Pähkylä

Yleisesittely

Pähkylä on 7-paikkainen erityistason asuinyksikkö. Pähkylässä asuu seitsemän erityistä tukea tarvitsevaa 10-17 -vuotiasta lasta. Pähkylässä asuvilla lapsilla on mahdollisesti lievä kehitysvamma, kehitysviive tai neuropsykiatrisia haasteita. Lievästikin kehitysvammaisten lasten lastensuojelutarpeen sekä koulunkäynnin turvaaminen edellyttävät erityistä osaamista, jotta lapsen terve kasvu ja sivistykselliset oikeudet toteutuvat. Pähkylän lapset voivat käydä peruskoulua ja ammatillisia opintoja Pähkylän läheisyyteen sijoittuvissa opetusryhmissä.

Toiminta-ajatus​

Pähkylän hoito- ja kasvatustyö perustuu PLACE-asenteeseen, kiintymyssuhteeseen, lapsessa olevan hyvän näkemiseen, lapsen kohtaamiseen yksilöllisesti sekä menetelmiin, jotka tukevat lapsen erityistarpeita. Pähkylän arki on aktiivista ja toiminnallista. Lapsille tarjotaan paljon tekemistä aikuisen kanssa kahden sekä ryhmässä muiden lasten kanssa. Hoito- ja kasvatustyön perustana ovat asetetut tavoitteet, keinojen ja menetelmien löytäminen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä jatkuva työn vaikuttavuuden arviointi.

Jo hyvissä ajoin ennen sijaishuollon päättymistä aloitetaan nuoren jälkihuollon tarpeen ja tavoitteiden kartoittaminen. Ammatillisten opintojen jälkeen, lapsen kotiuduttua tai lapsen täysikäistyttyä, Sosprolla on tarjota Pähkylän lapsille tuettua asumista ja jälkihuollon palveluita esimerkiksi Hämeenlinnassa sijaitsevissa asunnoissa. Yksilötasolla sekä yhteiskunnallisesti on merkittävää, että myös lievästi kehitysvammaisilla lapsilla on aito mahdollisuus kuntoutumisen ja koulutuspolkujen jälkeen löytää oma paikkansa yhteiskunnassa.

Arki​

Arki on Pähkylässä ennakoitava ja lasten turvallisuuden tunnetta tukevasti strukturoitu. Aikuisten tukemina lapset opettelevat omatahtisesti arjen taitoja, tunteiden ja toiminnan hallintaa sekä sosiaalisten taitojen vahvistumista. Pähkylän arjessa lapset otetaan mukaan kaikkeen toimintaan.  Lasten osallisuutta, kuulluksi tulemista, vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä itsemääräämisoikeutta opetellaan ja tuetaan omissa sekä yhteisissä asioissa.

Lasten perheiden kanssa tehdään perheyhteistyötä koko lapsen sijaishuollon ajan. Lapsen perhe on mukana arjessa sekä yhteistyökumppanina hoito- ja kasvatustyötä tekevien ammattilaisten kanssa. Vanhempia tuetaan vanhemmuudessa sekä suhteen rakentamisessa ja ylläpitämisessä lapsen kanssa.

Lasten terapia- ja hoitotahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.  Kaikessa hoito- ja kasvatustyössä on vahvasti mukana kuntouttava näkökulma.  Pähkylässä huolehditaan siitä, että lapsi saa hänen hoitonsa ja kasvunsa kannalta välttämättömät terveydenhuollon palvelut sekä tarvitsemansa apuvälineet käyttöönsä.

Koulunkäynti​

Pähkylän lapset voivat käydä peruskoulua, yksilöllisin suunnitelmin pienryhmäopetuksessa, Janakkalan sivistystoimen alaisissa kouluissa. Yksikön läheisyydessä sijaitsee pienluokka, jossa Pähkylässä asuvat lapset suorittavat peruskoulun opintojaan. Koulutyöhön lapselle tarjotaan vankka tuki ja koulun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Pähkylään sijoitetuilla lapsilla, on ainutlatuinen mahdollisuus suorittaa tutussa ja turvallisessa pihapiirissä myös ammatilliset opinnot, jotka suunnitellaan yhteistyössä Kiipulasäätiön työntekijöiden kanssa, lähtökohtana lapsen vahvuudet ja ammatillinen mielenkiinto. Ainutlaatuinen koulutuspolku peruskoulusta ammatillisiin opintoihin, mahdollistaa sen, että lapselle tutuksi tulleet ja turvalliset aikuiset voivat tukea lasta myös ammattiopintojen vaiheessa sekä saatellen tukea lasta kohti aikuisuutta ja omaa elämää.

Kasvu Kiipulasäätiön ammattioppilaitoksen läheisyydessä, tarjoaa Pähkylän lapsille kannustavan esimerkin ammatillisesta opintopolusta ja sen myötä paikan löytymisestä yhteiskunnassa.

Tilat ja ympäristö​

Pähkylän kiinteistö on maaliskuussa 2021 valmistunut uudisrakennus. Rakennuksen ja pihan suunnittelussa, on huomioitu pitkä Sospron sijaishuollon kokemus sekä asuinyksikköön sijoitettavien lasten vaativat erityistarpeet, kehitysvamma-asiantuntijoita kuullen. Materiaalivalinnat, värimaailmat ja sisustus, tukevat lasten hyvää oloa ja viihtymistä. Tilat mahdollistavat yhdessäolon, mutta myös turvallisen olon, omassa viihtyisässä huoneessa tai ryhmätilassa, erillään muusta ryhmästä, silloin kun lapsi sitä tarvitsee. Tilojen valvottavuus on huomioitu suunnittelussa. Aikuisella on jatkuvasti mahdollisuus läsnäoloon lasten kanssa. Lapsille on rakennettu pihalle aktiviteetteja sekä kesäkeittiö, jossa lapset ja aikuiset voivat nauttia yhdessäolon riemusta. Käytettävissä on myös läheisen Kiipulasäätiön palvelut, jotka tukevat osaltaan Pähkylässä tehtävää lasten kuntoutustyötä.

Perheillä on mahdollisuus vierailujensa aikana majoittua omakustanteisteisesti Kiipula Guest Housessa, joka sijaitsee muutaman minuutin kävelymatkan päässä Pähkylästä. Kiipulan alueella on paljon mahdollisuuksia lapsen ja vanhempien yhteisiin aktiviteetteihin ja ajanviettoon.

Harrastusmahdollisuudet​

Kiipulasäätiön pihapiiristä löytyvät lasten kasvun tueksi monipuoliset harrastusmahdollisuudet; uimahalli, kuntosali, liikuntatilat ja merkityt ulkoilureitit. Pähkylästä tehdään paljon retkiä lähiympäristöön ja lähikaupunkien harrastuksiin lasten omia toiveita ja mieltymyksiä kuunnellen. Sospron Pähkylän yhteistyö Kiipulasäätiön kanssa tarjoaa Pähkylän lapsille heidän erityistarpeensa huomioivan kasvuympäristön, kuntoutumisen ja kouluttautumisen mahdollisuuden.

Henkilöstö

Pähkylässä on yksitoista työntekijää, jotka kaikki ovat sosiaali- ja /tai terveysalan ammattilaisia. Heillä on lastensuojelun sijaishuollon, kehitysvammaisten lasten ja psyykkisesti sekä neuropsykiatrisesti oirehtivien lasten erityishaasteiden mukaista osaamista. Sospro huolehtii laajalla täydennyskoulutuksella jokaisen työntekijän erityisosaamisesta, jotta kuntouttava hoito- ja kasvatustyö on lainmukaista, laadukasta ja vaikuttavaa. Jatkuva kouluttaminen ja osaamisen vahvistaminen, ovat keskeisiä tekijöitä korkeatasoisen sijaishuollon toteuttamisessa. Riittävä resursointi ja osaavat työntekijät mahdollistavat turvallisen ja laadukkaan sijaishuollon. Ammattitaidon ohella, työtä tehdään suurella sydämellä, unohtamatta lämpöä ja läheisyyttä sekä jokaisen lapsen ainutlaatuisuutta ja yksilöllisyyttä.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!