Kanerva

Kanerva on seitsemänpaikkainen erityistason asuinyksikkö neuropsykiatrisesti oirehtiville, paljon tukea arkeensa tarvitseville lapsille ja nuorille. Kanerva tarjoaa turvallisen ja kodinomaisen kasvuympäristön erityislastenkodin tarpeisiin suunnitelluissa uudenaikaisissa ja toimivissa tiloissa, Turengin keskustassa.

Kanervan omavalvontasuunnitelma

 

Toiminta-ajatus

Kanervassa tehtävän hoito- ja kasvatustyön perustana ovat lapsilähtöisyys sekä psykiatrinen ja kuntouttava työote.  Kanervassa rakennetaan lapsille turvallinen, strukturoitu ja vakauttava arki, jossa on ikätason mukainen vuorokausirytmi, selkeät ja johdonmukaiset toimintamallit sekä lapsen kasvua ja kehitystä tukevat rajat. Lasten arki muodostuu koulunkäynnistä, kodinomaisista perustoiminnoista sekä harrastustoiminnasta ja vapaa-ajasta. Kasvatustyön tärkeänä osana on arjen taitojen opettelu yhdessä aikuisen kanssa. Kaikissa toiminnoissa kunkin lapsen yksilöllinen tuentarve ja erityishaasteet on huomioitu. Omaohjaajatyö on Kanervassa tehtävän hoito- ja kasvatustyön peruspilari. Jokaisella lapsella on nimettynä omaohjaajatyöpari.

Arki

Tavoitteellisessa ja vakauttavassa arjessamme korostuu lasten osallisuus, yhteisten ja yhdessä sovittujen toimintamallien toteuttaminen, sovituista säännöistä kiinnipitäminen sekä lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaan kirjattujen yksilöllisten tavoitteiden asettaminen, toteuttaminen, seuranta ja arviointi. Tavoitteena on löytää lasten vahvuudet ja kuntoutumisen kautta psyykkinen tasapaino sekä opettaa lapsille sosiaalisia taitoja ja toisten huomioimista. Teemme myös tiivistä yhteistyötä psykiatristen hoitotahojen ja muiden lasta hoitavien ammattilaisten kanssa.

Sijoituksen ajan tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen perheen ja lähiverkoston kanssa. Lasta tuetaan hänelle merkityksellisten suhteiden ylläpitämisessä sekä autetaan häntä rakentamaan ja ylläpitämään suhdetta läheisiinsä. Perhe on monella tavalla mukana lapsen arjessa. Psykiatrinen erityisosaaminen lastenkodin arjessa tarkoittaa henkilökunnan kykyä tehdä havaintoja lapsen käyttäytymisestä, kykyä nähdä lapsen tuen tarpeita sekä kykyä vastata lapsen psyykkiseen oirehdintaan ja tuen tarpeeseen.

Koulunkäynti

Kanervan lapset käyvät pääsääntöisesti koulua samassa pihapiirissä toimivassa Janakkalan sivistystoimen alaisessa kolmiluokkaisessa Aavan koulussa, jossa opetus tapahtuu erityisopetuksen pienryhmässä.