Usva

Usva on seitsemänpaikkainen perustason asuinyksikkö noin 10-17 vuotiaille lapsille Kanta-Hämeessä, Jokioisilla. Usva on toinen Nuorisokoti Ermin 7-paikkaisista yksiköistä, joka on aloittanut toimintansa jo vuonna 2007.

Erityisosaamisen kautta haluamme kiinnittää huomiota yksilöllisesti lapsen ja hänen perheensä olemassa oleviin vahvuuksiin ja voimavaroihin, haasteisiin ja ongelmiin keskittymisen sijaan. Osaamisen kautta meillä on ymmärrys lapsen oireilulle ja näin ollen työskentelemme lapsen kanssa sinnikkäästi. Haluamme kiinnittää huomiota myös realististen ja pienten tavoitteiden asettamiselle, sekä antaa huomiota niiden saavuttamiselle onnistumisen kokemuksien luomiseksi. Menetelminä käytämme muun muassa voimavarakeskeistä ja vahvuusperustaista työotetta.

Usvassa ajattelemme jokaisen lapsen, perheen ja tilanteen olevan arvokas. Kohtaamme jokaisen lapsen sekä hänen perheensä kunnioittavasti ja arvostavasti. Pyrimme näkemään ja löytämään oireilun sekä käytöksen taustalla olevan hyvän.

Usvan omavalvontasuunnitelma

 

Toiminta-ajatus

Henkilökunnallamme on vahva usko lapsessa olevaan hyvään sekä rohkeus katsoa tulevaisuuteen ja ryhtyä tekemään asioita tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti yhdessä lapsen ja hänen läheistensä kanssa. Vaikuttavan ja tavoitteellisen hoito- ja kasvatustyön pohjan luo turvallinen pysyvä työryhmä, strukturoitu aikuisjohtoinen arki, arjentaitojen opettelu, korjaavat ihmissuhteet sekä lämpö ja eheyttävä yhteisöllisyys. Vankka tuki koulutyöhön sekä sosiaalisten taitojen, toiminnanhallinnan sekä yhteisöllisyyden opettelu, luovat mahdollisuuden lapsille ja nuorille tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen.

Arvojamme ovat rohkeus, yksilöllisyys, osallisuus ja luottamus. Uskomme lapsessa olevaan hyvään. Etenemme kohti tavoitteita ottaen huomioon lapsen yksilölliset vahvuudet ja voimavarat. Perheen kanssa tehtävä yhteistyö on meille erityisen tärkeää ja se on osa sijaishuoltoa.

Työtämme teemme ammattilaisina – ihmiseltä ihmiselle.

Osallisuus ja kuuleminen

Jokaisella lapsella on nimettynä kaksi omaohjaajaa. Omaohjaajat viettävät lapsen kanssa kahdenkeskeistä aikaa säännöllisesti vähintään kerran viikossa. Tämä mahdollistaa lapsen yksilöllisten tarpeiden paremman huomioimisen. Omaohjaaja toimii lapsen tukena ohjaten lasta jakamaan asioitaan sekä ottamaan osaa päätöksentekoon, joka koskee häntä itseään ja ympäristöään. Lasta kannustetaan kertomaan mielipiteitään ja tunteitaan yhteisissä keskusteluissa, lasten kokouksissa sekä häntä koskevissa neuvotteluissa.

Omaohjaaja pyrkii osallistamaan lasta myös päivittäisessä raportoinnissa sekä kausikoostetta tehtäessä. Lapsi voi kirjoittaa kausikoosteeseen myös omia terveisiään sosiaalityöntekijälle, johon häntä myös kannustetaan. Lisäksi lapsen kanssa yhdessä käytetään säännöllisesti toimintakykymittaria, joka kuvastaa lapsen tilannetta ja sen edistymistä.

Lasta tuetaan ylläpitämään hyväksi todettuja kaverisuhteitaan sekä toimimaan niissä. Lapsen kaverien on mahdollista tulla sovitusti kyläilemään Usvassa lasta tapaamassa ja samoin lapsen on mahdollisuus kyläillä sovitusti kaveriensa luona.

Työskentelemme palautetietoisella työotteella ja asiakkaan osallisuutta palveluumme vahvistaen pyytämällä säännöllisesti asiakkailtamme kokemusta palvelustamme. Käytämme tähän tarkoitukseen Webropolin avulla toteutettua asiakaskokemuskyselyä. Kyselyn avulla saamme tietoa siitä, onko asiakas kokenut tulleensa kuulluksi ja onko antamastamme palvelusta ollut hänelle hyötyä. Kysely toimii mittarina, joka osallistaa asiakkaitamme aivan uudella tavalla oman tilanteensa arviointiin ja näin lisää kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemusta. Samalla mittari auttaa meitä muokkaamaan työtapaamme ja toimintaamme asiakkaan kokemuksen perusteella. Näin toteutamme asiakkaan ääntä ja kokemusta entistä enemmän kunnioittavaa työotetta, jolloin osallisuuden kokemus alkaa itsessään vahvistamaan ja kuntouttamaan asiakastamme. Reagoidaksemme oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti asiakkaittemme kokemukseen ja palautteeseen, käsittelemme saamamme asiakaspalautteet joka kuukausi työryhmäkokouksissamme.

Omaohjaajat pitävät yhteyttä lasten perheeseen viikoittain joko puhelimitse tai tapaamalla. Tarkoituksena on tukea ja ylläpitää lapsen ja hänen läheistensä vuorovaikutusta sekä osallistavat vanhemmat lapsen hoito-, kasvatus- ja kuntoutusprosessiin kokonaisvaltaisesti. Omaohjaajat osallistavat sekä tukevat lapsen vanhempia päätöksentekoon lapsen asioissa.

Saamamme palautteen mukaan yhteistyö perheen kanssa on ollut pääosin sujuvaa. Lapsen vanhemmilta kerätään palautetta toiminnastamme systemaattisesti noin kolmen kuukauden välein tavatessamme, asiakaskokemuskyselyn avulla.

Vanhemmilla on tarvittaessa mahdollisuus yöpyä lastenkodissa tullessaan tapaamaan lasta.

Koulunkäynti ja harrastusmahdollisuudet

Lähikoulut sijaitsevat Jokioisten keskustassa, noin kahden kilometrin päässä Usvasta (Paanan koulu, Miinan koulu). Ammatti-oppilaitos ja yhteislyseo sijaitsevat Forssassa paikallisliikenteen yhteyksien päässä. Lisäksi Forssassa on peruskouluikäisille erityistä tukea tarvitseville oppilaille Akvarellin koulu. Ypäjän hevosopisto sijaitsee Usvasta noin 14 kilometrin päässä. Teemme tiivistä yhteistyötä sijoitettujen lasten koulujen kanssa.

Pyrimme mahdollistamaan lapsen olemassa olevan harrastuksen jatkumisen ja sen puuttuessa tuemme lasta mielekkääseen tekemiseen ja kartoitamme yhdessä mahdollisia uusia harrastuksia.  Forssan seudulla on hyvät ja monipuoliset liikunnan ja kulttuurin harrastusmahdollisuudet. Lähiympäristö tarjoaa myös hienot mahdollisuudet luontoliikuntaan ja retkeilyyn.

Tilat ja ympäristö

Asuintilamme ovat tunnelmallisessa pienkerrostalossa, jossa on runsaasti tilaa omaa rauhaa sekä yhteistä tekemistä varten. Usvan tilat ovat kodinomaiset ja takaavat lapsille omaa rauhaa ja yksityisyyttä. Tilat mahdollistavat osaltaan luottamussuhteen rakentumisen edellytykset, sillä aivan jatkuva silmien alla oleminen onkin mahdotonta.

Jokaisella nuorella on oma huone, jonka sisustamiseen nuorella on mahdollisuus vaikuttaa. Yhteisiä tiloja Usvassa on olohuoneen ja keittiön lisäksi erillinen pieni pelihuone. Kellarikerroksesta löytyy yhteinen sauna, elokuvahuone, monitoimitila sekä rakenteilla oleva musiikkihuone.

Ilmapiiri Usvassa on lämminhenkinen ja sinne on helppo tulla. Usvassa yksilöllisyyttä ja muita kunnioitetaan. Tätä opetetaan myös Usvan lapsille. Ilmapiiristä Usvassa pitää jokainen aikuinen kiinni omalla ajattelevaisuudellaan, avoimuudellaan ja suoruudellaan, antaen ja saaden palautetta toiminnastaan.  Huumori on myös vahvasti arjessa läsnä ja se yhdistettynä keskinäiseen luottamukseen kantaa myös hankalissa tilanteissa.

Henkilökunta ja osaaminen

Palvelumme rakennetaan pysyvän, osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön varaan, jotka näkevät lapsen ja perheen tilanteen myös sydämellään. Erityisosaamisemme painottuu neuropsykiatriseen osaamiseen, päihdeosaamiseen, psykiatriseen osaamiseen sekä osaavaan työotteeseen itsenäistyvien nuorten kanssa työskennellessä.

Henkilöstövahvuutemme on 1:1. Moniammatillinen henkilökuntamme koostuu kahdesta sosionomista (AMK), kahdesta yhteisöpedagogista (AMK) sekä kolmesta lähihoitajasta. Työntekijöiltämme löytyy usean vuoden työkokemus lastensuojelun sijaishuollosta ja he ovat jo pitkään työskennelleet Usvassa. Lastensuojelun työkokemusvuosia onkin seitsemän henkisessä työryhmässä yli 95 vuotta.

Työntekijöiden osaamista varmistetaan jatkuvien koulutusten avulla. Neljä työntekijää henkilökunnastamme on käynyt ”Dialoginen ja voimavarakeskeinen perhetyö lastensuojelussa” -koulutuksen, joka laajuudeltaan vastaa 30:tä opintopistettä. Kaksi työntekijöistämme on suorittanut Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op -koulutuksen. Tähän koulutukseen ja sen hyödyntämiseen työssä kannustetaan jokaista työntekijäämme.

Neljä työntekijöistämme on suorittanut neuropsykiatrinen erityisosaaminen lastensuojelussa – kokonaisuuden ja yksi suorittaa sitä parhaillaan. Kolme työntekijöistämme on suorittanut psykiatrinen erityisosaaminen lastensuojelussa. Päihdehaasteiden kasvaessa yhteiskunnassamme, on myös työntekijöiden päihdeosaamista vahvistettu yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa sekä kokemusasiantuntijoiden tapaamisella. Usvassa päihdekäyttö tunnistetaan ja asiaan tartutaan välittömästi.

Henkilökuntamme on käynyt perus MAPA-koulutuksen, ja sen taitoja ylläpidetään säännöllisesti.

Sospro Akatemian kautta henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti Usvan kasvuympäristön vaatimalla tavalla.

Sijaisten joukosta suurin osa on pitkään Nuorisokoti Ermissä työskennelleitä. Heillä on vahva työkokemus sosiaali- ja terveysalalta.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!