Terho

Terho on seitsemänpaikkainen erityistason asuinyksikkö erityisesti neuropsykiatrisia haasteita omaaville, sekä vahvaa koulunkäynnin tukea tarvitseville lapsille. Terho tarjoaa turvallisen ja viihtyisän kasvuympäristön erityisyksikön tarpeisiin suunnitelluissa, täysin uusissa tiloissa. Terho sijaitsee Salon Halikossa, erinomaisten kulkuyhteyksien varrella. Terhon pihapiirissä on Salon sivistystoimen alaisuudessa toimiva koulu, jossa toimii kaksi pienryhmää.

Terho on osa Sospro Metsätammen toimintayksikköä.

Terhon omavalvontasuunnitelma

Toiminta-ajatus

Terhossa työtä tehdään suhdeperustaisella, hoidollisella orientaatiolla. Työskentelyn ja päivittäisen arjen keskiössä ovat aidot kohtaamiset ja välittäminen, lasten kuunteleminen, sekä vahvassa vuorovaikutuksessa oleminen. Hoidollisella orientaatiolla tarkoitetaan ajattelu- ja lähestymistapaa, jossa yhdistyy hyvän näkeminen sekä vahvat mentalisaatiotaidot suhteessa lapseen ja hänen käyttäytymiseensä. Kasvatustyötä ei perusteta valtasuhteisiin, vaan vuorovaikutukseen. Kasvatustyössä keskitytään ensisijaisesti lapsen toivotun käytöksen vahvistamiseen ja hyvän huomaamiseen. Lasten kanssa halutaan päästä aitoon dialogiin ja asioita pyritään pääsemään eteenpäin keskustelemalla ja löytämällä yhteinen ymmärrys. Terhossa lapsi kohdataan avoimesti ratkaisukeskeisin menetelmin ja autamme jokaista lasta löytämään omat vahvuutensa. Näemme lapsessa olevan hyvän ja autamme lasta kokemaan onnistumisia ja iloitsemaan niistä yhdessä välittävien aikuisten kanssa. Avoin, välittävä ja kannustava ilmapiirimme tukee lapsen minäkuvan ja itsetunnon vahvistumista sekä vastuullisuuteen kasvamista. Yksilöllinen päivä- ja viikko-ohjelma, sekä yksikön säännöllinen yhteisöllinen toiminta luovat perustan ennakoitavalle toiminnalle. Kasvamista, vastuun ottamista ja toiminnanohjausta sekä arjen sujumista harjoitellaan yhdessä, lapsen lähtökohdista käsin. Haluamme tehdä työllämme Sospron arvot – yksilöllisyys, rohkeus, osallisuus ja luottamus – lapsen elämässä näkyviksi ja toimimme työssämme, lasten ja perheiden kanssa, näiden arvojen mukaisesti.

Arki

Terho rakennetaan lapsille turvallinen, strukturoitu, vakauttava arki, jossa on ikätason mukainen vuorokausirytmi sekä selkeät ja johdonmukaiset toimintamallit. Vakauttavalla arjella tarkoitamme korjaavia kokemuksia ja sekä tavallisen ja turvallisen arjen elämisen opettelua ja siitä nauttimista. Lasten arki muodostuu koulunkäynnistä, kodinomaisista perustoiminnoista sekä aidosta toiminnallisesta arjesta. Henkilöstön esimerkki tuo tukea ja turvaa arkeen. Tiivis yhteistyö alueen lapsi- ja nuorisopsykiatrian kanssa sekä yhteistyö muiden lasta hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa on myös tärkeä osa vaikuttavaa hoito- ja kasvatustyötä.

Arjessa painotamme aitoa ja lämmintä, arvostavaa kohtaamista sekä hoidollista ja osallistavaa omaohjaajatyötä. Luottamuksen syntyminen aikuisen ja lapsen välille on tärkein tavoite, jonka eteen koko työryhmä tekee aktiivisesti töitä. Jokaisella lapsella on omaohjaajatyöpari. Laadukas omaohjaajatyöskentely on hoito- ja kasvatustyön peruspilari.  Turvallisten aikuisten läsnäolo ja ennakoitava arki mahdollistavat lapsen voimavarojen vahvistumisen. Hoito- ja kasvatussuunnitelman tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan yhdessä.

Kasvatustyön tärkeänä osana on arjen taitojen opettelu yhdessä aikuisen kanssa. Kasvatuskäytäntöihin kuuluvat lasten osallisuuden mahdollistaminen, yhteisten ja yhdessä sovittujen toimintamallien toteuttaminen, sovituista säännöistä kiinnipitäminen sekä lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaan kirjattujen yksilöllisten tavoitteiden mukainen vakauttava arki. Tavoitteena on löytää lasten vahvuudet, tukea ja kehittää niitä sekä kuntoutumisen kautta vahvistaa lapsen uskoa omaan selviytymistarinaansa.

Koulunkäynti ja harrastukset

Terhossa on tarjolla vahvaa koulunkäynnin tukea peruskouluikäisille. Yksikön pihamaalla on Salon sivistystoimen alaisuudessa toimiva kouluyksikkö, jossa on pienryhmäopetusta. Lapsen koulupaikka arvioidaan sijoituksen alussa. Mikäli lapsi ei tarvitse pienryhmäopetusta, hän voi käydä koulua alueen peruskouluissa. Peruskouluiän ylittäneet voivat opiskella ammatillisissa oppilaitoksissa tai alueen lukiossa. Koulupolku suunnitellaan yksilöllisesti. Lähialueella on oppilaitoksia, joiden kautta on mahdollista löytää hyviä opiskelu- ja kouluttautumisvaihtoehtoja.

Tuemme lasten harrastustoimintaa aktiivisesti ja jokaiselle pyritään löytämään oma mielekäs harrastus. Sijaintimme mahdollistaa monipuoliset harrastukset. Lasten omien harrastusten lisäksi on viikoittain yhteisen tekemisen ilta-, ja loma-aikoina toteutamme retkiä sekä muuta ohjattua toimintaa.

Tilat ja ympäristö

Terho sijaitsee rauhallisella pientaloalueella Salossa, Halikossa. Salosta on hyvät kulkuyhteydet niin pääkaupunkiseudulle kuin Turun suuntaan. Yksikön tilat ja pihapiiri on suunniteltu lastenkotikäyttöön ja suunnittelussa yhdistyvät pitkäaikainen sijaishuollon kokemus sekä uuden kiinteistön innovatiiviset, automatisoidut rakenne- ja turvallisuusratkaisut. Yksikön pihalla on koripallokenttä, kiipeily- / kuntoilutelineet sekä hämähäkkikeinu. Lisäksi pihapiirissä on oma kesäkeittiö.

Yksikössä on iso olohuone ja avara ruokailutila, sekä ryhmätoimintahuone, jossa TV ja tilaa esim. pelailulle tai askartelulle. Jokaisella lapsella on oma huone. Yksikössä on omat wc- ja pesutilat tytöille ja pojille.

Henkilöstö

Terhon asuinyksikössä työskentelee yhdeksän työntekijää. Henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Moniammatillisella henkilökunnalla on kattavasti kokemusta lastensuojelun sijaishuollosta. Henkilökunta koulutetaan asuinyksikön profiilin mukaisiin lasten erityistarpeisiin ja niiden kohtaamiseen. Lisäksi vuosittain järjestetään erilaisia lastensuojelun sijaishuoltoon liittyviä lisä- ja täydennyskoulutuksia.

Sospro-konsernilla on oma Sospro-akatemia, Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa yhteistyössä laadittu täydennyskoulutusohjelma ja laaja monitasoinen kouluttautumistarjonta. Sospro-Akatemia mahdollistaa jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuuden kaikille työntekijöillemme.

Henkilökunnan pysyvyyttä pyritään parantamaan laadukkaalla työhön perehdyttämisellä, joka tapahtuu työn alkaessa sekä työsuhteen aikana työn tai työolojen muuttuessa. Työryhmän toimivuus, sujuva yhteistyö, työssä viihtyminen ja esihenkilön ohjaus/ tuki on keskeisessä asemassa. Terhossa on viihtyisät ja asianmukaiset työtilat ja -välineet.

Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme!