Sijaishuollon palvelut


Sospron lastenkodit, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla, tarjoavat ympärivuorokautista sijaishuoltoa huostaan otetuille, kiireellisesti sijoitetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille, jotka tarvitsevat kodin ulkopuolelle sijoittamista kasvunsa ja kehityksensä tueksi.

Sospron lastenkodit ovat perustason ja erityistason lastenkoteja, joissa jokaisella lapsella on oikeus huolenpitoon, lapsen ja perheen tarpeet huomioivaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen, turvaa tuoviin rajoihin, erityiseen suojeluun sekä kunnioittavaan kohteluun. Perustason lastenkodissa työskentelee seitsemän (7) ja erityistason lastenkodissa yhdeksästä yhteentoista (9–11) sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaista.

Kukin lastenkodeistamme on profiloitunut oman erityisosaamisensa mukaisesti. Ohjaajien ammattitaitoa kehitetään vastaamaan lasten tarpeisiin pitkäjänteisellä täydennyskoulutusohjelmalla ja yksikkötasoisella toiminnan kehittämissuunnitelmalla.

Kaikissa lastenkodeissamme huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet. Lastenkodeissa ohjaajina toimivat aikuiset huolehtivat lasten hyvästä arjesta sekä perustarpeiden ja yksilöllisen kuntoutumisen toteutumisesta. Ohjaajat tekevät työtään vankalla osaamisella, suurella sydämellä ja lämmöllä. Lasten osallisuus omissa ja yhteisissä asioissa on jokaisen lapsen oikeus lastenkodeissamme. Tuemme lapsen voimavarojen kehittymistä ja vahvistumista kiinnittäen huomiota hyvään, mahdollisuuksien näkemiseen, yrittämiseen, sinnittelyyn, onnistumisen kokemuksiin ja toivoon. Nähdyksi ja kuulluksi tulemisella on merkittävä osuus lapsen itseluottamuksen sekä itsetunnon vahvistumista.

Lastenkotien tilat on suunniteltu toimimaan turvallisesti arjessa. Jokaisella lapsella on oma huone ja yhteisissä tiloissa jaetaan arkea yhdessä muiden lasten ja aikuisten kanssa. Jokainen lapsi pääsee vaikuttamaan, miten yhteisiä tiloja käytetään ja millaiseksi arki ja päivärytmi lastenkodissa rakentuu.

Lastenkotien yhteydessä olevat koulut

Jokaisella lapsella on oikeus oppimisen ja opetukseen. Perhe- ja kaverisuhteiden lisäksi koulunkäynti ja kokemus koulussa menestymisestä luovat lapsen hyvinvoinnille perustan näyttäytyen lapsille myös tulevaisuuden hyvinvoinnin edellytyksenä. Tavoitteena jokaisen lapsen kohdalla on peruskoulun suorittaminen lapsen mahdollisesti haastavastakin kouluhistoriasta huolimatta. Päättötodistuksen saaminen ja toisen asteen opintoihin pääseminen ovat lapsen kuntoutumisen polun tavoitteita.

Usean lastenkotimme pihapiirissä on sijaintikunnan sivistystoimen alainen koulu, joiden pienryhmätyöskentely madaltaa lasten koulunkäynnin esteisiin liittyvää kynnystä merkittävästi. Lastenkodin ja koulun aikuisten välitön yhteistyö sekä pienryhmän voimaannuttava yksilöllinen tuki herättelee positiivisesti motivaatiota koulunkäyntiin. Pienessä ja häiriöttömässä ryhmässä työskentely mahdollistaa lapselle onnistumisen kokemuksia, mikä osaltaan motivoi lasta edelleen koulunkäyntiin. Lapsi voi lastenkodissa asuessaan käydä kykyjensä mukaisesti koulua, joko kokonaan tai joidenkin oppiaineiden osalta, kunnan muissa kouluissa tai ammatillisissa opinnoissa.

Kouluissa järjestetään muiden koulujen tapaan retkiä ja tapahtumia sekä kouluvuoteen kuuluvia juhlia, joihin lasten vanhemmat ja läheiset ovat tervetulleita. Koulujen kevätjuhlat ja lasten saamat peruskoulun päättötodistukset ovat jokakeväinen suuri juhlan aihe kaikissa Sospron lastenkodeissa.

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö

Perheiden ja lasten läheisten kanssa tehdään yhteistyötä koko lapsen sijoituksen ajan. Yhteistyö sijaishuoltopaikan ja lapsen vanhempien ja läheisten kanssa on erityisen tärkeää lapsen tasapainoisen kehityksen ja sijoituksen onnistumisen kannalta. Sijaishuollonpaikan tehtävänä on tukea lapsen ja vanhempien välistä suhdetta ja yhteydenpitoa. Perheen kanssa tehtävä yhteistyö on lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen parantaminen. Perhe on aina osallisena lapsen asioista sekä hoidosta ja kasvatuksesta päätettäessä.

Vanhemmat voivat osaltaan auttaa lasta sopeutumaan uuteen tilanteeseen lapsen elämässä, mutta myös vanhemmat tarvitsevat tukea uudessa tilanteessa. Lapsen ja vanhemman suhdetta on tärkeä tärkeää tukea sekä auttaa vanhempia ymmärtämään lapsen tilannetta sijaishuollossa. Myös lapsen sisarukset ja muut läheiset otetaan työskentelyssä huomioon ja heille mahdollistetaan vierailut lastenkodissa. Lapsen ja kotona asuvien perheen jäsenten välistä suhdetta rakennetaan ja lujitetaan, jotta kotiharjoittelut ja yhdessä oleminen olisivat mahdollisia. Lastenkodin ja perheen hyvin toimiva yhteistyö ja keskinäinen luottamus, luovat lapselle luvan asettua ja kiinnittyä sijaishuoltopaikkaan. Tämä mahdollistaa lapsen hyvinvoinnin kehittymisen ja edellytykset tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle sekä sijoituksen onnistumiselle ja perheen jälleenyhdistymiselle.

Sana sijaishuolto ja muutto lastenkotiin, saattavat olla pelottavia asioita ja monet sijaishuoltoon liittyvät kysymykset askarruttavat. Sijaishuolto voi parhaimmillaan olla lapsen vanhemmille mahdollisuus saada osaavia aikuisia jakamaan kasvatusvastuuta kanssaan sekä lapselle uusi alku elämänpolulla. Sijaishuollosta löytyy lukuisia onnistumisen tarinoita, mikä voi olla mahdollista jokaiselle lastenkotiimme muuttavalle lapselle. Näitä onnistumisen tarinoita lastenkodeissamme ollaan valmiita rakentamaan yhdessä lapsen ja hänen läheistensä kanssa. Lastenkotien ohjaajat kulkevat jokaisen lastenkodissa asuvan lapsen ja hänen perheensä rinnalla juuri niin kauan, kun sijaishuoltoon on tarvetta. Yhdessä olemme vahvempia.