Omavalvontaohjelmamme


Sospron laatujärjestelmän perustana toimii vahva ja reaaliaikainen oman toiminnan valvonta. Omavalvontakäytäntömme ovat kiinteä osa arjen rakenteita ja yhteiset toimintatapamme ohjaavat havainnoimaan, raportoimaan ja käsittelemään rohkeasti toimintaamme liittyviä riskejä, epäkohtia ja poikkeamia.

Sospron palvelutuotannon omavalvonta alkaa jokaisen työntekijän laadukkaasta ja systemaattisesta perehdytyksestä, johon osallistuvat työryhmän jäsenten lisäksi nimetyt vastuuhenkilöt eri toiminnoista. Pitkäjänteisen perehdyttämisen lisäksi kehitämme ammattilaisten osaamista ja työn hallintaa jatkuvalla, Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutetulla, Sospro-Akatemian täydennyskoulutusohjelmalla.

Johtamisjärjestelmäämme kuuluu organisaation jokaisella tasolla toimintaamme liittyvien epäkohtien ja poikkeamien säännöllinen käsittely ja korjaavien toimenpiteiden arviointi sekä seuranta. Säännönmukaisella ja kokousrakenteisiin sisältyvällä käsittelyllä sekä käsittelyyn liittyvillä lokikirjauksilla pyrimme sinnikkäästi tunnistamaan ja poistamaan arjesta ja tekemisestämme sellaisia asioita, jotka voivat olla riskinä laadukkaan ja turvallisen asiakastyön toteutumiselle.

Poikkeamien hallinta

Asiakkaan hyvä ja asianmukainen kohtelu sekä siihen sovitetut yhteiset toimintatavat arjessa ovat laadukkaan sosprolaisen työskentelyn ytimessä. Hyvä kohtelu, yksilöllinen hoito- kasvatus- ja kuntoutustyö sekä ennakoitava ja yhdessä suunniteltu arki on jokaisen asiakkaamme oikeus. Varmistamme näiden asioiden toteutumista reflektoimalla jatkuvasti toimintaamme työvuoroissa ja työryhmien yhteisissä palavereissa.

Meille on tärkeää tunnistaa epäkohtia ja poikkeamia työssämme, reagoida niihin, nostaa niitä yhteiseen keskusteluun ja miettiä yhdessä, miten asioita toisin tekemällä, voidaan jatkuvasti parantaa asiakkaamme saaman palvelun laatua ja vaikuttavuutta. Laatujärjestelmämme mahdollistaa sähköisen poikkeamaraportoinnin, joka ohjaa yksikön turvallisuuskulttuurin kehittymistä. Työn laatuun ja turvallisuuteen liittyviä riskejä käsittelemme systemaattisesti, avoimesti ja ennakoivasti kaikilla organisaatiomme tasoilla.

Sospron kaikkiin yksiköihin on laadittu yksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti. Yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat julkaistaan Toimipisteet osiossa, jonne pääset siirtymään suoraan tästä:

Sospron yhteiset omavalvontaa varmistavat käytännöt on kuvattu Sospron omavalvontaohjelmaan, joka kattaa kaikki Sospron itsensä tuottamat sekä tarvittaessa alihankkijoilta hankitut palvelut ja voit lukea siitä lisää täältä Sospron omavalvontaohjelma

Omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot

Vuoden 2023 tavoitteena Sospron kaikissa toimintayksiköissä on omavalvontaohjelman toimeenpanon kehitys niin, että jokainen yksikkö pystyy tunnistamaan palvelun laatuun ja turvallisuuteen perustuvat kehittämistarpeensa. Omavalvonnan toimeenpanon kehitystä seurataan työryhmä- ja konsernitasolla kolmen kuukauden välein ja tavoitteena on tunnistaa molemmille tasoille tarkoituksenmukaiset omavalvonnan kehitystoimenpiteet. Yksikkökohtaisista omavalvonnan kehittämistoimenpiteistä voi lukea lisää yksikön omavalvontasuunnitelmasta. Konsernitasoisista kehitystoimenpiteistä kerromme täällä lisää vuoden 2024 alussa.