Majuri

Majurin erityistason asuinyksikkö tarjoaa sijaishuoltoa ja erityistason laitoshuoltoa seitsemälle 11-17 -vuotiaalle lapselle. Majuri on osa Ravanikodin kokonaisuutta, joka muodostuu samassa pihapiirissä olevista neljästä yksiköstä; Luutnantin ja Kersantin perustason yksiköistä sekä Majurin ja Kapteenin erityistason yksiköistä. Majuri on profiloitunut lastensuojelutarpeen lisäksi psyykkisesti oireilevien lasten hoito- ja kasvatustyöhön. Majurissa hoidetaan lapsia, joilla on psyykkisiä oireita, tunne-elämän epävakautta, käytöshäiriöitä, tarkkaavuuden ja oppimisen häiriöitä sekä koulunkäynnin vaikeuksia.

Majurin psykiatrinen erityisosaaminen perustuu moniammatillisen henkilökunnan vankkaan lastensuojelutyön osaamiseen ja säännölliseen kouluttautumiseen psyykkisesti oireilevien lasten kuntoutumisen tukemiseksi. Henkilökunnalla on tietoa ja taitoa tunnistaa lapsen psyykkiset oireet ja tukea lapsen kuntoutusta lapsen yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Henkilökunnalla on halua ja taitoa tehdä tiivistä yhteistyötä mahdollisesti muiden lasta hoitavien tahojen kanssa.

Toiminta-ajatus

Tavoitteenamme on antaa lapsille valmiuksia selviytyä elämässä. Kuntoutukseemme kuuluu lasten yksilöllisyyden kunnioittaminen, yhteisöön kuulumisen vahvistaminen, monipuolisesti toiminnallisuutta ja tekemistä sekä tiiviistä yhteistyötä lapsen perheen kanssa. Lasten itsetuntoa, minäkuvaa ja sosiaalisia taitoja vahvistetaan ja kehitetään, jotta hyvän elämän edellytykset mahdollistuvat.

Omaohjaajatyöskentely on Majurissa tehtävän hoito- ja kasvatustyön kulmakivi. Jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaohjaajaa, jotka ovat lapsen läheisimmät aikuiset. Omaohjaajatyö nojautuu vahvasti PACE asenteen kautta muodostuvaan kiintymyssuhteeseen, jonka avulla lapselle luodaan turvallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunne. Omaohjaajan tehtävänä on tukea lasta minäkuvan vahvistamisessa sekä elämäntaitojen ja –arvojen opettelemisessa.

Arki

Jokaisella lapsella on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Jokainen lapsi on tietoinen sijoitukselleen asetetuista tavoitteista ja osallistuu oman kuukausikoosteensa laatimiseen sekä hoito- ja kasvatussuunnitelmansa päivittämiseen ja seurantaan.

Lapset ovat mukana rakentamassa Majurin arkea jokaviikkoisessa yhteisessä yhteisöpalaverissa, jossa jokaisella on mahdollisuus tuoda äänensä kuuluviin ja vaikuttaa asioihin aina ruokatoiveista arjen käytäntöjen hiomiseen.

Majurissa pyritään antamaan lapsille kokemuksia ja elämyksiä, joiden suunnitteluun lapsilla on mahdollisuus osallistua aina ideoiden ja toiveiden kertomisesta alkaen. Lasten osallisuudella suunnittelussa pyritään varmistamaan lasten motivaatio osallistua yhteiseen toimintaan ja sitä kautta mahdollistamaan uusien kokemusten ja yhdessä vietetyn ajan ilo.  Yhdessä tekemisen avulla lapsille voidaan mahdollistaa onnistumisen ilo ja opettaa arvokasta kulttuuri- ja tapakasvatusta myös yksikön rajojen ulkopuolella.

Koulunkäynti

Majurin pihapiirin yhteydessä toimii Ulvilan sivistystoimen alainen Auroran koulun Ravanikodin opetusyksikkö opetusyksikkö 6-9 luokan oppilaille. Koulu on tarkoitettu ensisijaisesti Ravanikodin lapsille, joilla on koulunkäynti- ja/tai oppimisvaikeuksia. Koulun ja Majurin välinen yhteistyö on päivittäistä. Oppilaiden ja heidän ongelmiensa erilaisuudesta huolimatta koulussa painotetaan koulunkäynnin sosiaalista puolta. Käytöstavat, toisten huomioon ottaminen ja kuunteleminen ovat koulussamme tärkeitä arvoja. Samalla syntyvät valmiudet toimia isommissa ryhmissä ja menestyä jatko-opiskelussa.

Lähialueella sijaitsee useita ammatillisia oppilaitoksia, jotka tarjoavat laajan koulutustarjonnan toisen asteen opiskelijoille.

Harrastukset

Majurin sijainti Porin läheisyydessä mahdollistaa laajan harrastustarjonnan. Yksikössä järjestetään lisäksi toimintakasvatusta, jonka puitteissa lapset voivat yhdessä kokeilla erilaisia lajeja. Lisäksi järjestetään vuosittain erilaisia leirejä ja retkiä sekä teemapäiviä lapsille.

Tilat ja ympäristö

Majuri sijaitsee Ulvilan kaupungin Ravanin kylässä maalaismiljöössä luonnon keskellä, n. 12 km Porin keskustasta. Majurin nimi pohjautuu alueen historiaan ja yksikön tilat on suunniteltu toimintaa varten kodinomaiseksi ja viihtyisäksi. Majurissa on seitsemän huonetta, joiden sisustukseen lapset saavat itse vaikuttaa. Pihapiirissä sijaitsee myös Vääpelin kaksi tukiasuntoa. Ravanikodin rauhallinen pihapiiri luo mahdollisuudet monenlaisille pihapeleille ja muulle yhteiselle toiminnalle. Vanhemmilla on mahdollisuus myös yöpyä Ravanikodin pihapiirissä sijaitsevissa perheasunnoissa.

Henkilöstö

Majurin henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Moniammatillisella henkilökunnalla on kattavasti työkokemusta lastensuojelun sijaishuollosta ja henkilökunta koulutetaan psykiatrisen profiiliin mukaisiin lasten erityistarpeisiin ja niiden kohtaamiseen. Lisäksi vuosittain järjestetään erilaisia lastensuojelun sijaishuoltoon liittyviä lisä- ja täydennyskoulutuksia.

Sospro-konsernilla on oma Sospro-akatemia, Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa yhteistyössä laadittu täydennyskoulutusohjelma ja laaja monitasoinen kouluttautumistarjonta. Sospro-Akatemia mahdollistaa jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuuden kaikille työntekijöillemme pitkäjänteisesti.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!