Pähkylä

Toimintaympäristö

Pähkylän kiinteistö on maaliskuussa 2021 valmistunut uudisrakennus. Rakennuksen ja pihan suunnittelussa, on huomioitu pitkä Sospron sijaishuollon kokemus sekä asumisyksikköön sijoitettavien lasten vaativat erityistarpeet, kehitysvamma-asiantuntijoita kuullen. Materiaalivalinnat, värimaailmat ja sisutus, tukevat lasten hyvää oloa ja viihtymistä asumisyksikössä. Tilat mahdollistavat yhdessäolon, mutta myös turvallisen olon, omassa viihtyisässä huoneessa tai ryhmätilassa, erillään muusta ryhmästä, silloin kun lapsi sitä tarvitsee. Tilojen valvottavuus on huomioitu suunnittelussa. Aikuisella on jatkuvasti mahdollisuus läsnäoloon lasten kanssa. Lapsille on rakennettu pihalle aktiviteetteja sekä kesäkeittiö, jossa yhdessä lapset ja aikuiset voivat nauttia yhdessäolon riemusta. Lähellä olevat Kiipulasäätiön palvelut, jotka tukevat osaltaan Pähkylässä tehtävää lasten kuntoutustyötä.

Kiipulasäätiön pihapiiristä löytyvät lasten kasvun tueksi monipuoliset harrastusmahdollisuudet; uimahalli, kuntosali, liikuntatilat ja merkityt ulkoilureitit. Sospron Pähkylän yhteistyö Kiipulasäätiön kanssa tarjoaa Pähkylän lapsille heidän erityistarpeensa huomioivan kasvuympäristön, kuntoutumisen ja kouluttautumisen mahdollisuuden.

Työryhmä

Pähkylässä on yksitoista työntekijää, jotka kaikki ovat sosiaali- ja /tai terveysalan ammattilaisia. Heillä on lastensuojelun sijaishuollon, kehitysvammaisten lasten ja psyykkisesti sekä neuropsykiatrisesti oirehtivien lasten erityishaasteiden mukaista osaamista. Sospro huolehtii laajalla täydennyskoulutuksella jokaisen työntekijän erityisosaamisesta, jotta kuntouttava hoito- ja kasvatustyö on lainmukaista, laadukasta ja vaikuttavaa. Jatkuva kouluttaminen ja osaamisen vahvistaminen, ovat keskeisiä tekijöitä korkeatasoisen sijaishuollon toteuttamisessa. Riittävä resursointi ja osaavat työntekijät mahdollistavat turvallisen ja laadukkaan sijaishuollon. Ammattitaidon ohella, työtä tehdään suurella sydämellä, unohtamatta lämpöä ja läheisyyttä sekä jokaisen lapsen ainutlaatuisuutta ja yksilöllisyyttä.

Kuntouttava hoito- ja kasvatustyö

Pähkylän hoito- ja kasvatustyö perustuu kiintymyssuhteeseen, lapsessa olevan hyvän näkemiseen sekä menetelmiin, jotka tukevat lapsen erityistarpeita sekä lapsen kohtaamiseen yksilöllisesti. Hoito- ja kasvatustyö perustana ovat asetetut tavoitteet, keinojen ja menetelmien löytäminen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä jatkuva työn vaikuttavuuden arviointi. Arki on ennakoitava ja lasten turvallisuuden tunnetta tukevasti strukturoitu. Aikuisten tukemina lapset opettelevat omatahtisesti arjen taitoja, tunteiden ja toiminnan hallintaa sekä sosiaalisten taitojen vahvistumista. Kodin arjessa lapset otetaan mukaan kaikkeen toimintaan.  Lasten osallisuutta, kuulluksi tulemista, vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä itsemääräämisoikeutta, opetellaan ja tuetaan omissa sekä yhteisissä asioissa.  Lasten terapia- ja hoitotahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.  Kaikessa hoito- ja kasvatustyössä on vahvasti mukana kuntouttava näkökulma.  Pähkylässä huolehditaan siitä, että lapsi saa hänen hoitonsa ja kasvunsa kannalta välttämättömät terveydenhuollon palvelut sekä tarvitsemansa apuvälineet käyttöönsä.

Koulunkäynti ja opiskelu

Lievästikin kehitysvammaisten lasten lastensuojelutarpeen sekä koulunkäynnin turvaaminen, edellyttävät erityistä osaamista, jotta lapsen terve kasvu ja sivistykselliset oikeudet toteutuvat.

Pähkylän lapset voivat käydä peruskoulua, yksilöllisin suunnitelmin pienryhmäopetuksessa, muutamien kilometrien päässä sijaitsevassa Sospron Naavamäen lastenkotien pihapiirissä olevassa Aavan koulussa, muutaman kilometrin päässä sijaitsevassa Haukankallion erityiskoulussa ja syyslukukaudesta 2021 alkaen Pähkylän läheisyyteen sijoittuvissa opetusryhmissä. Koulutyöhön lapselle tarjotaan vankka tuki ja koulun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Pähkylään sijoitetuilla lapsilla, on ainutlatuinen mahdollisuus suorittaa tutussa ja turvallisessa pihapiirissä myös ammatilliset opinnot, jotka suunnitellaan yhteistyössä Kiipulasäätiön työntekijöiden kanssa, lähtökohtana lapsen vahvuudet ja ammatillinen mielenkiinto. Ainutlaatuinen koulutuspolku peruskoulusta ammatillisiin opintoihin, mahdollistaa sen, että lapselle tutuksi tulleet ja turvalliset asumisyksikön aikuiset voivat tukea lasta myös ammattiopintojen vaiheessa sekä saatellen tukea lasta kohti aikuisuutta ja omaa elämää.

Kasvu Kiipulasäätiön ammattioppilaitoksen läheisyydessä, tarjoaa Pähkylän lapsille kannustavan esimerkin ammatillisesta opintopolusta ja sen myötä paikan löytymisestä yhteiskunnassa.

Perheiden kanssa tehtävä perheyhteistyö

Lasten perheiden kanssa tehdään perheyhteistyötä koko lapsen sijaishuollon ajan. Lapsen perhe on mukana lapsen arjessa sekä yhteistyökumppanina hoito- ja kasvatustyötä tekevien ammattilaisten kanssa. Vanhempia tuetaan vanhemmuudessa sekä suhteen rakentamisessa tai ylläpitämisessä lapsen kanssa. Perheillä on mahdollisuus vierailujensa aikana majoittua omakustanteisteisesti Kiipula Guest Housessa, joka sijaitsee muutaman minuutin kävelymatkan päässä Pähkylästä. Kiipulan alueella on paljon mahdollisuuksia lapsen ja vanhempien yhteisiin aktiviteetteihin ja ajanviettoon. Asumisyksikön toimintamallit sekä toimintaympäristö, mahdollistavat lapsen ja vanhempien tiiviit tapaamiset.

Jälkihuolto

Jo hyvissä ajoin ennen sijaishuollon päättymistä, ymmärtäen lapsen erityishaasteet, aloitetaan nuoren jälkihuollon tarpeen ja tavoitteiden kartoittaminen.

Ammatillisten opintojen jälkeen, lapsen kotiuduttua tai lapsen täysikäistyttyä, Sosprolla on tarjota Pähkylän lapsille tuettua asumista ja jälkihuollon palveluita esimerkiksi Hämeenlinnassa sijaitsevissa asunnoissa. Yksilötasolla sekä yhteiskunnallisesti on merkittävää, että myös lievästi kehitysvammaisilla lapsilla on aito mahdollisuus kuntoutumisen ja koulutuspolkujen jälkeen löytää oma paikkansa yhteiskunnassa.