Arvot ja strategiamme


Arvot – toimintamme perusta

Rohkeus

  • Rohkeus on utelias eteenpäin vievä voima.
  • Rohkeus on uskallusta unelmoida ja luoda uutta.
  • Rohkeus on tekemään ryhtymistä, virheitä pelkäämättä.

Yksilöllisyys

  • Jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö, jolla on oikeus tulla kohdatuksi hänen yksilöllisyyttään kunnioittaen.
  • Jokaisen ihmisen yksilöllisyyden kunnioittaminen ja arvostaminen on kaiken inhimillisen kohtaamisen lähtökohta.

Osallisuus

  • Osallisuus on kuulumista yhteisöön, kuulluksi tulemista sekä osallisuutta yhteiseen ja yksilöä koskevaan päätöksentekoon.
  • Osallisuus on mahdollisuus tasavertaiseen vaikuttamiseen.

Luottamus

  • Avoimella ja keskinäiseen luottamukseen pohjautuvalla vuorovaikutuksella, luomme mahdollisuudet onnistuneelle yhteistyölle.
  • Luottamus on kaiken toiminnan perusta.

Missio – tämän vuoksi olemme olemassa

Olemme lapsia, nuoria ja perheitä varten.

Visio – tulevaisuuden tavoitetilamme

Sosiaalialan ennakkoluuloton edelläkävijä lapsen, perheen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäjänä.

Menestystekijät – miten saavutamme visiomme

Uskomme lapsessa olevaan hyvään
Olemme lastensuojelun ammattilaisia ja ymmärrämme lasten ja perheen tilanteita ja oireilun taustalla olevia tekijöitä. Me näemme pintaa syvemmälle. Turvallinen ja eheyttävä kasvuympäristö tarvitsee vahvan ammatillisen osaamisen lisäksi lämpöä ja välittämistä sekä kannustavan ja innostavan ilmapiirin. Me panostamme tasapainoisesti näihin asioihin.

Meillä on Suomen parhaat esihenkilöt
Asiakaskokemus rakentuu arjen kohtaamisissa. Johtamisjärjestelmämme perustuu vahvaan lähijohtajuuteen, jossa päätöksenteko on hajautettu ja jalkautettu lähelle asiakkaita ja arkea, jossa asiat tapahtuvat. Panostamme johtajien, johtamisosaamisen ja -työkalujen kehittämiseen, jotta esihenkilöt pystyvät tukemaan työryhmän jäseniä onnistumisiin ja korkeaan itseohjautuvuuteen.

Tuotamme vaikuttavia palveluita
Palveluidemme ostajia ovat hyvinvointialueet. Ne kilpailuttavat palvelut, joiden rahoitus tulee veronmaksajilta. Meillä on täten iso vastuu palveluiden tuottamisesta niin yksittäisille palveluiden saajatahoille kuin yhteiskunnalle. Siksi me haluamme tuottaa vaikuttavia palveluita ja haluamme myös osoittaa palveluidemme vaikuttavuuden.