Sarastus

Sarastus on seitsemänpaikkainen perustason asuinyksikkö noin 10–17-vuotiaille lapsille Kanta-Hämeessä Jokioisilla. Sarastus on toinen Nuorisokoti Ermin 7-paikkaisista yksiköistä.

Sarastuksen erityisosaaminen painottuu neuropsykiatriseen osaamiseen, psykiatriseen osaamiseen sekä monikulttuuristen lasten kanssa työskentelyyn. Lisäksi yksikössämme on toimintaterapeuttista osaamista.

Sarastuksessa on turvallista olla oma itsensä eikä tarvitse pelätä yksin jäämistä/ hylkäämistä. Huonoinakin päivinä lapsi voi kokea olevansa tärkeä. Sarastuksessa ymmärretään, että lapsi ei käyttäydy tahallaan huonosti, vaan ulos päin näkyvän käyttäytymisen taustalla on aina jokin syy.

Sarastuksen omavalvontasuunnitelma

 

Toiminta-ajatus

Uskomme lapsessa olevaan hyvään ja etenemme kohti tavoitteita vahvuudet ja voimavarat huomioiden. Perheyhteistyö on meille erityisen tärkeää.

Yhteistyö lasten ja perheiden kanssa rakennetaan arvojen varaan ja ne ovat toimintamme perusta; yksilöllisyys, rohkeus, osallisuus, luottamus. Arvot näkyvät henkilökunnan työskentelyssä muun muassa tavassa kohdata lapsi ja vuorovaikutustilanteissa. Vanhemmat otetaan tiiviisti mukaan kasvatustyöhön, erityisesti omaohjaajatyöskentelyn kautta.

Nuorisokoti Ermin asuinyksikkö Sarastus on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat ammatillista osaamista kasvunsa, kehityksensä, koulutyönsä ja arkensa sujumiseen. Kuntouttavia elementtejä Sarastuksessa ovat esimerkiksi strukturoitu arki, arjentaitojen opettelu, korjaavat ihmissuhteet, lämpö ja eheyttävä aikuisten läheisyys. Vankka tuki koulutyöhön sekä sosiaalisten taitojen, toiminnanhallinnan sekä yhteisöllisyyden opettelu luovat mahdollisuuden kasvuun ja kehitykseen. Uskomme lapsessa olevaan hyvään ja etenemme kohti tavoitteita vahvuudet ja voimavarat huomioiden.

Osallisuus ja kuuleminen

Lapset saavat osallistua aktiivisesti arjen toimintoihin yhdessä ohjaajien kanssa. Omaohjaajatyöskentelyn avulla lasta ohjataan ilmaisemaan itseään sekä jakamaan asioita ja ottamaan osaa päätöksentekoon. Omaohjaaja on läsnä lasta varten, ja lasta kannustetaan oman mielipiteen ilmaisuun esimerkiksi palavereissa. Lapsen yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioidaan arjessa.

Asuinyksikössä järjestetään viikoittain nuorten tiimit, joissa käydään läpi yhteisiä tiedotettavia sekä lasten esille nostamia asioita. Dokumentoinnissa pyritään osallistavaan kirjaamiseen sekä kausikoosteessa huomioidaan lapsen omat ajatukset ja näkemykset (”omat kuulumiset”).

Lapsen kaverisuhteita tuetaan sekä mahdollistetaan kavereiden vierailut yksikössä ennalta sovitusti. Lapsella on myös mahdollisuus vierailla niiden kavereiden luona, joiden seura on yhteistyössä sosiaalityöntekijän sekä lapsen huoltajien kanssa arvioitu lapsen kehitystä ja kasvua tukevaksi. Yhteydenpitoa biologiseen perheeseen tuetaan aktiivisesti, ja tarpeen mukaan sekä ennalta sovitusti lapsen läheiset voivat yöpyä sijaishuoltopaikassa tapaamisten yhteydessä. Omaohjaaja on säännöllisesti yhteydessä lapsen huoltajiin.

Varmentaaksemme tekemämme työn vaikuttavuutta ja ymmärtääksemme paremmin asiakkaan kokemusta palvelustamme keräämme asiakaspalautetta jokaiselta lapselta ja nuorelta, heidän vanhemmiltaan ja sosiaalityöntekijöiltä. Keräämme palautetta kohdennetuilla sähköisillä asiakaskokemuskyselyillä (Webropol) noin 3 kk välein. Tuemme lasta tarvittaessa palautteen antamisessa ja mahdollistamme rauhallisen tilan palautteen antamista varten. Lapsen perheeltä ja vanhemmilta pyydämme palautetta yleensä osana perhetyön tai perheyhteistyö tapaamisia. Rohkaisemme ja tuemme tarvittaessa myös vanhempia palautteen antamisessa. Jokaisen lapsen sosiaalityöntekijältä pyydämme palautetta osana asiakassuunnitelmaneuvottelua. Sijoittajakunnilta, perheeltä ja yhteistyökumppaneiltamme saama välitön palaute on meille erityisen tärkeää.  Palautetta kerätään myös jatkuvasti kohtaamisissa asiakkaiden kanssa ja palaute kirjataan nuorisokodin viestivihkoon Nappula tietojärjestelmään, josta se on koko henkilöstön nähtävillä ja kerättävissä työryhmäkokouksiin käsiteltäväksi.

Pyydämme asiakaspalautetta säännöllisesti, jotta saamme tietoa palvelumme laadusta ja mahdollisista kehittämistarpeista. Saamamme palaute käsitellään johtoryhmässä sekä työryhmässä, jotta sen pohjalta voidaan yhdessä pohtia korjaavia ja/ tai kehittäviä toimintamalleja käytännön asiakastyöhön. Pyrimme kehittämään toimintaamme konkreettisilla, selkeillä tavoitteilla. Kirjaamme tavoitteet asuinyksikön toimintasuunnitelmaan, jossa eritellään tavoitteen sisältö, vastuuhenkilöt ja aikataulu sekä sovitaan seurannasta. Oman toiminnan ja koko asuinyksikön toiminnan kehittämisen kannalta asiakaspalaute on erityisen tärkeässä asemassa.

Koulunkäynti ja harrastusmahdollisuudet

Lähikoulut sijaitsevat Jokioisten keskustassa, vain noin kahden kilometrin päässä Sarastuksesta (Miinan koulu, Paanan koulu).  Ammattioppilaitos ja yhteislyseo sijaitsevat Forssassa, paikallisliikenteen yhteyksien päässä. Erityistä tukea tarvitsevien peruskouluikäisten lasten opiskelu toteutuu Forssassa Akvarellin koulussa. Ypäjän hevosopisto sijaitsee Sarastuksesta noin 14 kilometrin päässä. Tuemme lapsia koulunkäyntiin tarvittaessa hetkellisesti myös ohjaajien kuljettamana.

Tuemme lasta mielekkääseen tekemiseen ja vapaa-aikaan, ja tarpeen mukaan kartoitamme yhdessä lapsen kanssa erilaisia harrastusvaihtoehtoja. Tavoitteena on löytää jokaiselle lapselle mielekäs harrastus tai tekeminen, tukemaan ja rytmittämään arkea. Lähialueilla ja Forssan seudulla on monipuoliset harrastusmahdollisuudet urheilusta taiteisiin. Sijainti tarjoaa loistavat mahdollisuudet myös luontoliikuntaan ja retkeilyyn.

Tilat ja ympäristö

Tilamme ovat viihtyisät, kodinomaiset ja turvalliset. Olemme omassa rauhassa, mutta vain kilometrin päässä Jokioisten keskustan palveluista ja harrastusmahdollisuuksista. Asuintilamme sijaitsevat maalaismaisemassa, tunnelmallisessa pienkerrostalossa, jossa on riittävästi tilaa ja omaa rauhaa sekä tiloja yhteistä tekemistä ja harrastamista varten.

Yksikön sokkeloiset tilat mahdollistavat luonnostaan tietynlaisen luottamuksen muodostuminen; kokoaikainen valvonta ei ole mahdollista. Tilat tukevat myös itsenäiseen toimintaan arjessa.

Yksikössä kellarikerroksesta löytyvät harrastehuone, leffahuone, saunatilat ja rakenteilla oleva musiikkihuone.

Ilmapiiri Sarastuksessa on lämminhenkinen, yksikköön on helppo tulla. Jokainen saa olla oma itsensä ja yksilöllisyyttä kunnioitetaan sekä harjoitellaan näitä tapoja myös lapsen kanssa.  Yhteisissä tiloissa vietetään paljon aikaa lasten kanssa yhdessä, toiminnallisuuden sekä läsnäolon kautta. Aikuinen on aina saatavilla

Henkilökunta ja osaaminen

Henkilöstövahvuutemme on 1:1. Moniammatillinen henkilökuntamme koostuu sosionomeista (AMK), sairaanhoitajista (AMK) ja lähihoitajasta. Työryhmästä 6/7 on suorittanut AMK- tai sitä vastaavan tutkinnon. Työntekijöiltämme löytyy usean vuoden työkokemus lastensuojelun sijaishuollossa, ja he ovat jo pitkään työskennelleet Sarastuksessa. Lastensuojelun työkokemusvuosia onkin seitsemän henkisessä työryhmässä yli 78 vuotta.

Neuropsykiatrinen osaaminen​: neuropsykiatrisen osaamisen kautta haluamme erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että kiinnitämme entistä vahvemmin huomiota lapsen vahvuuksiin ja voimavaroihin. Tämän avulla voidaan vähentää ei- toivottua käyttäytymistä ja luoda lapselle onnistumisen kokemuksia. Menetelmiä ovat voimavarakeskeinen ja vahvuusperustainen työote, ennakointi, arjen strukturointi, visuaalinen tuki, viikko-/ päiväohjelmat, tunnetyöskentely. ​

Monikulttuurinen osaaminen​: monikulttuurisen osaamisen kautta haluamme erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että kohtaamme lapsen ja perheen uteliaasti ja kulttuurisensitiivisesti. Olemme kiinnostuneita lapsen taustasta, historiasta ja kulttuurista. Otamme työskentelyssämme huomioon lapsen kulttuuritaustan, Suomen laki huomioiden. Käymme keskusteluja lapsen kanssa, vahvistaen hänen itsetuntemustaan ja itseluottamustaan. Keskusteluissa otamme huomioon mahdolliset kunniaan liittyvän väkivallan kokemukset ja tuomme julki sitä, millaista on hyvä kohtelu ja mikä on hyväksyttävää. Menetelmiä ovat kulttuurisensitiivisyys, yhteistyö Didarin ja Sopulinjan kanssa, Tulka- tulkkipalvelun hyödyntäminen vuorovaikutustilanteissa.​

Toimintaterapeuttinen osaamisen kautta haluamme erityisesti kiinnittää huomiota toimivien toimintamallien löytymiseen arjessa kaikkien lasten kohdalla (arviointityöskentely, konsultointi, konkreettisten tavoitteiden asettaminen, tavoitteellinen hoito-kasvatus- ja kuntoutustyö). Menetelmiä ovat esimerkiksi OSA- itsearviointi, päivittäisten toimintojen arviointi, aistisäätelyn kartoitus, toiminnallisen tilanteen arviointi, motoristen taitojen kartoitus, mielialan kartoitus, ahdistuneisuuden kartoitus ja työskentely sen hallitsemiseksi, rentoutumisen harjoittelu, uneen liittyvien haasteiden kartoitus ja työskentely nukkumisen tukemiseksi

Mielenterveys- ja käytöshäiriöt, traumatietoinen työote: psykiatrisen osaamisen kautta haluamme erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että lapsen tilanne saadaan vakautettua ja pidetään yllä tiivistä yhteistyötä hoitavien tahojen kanssa. Lisäksi osaamista löytyy syömishäiriöistä kärsivien lasten hoitoon.

Työntekijöiden osaamista varmistetaan jatkuvien koulutusten avulla. Neljä työntekijää henkilökunnastamme on käynyt ”Dialoginen ja voimavarakeskeinen perhetyö lastensuojelussa” –koulutuksen, joka laajuudeltaan vastaa 30:tä opintopistettä.

Henkilökuntamme on käynyt perus MAPA-koulutuksen, ja sen taitoja ylläpidetään säännöllisesti.

Sospro Akatemian kautta henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti Sarastuksen kasvuympäristön vaatimalla tavalla.

Sijaisten joukosta suurin osa on pitkään Nuorisokoti Ermissä työskennelleitä. Heillä on vahva työkokemus sosiaali- ja terveysalalta.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!