Palvelumme vaikuttavuus


Palvelumme tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaittemme toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia. Toimintamme keskittyy laadukkaiden ja vaikuttavien palvelujen tuottamiseen, mikä varmistetaan kyvykkäällä ja osaavalla henkilöstöllämme, asianmukaisilla työvälineillä ja toimitiloilla sekä jatkuvalla kehittämiseen orientoituneella palautetietoisella työskentely- ja organisaatiokulttuurilla.

Tuotamme sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain mukaisia sosiaalipalveluja, joiden laatua ja vaikuttavuutta ohjaa Sospro-konsernin yhteinen laatujärjestelmä sekä siinä määritetyt toiminnan laadulliset tavoitteet. Laatujärjestelmämme sisältää yhteiset toimintatapamme laadukkaan palvelun toteuttamiseksi sekä toimintatavat, joilla varmistamme asiakkaidemme osallisuuden ja oikeusturvan toteutumisen sekä palvelumme jatkuvan parantamisen ja kehittämisen.

Sospron laatujärjestelmä perustuu toimintaa koskevaan lainsäädäntöön, valvontaviranomaisten ohjeistuksiin, hyvinvointialuekohtaisiin puitesopimuksiin, lapsikohtaisiin suorahankintasopimuksiin, lastenoikeuksien sopimukseen sekä lastensuojelun laatusuosituksiin, arvoihin ja periaatteisiin. Sen lisäksi, että tuotamme laadukkaat palvelumme sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain säännösten mukaan, tuotamme palvelun suunnitelmallisesti, vaikuttavasti ja tehokkaasti asiakkaidemme tarpeisiin vastaten.

Vaikuttavia ja laadukkaita palveluita tuottaaksemme olemme jatkuvasti nöyriä oman tekemisemme ja osaamisemme äärellä, kuuntelemme asiakkaitamme ja toisiamme, pyrimme ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja hyödynnämme niitä parantaaksemme toimintaamme. Onnistuaksemme, havainnoimme aktiivisesti ympäristöämme ja tekemistämme, pyrimme mahdollisimman herkästi tunnistamaan ja ymmärtämään olemmeko tehneet oikeita asioita, oikeaan aikaan sekä haastamme itseämme arvioiden, onko tekemisemme vaikuttanut positiivisesti asiakkaittemme elämään.

Asiakaskokemuksen mittaaminen

Palvelun vaikuttavuus korreloi tiiviisti asiakkaan kokemuksen kanssa kertoen, onko ihminen kokenut tulleensa kuulluksi, onko hänet otettu huomioon omana itsenään, onko häneen uskottu ja luotu toivoa selviytymisestä ja onko hän saanut apua annetusta tuesta. Vahvistamme palautetietoista työotettamme ja asiakkaan osallisuutta työskentelyyn pyytämällä säännöllisesti asiakkailtamme palautetta palvelustamme. Saamamme palaute auttaa meitä muokkaamaan työtapaamme ja suuntaamaan toimintaamme, asiakaspalautteet toimivatkin meillä jokaisen yksikön kehittämissuunnitelman pohjana.

Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen asiakastyö

Asiakastyömme vaikuttavuutta eli palvelun ja kuntoutuksen onnistumista sekä sitä, olemmeko päässeet toiminnalle tai palvelullemme asetettuihin tavoitteisiin, seurataan ja mitataan myös säännöllisesti. Sospron kaikissa palveluissa on käytössä asiakastietojärjestelmäämme integroitu toimintakykymittari. Mittari toimii suunnitelmallisen työn seuranta- ja arviointityökaluna ja sen avulla saamme lapsen, hänen perheensä ja työryhmän näkemyksiin perustuvan kokonaiskuvan hoito- kasvatus- ja kuntoutustyölle asetettujen tavoitteiden etenemisestä.