaja. Neuropsykiatrinen erityisosaamisemme koostuu moniammatillisen henkilökunnan koulutuksesta, psykiatrian ja lastensuojelun osaamisesta sekä työkokemuksesta haastavien lasten kanssa työskentelystä. Työryhmä saa lasten diagnoosien ja oireiden mukaista sekä muuta koulutusta työnsä tueksi. Jokaisen työntekijän neuropsykiatrista erityisosaamista, varmennetaan ammatillisella täydennyskoulutuksella.

Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa kehitetään ja tuetaan jatkuvasti Sospron yhteisen täydennyskoulutusohjelman Sospro-Akatemian koulutuksin. Sospro-Akatemia toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa. Koulutukset käsittävät mm. lastensuojelun substanssiin johdattelevia opintoja sekä lastenkotien erityistarpeisiin ja profiileihin suunniteltuja erityisopintoja muun muassa neuropsykiatriaan, psykiatriaan sekä käytös- ja tunne-elämän häiriöihin.

Kerromme mielellämme toiminnastamme lisää!