Ravanikoti

Esittely

Ravanikoti on tarkoitettu 11-21-vuotiaille sijais- tai jälkihuollon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Ravanikodissa on kolme lastenkotia ja opetusyksikkö.
Ravanikodin kasvatusideologia perustuu kiintymyssuhdeteoriaan. Ravanikodin ensisijainen tehtävä on lasten hoito, kasvatus ja kuntoutus, jossa kiinteänä osana on työskentely lasten perheiden ja läheisten kanssa. Vanhempia, perheitä ja läheisiä motivoidaan osallistumaan lapsen elämää koskeviin asioihin myös sijoituksen aikana, lapsen asioita käsitellään myönteisessä vuorovaikutuksessa perheen kanssa.

Toiminta-ajatus

Tavoitteenamme on antaa lapsille valmiuksia selviytyä elämässä kuntouttamalla heitä yksilöllisyyden, yhteisöllisyyden, toiminnallisuuden ja perhekeskeisyyden keinoin. Lasten itsetuntoa vahvistetaan sekä kehitetään heidän sosiaalisia taitojaan, jotta hyvän elämän edellytykset mahdollistuvat.

Ravanikodin arki

Ravanikodin arki muodostuu koulunkäynnistä, elämänhallinnan opettelusta ja tavallisista kodin askareista. Ravanikodissa aikuiset kulkevat lapsen rinnalla ohjaten ja neuvoen elämään liittyvissä haasteissa ja myötäeläen lapsen arjessa niin ilojen kuin surujenkin keskellä.

Jokaisen lapsen yksilöllinen fyysinen ja psyykkinen ikäkehitys otetaan arjessa huomioon ja tavoitteena on, että lapsi oppii ikätasonsa mukaisesti huolehtimaan itsestään ja ottamaan huomioon myös ympäristönsä.

Omaohjaajatyöllä on merkittävä rooli lapsen arjessa ja hän toimii lapsen asioiden asiantuntijana. Tavoitteena on luoda luottamuksellinen kiintymyssuhde omaohjaajan ja lapsen välille, mikä mahdollistaa lapsen turvallisen kasvun ja kehityksen.

Koulunkäynti

Ravanikodissa toimii Auroran koulun Ravanikodin opetusyksikkö 6-9 luokan oppilaille. Opetus järjestetään yhteistyössä Ulvilan sivistystoimen kanssa. Koulu on tarkoitettu ensisijaisesti Ravanikodin lapsille, joilla on koulunkäynti- ja/tai oppimisvaikeuksia. Koulun ja lastenkotien välinen yhteistyö on päivittäistä.

Oppilaiden ja heidän ongelmiensa erilaisuudesta huolimatta koulussa painotetaan koulunkäynnin sosiaalista puolta. Käytöstavat, toisten huomioon ottaminen ja kuunteleminen ovat koulussamme tärkeitä arvoja. Samalla syntyvät valmiudet toimia isommissa ryhmissä ja menestyä jatko-opiskelussa.

Lähialueella sijaitsee useita ammatillisia oppilaitoksia, jotka tarjoavat laajan koulutustarjonnan toiseen asteen opiskelijoille.

Ravanikodin opetusyksikön tunnuslauseena toimii vanhan seinätaulun viisaus:
”Se, joka tähän peltoon kylvää oman siemenensä, saa nauttia muidenkin sadosta.”

Tilat ja ympäristö

Ravanikoti sijaitsee Ulvilan kaupungin Ravanin kylässä maalaismiljöössä luonnon keskellä, n. 12 km Porin keskustasta. Ravanikoti muodostuu samassa pihapiirissä olevista kolmesta lastenkodista; Kapteeni, Luutnantti ja Kersantti, joiden nimet pohjautuvat alueen historiaan. Jokainen lastenkoti on suunniteltu toimintaa varten kodinomaiseksi ja viihtyisäksi. Jokaisessa lastenkodissa on seitsemän huonetta, joiden sisustukseen lapset saavat itse vaikuttaa. Ravanikodin rauhallinen pihapiiri luo mahdollisuudet monenlaisille pihapeleille ja muulle yhteiselle toiminnalle.

Harrastusmahdollisuudet

Ravanikodin sijainti Porin läheisyydessä mahdollistaa laajan harrastustarjonnan. Ravanikodissa järjestetään lisäksi toimintakasvatusta, jonka puitteissa lapset voivat yhdessä kokeilla erilaisia lajeja. Käpylässä järjestetään vuosittain erilaisia leirejä ja retkiä sekä teemapäiviä lapsille.

Henkilökunta

Ravanikodin henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Moniammatillisella henkilökunnalla on kattavasti työkokemusta lastensuojelun sijaishuollosta. Henkilökunnan vaihtuvuus on ollut vähäistä. Henkilökunnalle järjestetään vuosittain erilaisia lastensuojelun sijaishuoltoon liittyviä lisä- ja täydennyskoulutuksia.

Osaaminen

Ravanikoti on tarkoitettu sijaishuollon tarpeessa oleville peruskouluikäisille lapsille, jotka tarvitsevat moniammatillista hoitoa. Lastenkodeissa työskentelee koulutettu ja kokenut henkilökunta.

Lastenkodit on tarkoitettu 11–17 -vuotiaille lapsille, jotka oireilevat psyykkisesti ja heillä on tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyviä erilaisia häiriöitä sekä koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Lasten perheiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Ravanikodin pihapiirissä sijaitsee perheasunto lasten vanhemmille, jossa he voivat yöpyä ja saada tukea vanhemmuuteen.