Avopalvelut


Sospron Avopalvelut tuottavat sosiaalihuolto-, lastensuojelu- ja kotouttamislain mukaisia palveluita lapsille, nuorille ja perheille. Palveluita toteutetaan asiakkaiden kotona sekä arjen ympäristöissä, yhteistyössä läheis- ja viranomaisverkostojen kanssa. Työskentely on aina yhteisistä tavoitteista lähtevää, ja palvelut räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaan. Työskentely pohjautuu aina yksilölliseen asiakas- ja palvelusuunnitelmaan.

Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheenjäsenten kanssa perheen tarpeen mukaisella tavalla. Työskentely tapahtuu lähellä asiakasta, perheen omassa kodissa ja arjen ympäristössä.

Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Tarpeet ja tavoitteet kartoitetaan yhdessä työskentelyprosessin alkaessa. Työskentely on konkreettista yhdessä tekemistä ja esimerkin kautta oppimista, keskustelua ja esimerkiksi vanhemmuuden eri osa-alueiden sekä lapsen tarpeiden tutkimista.

Perhetyön tavoitteena on mm. nostaa esille lapsen tarpeet sekä turvata lapsen etua sekä vahvistaa perheen arjessa selviytymistä. Tavoitteena voi olla myös tuki mahdollisessa kriisitilanteessa, ehkäistä uusien ongelmien syntymistä tai etsiä vaihtoehtoja haastavien tilanteiden avuksi.

Työskentelyn vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti sekä palveluun osallistuvan perheen että asiakkuudesta vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillisen tukihenkilön tehtävänä on tukea asiakasta erilaisissa elämäntilanteissa yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tapaamiset tukihenkilön kanssa voivat olla toiminnallisia tai keskustelua tai molempia. Maahanmuuttotaustaisten asiakkaiden kohdalla voi korostua etenkin kotoutumisprosessin ja kielitaidon kehittymisen tukeminen.

Tukihenkilö voi olla lapselle tai nuorelle oma, turvallinen aikuiskontakti, joka auttaa kodin ulkopuolella ikätasoisessa toiminnassa ja tarjoaa jakamatonta aikaa ja huomiota. Ammatillinen tukihenkilö voi toimia linkkinä uudelle paikkakunnalle opiskelemaan tulevalle nuorelle, tai opastaa pienen vauvan saaneita tuoreita vanhempia. Hän voi olla apuna etsimässä uutta harrastusta tai tukea omaan vuokra-asuntoon itsenäistyvää nuorta arjen hallinnassa. Ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa määritetään tavoitteet yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutusta voidaan toteuttaa joko Sospron perhekuntoutusasunnoissa Alavudella tai perheen kotona lähialueilla. Perhekuntoutus toimii apuna monenlaisissa perhetilanteissa niin lastensuojelun avohuollon tukitoimena kuin sijoituksesta kotiutuessakin. Perhekuntoutuksessa vanhemmat saavat vahvistusta vanhemmuuteensa esimerkiksi oman psyykkisen sairastamisen, päihdeongelman, traumatisoitumisen tai muun kuormittumisen vuoksi. Kuntoutus voi toimia tukena elämän kriisitilanteissa. Kuntoutusjaksolla on mahdollista löytää perheelle keinoja lasten kasvatukseen liittyvissä haasteissa, esimerkiksi kiintymyssuhdehäiriöihin tai kehityksellisiin tarpeisiin liittyen. Perhekuntoutus on tehokas apu myös lastensuojeluyksiköstä kotiutuvan nuoren ja tämän perheen kanssa työskentelyyn.

Työskentelyn tavoitteena on turvata lapsen turvallinen kasvu ja kehitys, parantaa perheenjäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja ehkäistä ylisukupolvista pahoinvointia. Työryhmä luo yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa yksilöllisesti perheen tarpeisiin räätälöidyn kuntoutusjakson, joka on muutokseen tähtäävä ja tavoitteellinen. Perhekuntoutusjakson arviointi on jatkuvaa ja perhe osallistuu siihen yhdessä tiimin kanssa.

Työskentelyssä tavoitellaan perheen omien voimavarojen ja vahvuuksien löytämistä ja niiden ottamista käyttöön. Perhekuntoutuksen arjessa ohjataan ja mallinnetaan toimintatapoja. Perhekuntoutus sopii niin pikkulasten kuin teini-ikäisten perheille, erotilanteeseen, yhden tai kahden vanhemman perheelle, kriisiytyneen tilanteen avaamiseen kuin ehkäisemäänkin tilanteen kriisiytymistä.

Sospron perhekuntoutustyöryhmä on moniammatillinen, työntekijöillä on erikoisosaamista muun muassa varhaisesta vuorovaikutuksesta, ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta ja seikkailukasvatuksesta.

Perheiden tuettu asuminen

Perheiden tukiasuminen räätälöidään jokaisen perheen yksilöllisen tarpeen mukaan ja siinä huomioidaan jokaisen perheenjäsenen tilanne. Tuki voi olla esimerkiksi päivittäistä lapsen kasvatuksellista tukea, vanhemmuuden tukemista ja arjen taitojen vahvistamista. Tukiasuminen sopii esimerkiksi perhekuntouksen jälkeen, ensikotiasumisen jatkoksi, turvakotijakson jälkeen, taloudellisten ja asumiseen liittyvien pulmien työstämiseksi, päihdekuntoutuksen jälkeen ja lapsen kotiutuessa sijoituksesta.

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot

Sospron järjestämä tapaamispaikkatoiminta voi toteutua seuraavina palvelumuotoina:

  • Valvottu tapaaminen: Valvotuissa tapaamisissa avopalveluiden ohjaaja/ohjaajat on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan.
  • Tuettu tapaaminen: Tuetuissa tapaamisissa ohjaaja on käytettävissä tapaamisen ajan.
  • Valvottu vaihto: Valvotuissa vaihdoissa ohjaaja huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle turvallisesti ja lapsen edun mukaisesti.

Valvonnalla ehkäistään lapseen kohdistuvaa uhkaa ja erityistä huolta. Valvonnan perusteita voivat olla esimerkiksi huoli vanhemman kyvyttömyydestä hoitaa lasta tai lapsen psyykkisen turvallisuuden vaarantuminen. Valvotuissa tapaamisissa henkilökunta huolehtii tapaamisen kulusta.

Tapaamiset järjestetään kodinomaisissa tiloissa. Tapaamispaikassa on eri-ikäisille lapsille sopivia leluja ja pelejä. Yhdessäoloa varten on askartelumateriaalia ja mahdollisuus valmistaa välipalaa. Tapaamispaikan lähellä on luontoa ja leikkipuisto, jos tapaamisen aikana on sopimuksen mukaan mahdollisuus ulkoilla.

Valvottujen tapaamisten järjestämisessä noudatetaan tilaajan kanssa tehtyä sopimusta, jossa määritellään tapaamisten tiheys ja kesto.

Jälkihuollon ohjaustyö

Jälkihuollon sosiaaliohjaus sisältää arjen asioiden hoitamisten yhdessä opettelua, keskusteluja, neuvontaa ja ohjausta sekä toiminnallisia tapaamisia esimerkiksi ruoanlaiton tai liikunnan parissa. Jälkihuollon ohjaustyön tavoitteena on tukea nuorta selviytymään arjessa sekä itsenäistymisen taidoissa. Nuorta tuetaan mm. työllisyyteen, opintoihin, asumiseen sekä viranomaisasiointiin liittyvien asioiden hoitamisessa siten, että hän oppisi jatkossa suoriutumaan näistä itsenäisesti. Jälkihuollon tuessa pyritään vahvistamaan nuoren verkostoja.

Sijoituksen päätyttyä useimmat nuoret tarvitsevat tueksi luotettavaa aikuista, jolta on mahdollista pyytää apua. Nuoret tarvitsevat vahvistusta tunteelle, että hänestä ja hänen verkostonsa hyvinvoinnista välitetään edelleen. Nuoret tarvitsevat lisäaikaa ja -tukea arjen hallinnan opettelussa muuttuneessa elinympäristössä. Vahvistamalla toivoa ja uskoa tulevaisuuteen tuetaan nuoren mahdollisuuksia kiinnittyä yhteiskuntaan. Palvelu mahdollistaa kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleen nuoren turvallisen siirtymisen itsenäiseen arkeen.

Jälkihuollon tuettu asuminen

Sijaishuollosta itsenäistyvän nuoren asumisharjoittelun ja jälkihuollon tuetun asumispalvelun toiminta-ajatuksena on tukea asiakasta elämänhallinnassa sekä vahvistaa arjenhallinnan taitoja. Työskentely perustuu vastuuohjaajan tapaamisiin, yhteiseen keskusteluun, yhdessä tekemiseen ja sitä kautta oppimiseen. Arjen taitoja opetellaan askel kerrallaan, kohti taitojen itsenäistä hallintaa ja tunnetta omasta voimaantumisesta. Asumisen palvelujen kohderyhmänä ovat itsenäistyvät ja nuoret ja nuoret aikuiset.

Asumispalvelua voidaan tarjota joko tuettuna asumisena asiakkaan omaan asuntoon tai tukiasumisena Sospro:n omistamaan tai välivuokraamaan asuntoon. Tarjottavat tukiasunnot ovat yksiöitä tai kaksioita ja asunnot sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella. Osa tukiasunnoista tarjotaan vuokralle peruskalustettuina. Asukas maksaa vuokran itse ja tuetun/tukiasumisen palvelun kustannuksista vastaa sosiaalitoimi.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelua voivat saada lapsiperheet, joilla on tarve tilapäiseen lastenhoitoapuun tai välttämättömään kodinhoitoapuun. Apu voi olla lastenhoitoa, kodinhoitoa, kaupassa käyntiä, pyykinpesua, harrastusten tukemista tai kasvatuksessa ohjaamista.  Työskentelyssä korostuu vanhemman ja lasten kanssa yhdessä tekeminen.