Luutnantti

Luutnantin perustason asuinyksikkö on tarkoitettu 11-17 -vuotiaille sijaishuoltoa tarvitseville lapsille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille. Lapsilla voi olla tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia sekä koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Hoito- ja kasvatustyön viitekehyksenä on kiintymyssuhdeteoriaan ja PACE asenteeseen perustuva vuorovaikutustyöskentely. Luutnantti on osa Ravanikodin kokonaisuutta, joka muodostuu samassa pihapiirissä olevista neljästä yksiköstä; Luutnantin ja Kersantin perustason yksiköistä sekä Majurin ja Kapteenin erityistason yksiköistä. Ravanikodin yhteydessä ja samassa pihapiirissä toimii Ulvilan sivistystoimen alainen Auroran koulun Ravanikodin opetusyksikkö.  

Luutnantti on seitsemänpaikkainen yksikkö. Luutnantti toimii fyysisesti samassa rakennuksessa Kersantin kanssa. Luutnanttiin sijoitettujen lasten haasteet liittyvät pääsääntöisesti koulunkäymiseen/-käymättömyyteen, käytöshäiriöön, impulssikontrollin häiriöön sekä muihin psyykkisiin ongelmiin. 

Luutnantin omavalvontasuunnitelma

 

Toiminta-ajatus

Tavoitteenamme on antaa lapsille valmiuksia selviytyä elämässä. Kuntoutukseemme kuuluu lasten yksilöllisyyden kunnioittaminen, yhteisöön kuulumisen vahvistaminen, monipuolisesti toiminnallisuutta ja tekemistä sekä tiiviistä yhteistyötä lapsen perheen kanssa. Lasten itsetuntoa, minäkuvaa ja sosiaalisia taitoja vahvistetaan ja kehitetään, jotta hyvän elämän edellytykset mahdollistuvat. 

Luutnantissa hoito- ja kasvatustyön lähtökohtina ovat lapsen sosioemotionaaliset tarpeet ja lapsen kokemusmaailma.  Luomme hoito- ja kasvatustyössä lapselle arjesta turvallisen. Lapsen yksiköllisyys ja osallisuus omaan elämään ovat arjessa koko ajan läsnä. Pyrimme luomaan lapselle turvalliset, myönteiset sekä läheiset ihmissuhteet. 

Työryhmän kanssa käymme säännöllisesti läpi toiminnallemme asetetut tavoitteet, joiden mukaan arkemme muotoutuu. Tavoitteena on, että lapsi kykenee kiinnittymään ja kokee itsensä hyväksi sekä arvokkaaksi ihmiseksi. Luomme arjessa lapsen kasvulle ja kehitykselle mahdollisimman hyvät puitteet. Lapsen kasvettua ja muutettua omilleen, pyrimme että hän kykenee kantamaan vastuun omasta elämästään ja toiminnastaan. 

Arki

Luutnantin arjessa toimintaamme ohjaavat yhteiset arvot ja päämäärät. Lapsia kuunnellaan ja heidän kanssaan keskustellaan heidän mielipidettään arvostaen. Onnistunut vuorovaikutus aikuisen kanssa tuo nuorelle arjessa turvaa ja sen kautta nuori kokee itsensä tärkeäksi.  Työssämme pyrimme empaattiseen työotteeseen ja avoimuuteen lasta itseään koskevissa asioissa. Luutnantissa rohkaisemme lasta yrittämään itse ja otamme huomioon lapsen yksilölliset tarpeet. Tuemme lapsia yhteiseen vapaa-ajan toimintaan, johon lapset saavat itse vaikuttaa. Lapsilta tuleekin välillä mahtavia ideoita, joita yhdessä mahdollisuuksien mukaan toteutamme. 

Meillä on arjessa innostava, kannustava ja avoin ilmapiiri, missä lapset voivat tuntea olonsa turvalliseksi. Arjessamme on yhteisesti sovittuja sääntöjä, jotka koskettavat kaikkia. Lähtökohtaisesti lapsia kasvatetaan yksilöllisen tarpeen mukaan ja arjen päätökset tehdään aina yksilöllisen arvion kautta ja lasta kuunnellen. Luutnantissa kasvatustyömme on aikuislähtöistä ja lasta kunnioittavaa.  Käytämme myös paljon huumoria arjessa, minkä lapsetkin ovat oppineet ja usein vaikeammissakin tilanteissa asioista päästään yli huumorin avulla. 

Kerran viikossa pidämme yhteisöpalaverin, jolloin kokoonnumme kaikki yhdessä käymään läpi tulevaa viikkoa ja lapsilla mahdollisuus tuoda esiin päivän polttavia aiheita. Meillä arki on ennakoitavaa ja lapsilla on turvallinen kasvuympäristö. 

Vanhempien kanssa tehdään perheyhteistyötä tiiviisti.  Vanhempiin pidetään yhteyttä viikoittain ja kerrotaan lapsen kuulumiset. Vanhemmat otetaan osaksi lapsen hoito- ja kasvatustyötä ja näin ollen vahvistetaan ja tuetaan vanhempien ja lapsen suhdetta. Vanhemmilla on mahdollisuus myös yöpyä Ravanikodin pihapiirissä sijaitsevissa perheasunnoissa. 

Koulunkäynti

Luutnantin pihapiirissä toimii Auroran koulun opetusyksikkö 6-9 luokan oppilaille. Opetus järjestetään yhteistyössä Ulvilan sivistystoimen kanssa. Koulu on tarkoitettu ensisijaisesti Ravanikodin lapsille, joilla on koulunkäynti- ja/tai oppimisvaikeuksia. Koulun ja Luutnantin välinen yhteistyö on päivittäistä ja lasten koulunkäyntiä tuetaan monipuolisen yhteistyön avulla. Oppilaiden ja heidän ongelmiensa erilaisuudesta huolimatta koulussa painotetaan koulunkäynnin sosiaalista puolta. Käytöstavat, toisten huomioon ottaminen ja kuunteleminen ovat koulussamme tärkeitä arvoja. Samalla syntyvät valmiudet toimia isommissa ryhmissä ja menestyä jatko-opiskelussa.  

Lähialueella sijaistee useita ammatillisia oppilaitoksia, jotka tarjoavat laajan koulutustarjonnan toisen asteen opiskelijoille. 

Auroran koulun opetusyksikön tunnuslauseena toimii vanhan seinätaulun viisaus: “Se, joka tähän peltoon kylvää oman siemenensä, saa nauttia muidenkin sadosta.”.

Harrastukset

Luutnantin sijainti Porin läheisyydessä mahdollistaa laajan harrastustarjonnan. Kannustamme lapsia harrastuksiin ja aikuiset auttavat lapsia itselle mielekkään harrastuksen löytämisessä. Yksikössä järjestetään lisäksi toimintakasvatusta, jonka puitteissa lapset voivat yhdessä kokeilla erilaisia lajeja. Lisäksi järjestetään vuosittain erilaisia leirejä ja retkiä sekä teemapäiviä lapsille.  Omien harrastusten lisäksi järjestämme erilaisia retkiä, leirejä sekä toimintapäiviä.  

Tilat ja ympäristö

Luutnantti sijaitsee Ulvilan kaupungin Ravanin kylässä maalaismiljöössä luonnon keskellä, n.12km Porin keskustasta. Luutnantin nimi pohjautuu alueen historiaan ja yksikkö on suunniteltu toimintaa varten kodinomaiseksi ja viihtyisäksi. Luutnantissa on seitsemän huonetta, joiden sisustukseen lapset saavat itse vaikuttaa. Pihapiirissä sijaitsee myös Vääpelin kaksi tukiasuntoa. Ravanikodin rauhallinen pihapiiri luo mahdollisuudet monenlaisille pihapeleille ja muulle yhteiselle toiminnalle. 

Henkilöstö

Luutnantin asuinyksikössä työskentelee seitsemän työntekijää. Henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Moniammatillisella henkilökunnalla on kattavasti kokemusta lastensuojelun sijaishuollosta. Henkilökunta koulutetaan asuinyksikön profiilin mukaisiin lasten erityistarpeisiin ja niiden kohtaamiseen. Lisäksi vuosittain järjestetään erilaisia lastensuojelun sijaishuoltoon liittyviä lisä- ja täydennyskoulutuksia. 

Sospro-konsernilla on oma Sospro-akatemia, Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa yhteistyössä laadittu täydennyskoulutusohjelma ja laaja monitasoinen kouluttautumistarjonta. Sospro-Akatemia mahdollistaa jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuuden kaikille työntekijöillemme.  

Henkilökunnan pysyvyyttä pyritään parantamaan laadukkaalla työhön perehdyttämisellä, joka tapahtuu työn alkaessa sekä työsuhteen aikana työn tai työolojen muuttuessa. Työryhmän toimivuus, sujuva yhteistyö, työssä viihtyminen ja esihenkilön ohjaus/ tuki on keskeisessä asemassa. Luutnantissa on viihtyisät ja asianmukaiset työtilat ja -välineet.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!