Sijaishuollon palvelut


Sospron lastenkodit, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla, tarjoavat ympärivuorokautista sijaishuoltoa huostaan otetuille, kiireellisesti sijoitetuille tai väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetuille lapsille, joiden sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa.

Sospron lastenkodit ovat perustason ja erityistason lastenkoteja, joissa jokaisella lapsella on oikeus huolenpitoon, hyvään kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen, turvaa tuoviin rajoihin, erityiseen suojeluun sekä kunnioittavaan kohteluun. Kukin lastenkodeistamme on profiloitunut oman erityisosaamisensa mukaisesti.

Kaikissa lastenkodeissamme toimitaan lapsilähtöisesti ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Lastenkodeissa ohjaajina toimivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset huolehtivat lasten hyvästä arjesta ja perustarpeiden toteutumisesta. Ohjaajat tekevät työtään vankalla osaamisella, suurella sydämellä ja lämmöllä. Lasten osallisuus omissa ja yhteisissä asioissa on jokaisen lapsen oikeus lastenkodeissamme. Perheiden ja lasten läheisten kanssa tehdään yhteistyötä koko lapsen sijaishuollon ajan.

Sana sijaishuolto ja muutto lastenkotiin, saattavat olla pelottavia asioita ja monet sijaishuoltoon liittyvät kysymykset askarruttavat. Sijaishuolto voi parhaimmillaan olla lapsen vanhemmille mahdollisuus saada osaavia aikuisia jakamaan kasvatusvastuuta kanssaan sekä lapselle uusi alku elämänpolulla. Sijaishuollosta löytyy lukuisia onnistumisen tarinoita, mikä voi olla mahdollista jokaiselle lastenkotiimme muuttavalle lapselle. Näitä onnistumisen tarinoita lastenkodeissamme ollaan valmiita rakentamaan yhdessä lapsen ja hänen läheistensä kanssa. Lastenkotien ohjaajat kulkevat jokaisen lastenkodissa asuvan lapsen ja hänen perheensä rinnalla juuri niin kauan kun sijaishuoltoon on tarvetta. Yhdessä olemme vahvempia.

Perustason lastenkodit

Sospron perustason lastenkodit tarjoavat sijaishuollossa oleville lapsille kodinomaisen, mutta vahvan ammatillisen kasvukodin. Perustason lastenkodeissa tehdään kotiin kuuluvia asioita ja koti näyttää kodilta. Hoito- ja kasvatustyötä perustason lastenkodeissa toteuttaa seitsemän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Arki muodostuu lasten kanssa yhdessä suunnitellusta päivärytmistä ja viikko-ohjelmasta. Koulu on tärkeä osa arkea. Perustason lastenkotien lapsilta odotetaan taitoa asua lastenkodissa, jossa jokaiselle lapselle annetaan vastuuta omissa asioissaan sekä yhteisissä asioissa. Myös koulunkäynnin tulee sujua pääsääntöisesti kodin ulkopuolella. Perustason lastenkodeissa lapsi saa hoitoonsa ja kasvuunsa sekä koulunkäyntiinsä tarvitsemaansa aikuisten tukea. Arjen taitojen, itseohjautuvuuden ja itsenäiseen elämään kuuluvien taitojen harjoittelu, ovat osa arkea.

Erityistason lastenkodit

Sospron erityistason lastenkodit ovat vahvan tuen kasvukoteja lapsille, jotka tarvitsevat paljon ammatillista osaamista ja aikuisten tukea arkeensa, hoitoonsa ja kasvuunsa sekä psykiatristen, neuropsykiatristen tai käytöshäiriöiden tuomiin haasteisiin, koulun käyntiin ja koulutyöhön. Erityislastenkodeissa on paljon kokemusta haastavista lapsista sekä tiiviistä yhteistyöstä lasten hoitotahojen ja lasten läheisten kanssa. Perhe on lapsen lisäksi keskiössä, jotta lapsen kuntoutuminen ja perheen jälleenyhdistyminen mahdollistuisivat. Lapsen vahvuudet ja lapsessa oleva hyvä, ovat perusta työlle haastavissakin tilanteissa.

Erityistason lastenkodeissa on henkilökunnan määrä perustason lastenkotia suurempi. Erityistason lastenkodeissa on vähintään yhdeksän ohjaajaa, jotka ovat sosiaali- tai terveysalan tutkinnon suorittaneita lastensuojelun ammattilaisia. Kaikki ohjaajat ovat vaatimusten mukaisesti täydentäneet erityisosaamistaan lastenkodin profiloitumisen mukaisella koulutuksella. Jokainen ohjaaja on valmis tarjoamaan lapsille mahdollisimman kodinomaisen kasvuympäristön, turvaa, lämpöä ja eheyttävää läheisyyttä.

Erityistason lastenkotien tilat on suunniteltu helposti valvottaviksi ja aikuisten jatkuvan läsnäolon lasten lähellä mahdollistaviksi. Jokaisella lapsella on oma huone, mutta tilaa on myös yhdessäoloon.

Lastenkotien yhteydessä olevat koulut

Jokaisella lastenkodin lapsella on oikeus oppimisen ja opetukseen. Tavoitteena jokaisen lapsen kohdalla on peruskoulun suorittaminen lapsen mahdollisesti haastavastakin kouluhistoriasta huolimatta. Päättötodistuksen saaminen, ammatillisiin opintoihin tai lukioon pääseminen, ovat lapsen kuntoutumisen polun tavoitteita.

Lastenkotien yhteydessä toimivat koulut ovat koulun sijaintikunnan sivistystoimen alaisuudessa toimivia opetusyksikköjä. Koulussa opetuksesta vastaavat erityisopettajat ja avustajat, ovat kunnan palkkaamia työntekijöitä. Lastenkodit tekevät päivittäistä yhteistyötä lastenkotien yhteydessä olevien koulujen opettajien kanssa. Opettajat osallistuvat lastenkodeissa pidettäviin lasten asiakassuunnitelmapalavereihin koulua koskevien kysymysten ajan. Koulu tekee yhteistyötä myös lasten vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Lastenkodin yhteydessä olevassa koulussa, lapsi voi suorittaa pienryhmässä peruskoulun opintoja. Opetus voidaan suunnitella yksilöllisesti ja lapsen erityistuen tarpeet huomioiden. Lapsi voi lastenkodissa asuessaan käydä kykyjensä mukaisesti koulua, joko kokonaan tai joidenkin oppiaineiden osalta, kunnan muissa kouluissa tai ammatillisissa opinnoissa.

Kouluissa järjestetään muiden koulujen tapaan retkiä ja tapahtumia sekä kouluvuoteen kuuluvia juhlia, joihin lasten vanhemmat ja läheiset ovat tervetulleita. Koulujen kevätjuhlat ja lasten saamat peruskoulun päättötodistukset ovat jokakeväinen suuri juhlan aihe kaikissa Sospron lastenkodeissa.

Sijaishuoltoon liittyvä perhetyö

Yhteistyö sijaishuoltopaikan ja lapsen vanhempien ja läheisten kanssa on erityisen tärkeää lapsen tasapainoisen kehityksen ja sijoituksen onnistumisen kannalta. Sijaishuollonpaikan tehtävänä on tukea lapsen ja vanhempien välistä suhdetta ja yhteydenpitoa. Vanhempien kanssa pyritään löytämään yhteinen toimintalinja ja työnjako jaetussa vanhemmuudessa. Perhetyö on lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen parantaminen.

Perhe otetaan mukaan lastenkodin arkeen ja jaettuun vanhemmuuteen heti lapsen sijoituksen alusta alkaen. Vanhemmuus ei pääty lapsen huostaanottoon ja sijoitukseen, vaan vanhemmat ovat mukana lapsen elämässä myös sijaishuollon aikana. Perhe on osallisena lapsen asioista sekä hoidosta ja kasvatuksesta päätettäessä.  Perhettä kuullaan annettavan hoidon ja kasvatuksen vaikuttavuuden arvioimisessa. Lapsen omilla vanhemmilla on tärkeä rooli kaikissa tilanteissa lapsen elämässä. Lapselle on tärkeätä, että lastenkodin työntekijät arvostavat lapsen perhettä ja auttavat perhettä kaikin käytettävissä olevin keinoin. Lasten on saatava tietää, että lastenkodista käsin tehdään lapsen perheen kanssa tiivistä yhteistyötä ja miten perhettä autetaan.

Vanhemmat voivat osaltaan auttaa lasta sopeutumaan uuteen tilanteeseen lapsen elämässä, mutta myös vanhemmat tarvitsevat tukea uudessa tilanteessa. Lapsen perheen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen asioissa. Perhettä tuetaan vanhemmuudessa. Lapsen ja vanhemman suhdetta on tärkeä tärkeää tukea sekä auttaa vanhempia ymmärtämään lapsen tilannetta sijaishuollossa. Lapsen ja vanhempien välistä suhdetta rakennetaan ja lujitetaan, jotta kotiharjoittelut ja yhdessä oleminen olisivat mahdollisia. Lapsen ja vanhemman välisen yhteyden säilyttäminen on lapselle tärkeää. Vanhempia kutsutaan mukaan lapselle tärkeisiin tapahtumiin ja tilanteisiin. Siksi lapsen vanhemmat ovat tervetulleita lastenkoteihin niin arkena kuin juhlahetkinä.

Lastenkodin ja lapsen perheen hyvin toimiva perhetyö ja keskinäinen luottamus, luovat lapselle luvan asettua ja kiinnittyä sijaishuoltopaikkaan. Tämä mahdollistaa lapsen psyykkisen hyvinvoinnin ja edellytykset tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle sekä sijoituksen onnistumiselle ja perheen jälleenyhdistymiselle. Vanhempien kuntoutumisen tukeminen on yksi perhetyöhön kuuluva sijaishuoltopaikan tehtävä. Vanhempien tukeminen on lapsen edun ja onnistuneen sijoituksen toteutumisen edellytys.