Kaarna

Kaarna on seitsemänpaikkainen erityistason asuinyksikkö psykiatrisesti oirehtiville lapsille ja nuorille. Arkea Kaarnassa ohjaa suunnitelmallinen ja strukturoitu arki, joka rakennetaan viikko-ohjelman ympärille, jokaisen lapsen erityiset tarpeet ja yksilöllisyys huomioiden. Kaarnan tilat ja pihapiiri kouluineen ja itsenäistymisasuntoineen on suunniteltu lastenkotikäyttöön ja sen suunnittelussa yhdistyvät pitkäaikainen sijaishuollon kokemus sekä uuden kiinteistön innovatiiviset, automatisoidut rakenne- ja turvallisuusratkaisut.

Kaarnan omavalvontasuunnitelma

 

Toiminta-ajatus

Haluamme tehdä Kaarnassa Sospron arvot – yksilöllisyys, rohkeus, osallisuus ja luottamus- lapsen elämässä näkyviksi ja toimimme työssämme, lasten ja perheiden kanssa, näiden arvojen mukaisesti. Uskomme lapsessa olevaan hyvään ja työskentelyorientaatiomme perustuu ratkaisukeskeisyyteen. Hyvän kautta on toimintaideologiamme, joka kuvastuu kaikessa tekemisessämme.

Kaarnassa rakennetaan lapsille turvallinen, strukturoitu, vakauttava arki, jossa on ikätason mukainen vuorokausirytmi sekä selkeät ja johdonmukaiset toimintamallit. Lasten arki muodostuu koulunkäynnistä, kodinomaisista perustoiminnoista sekä aidosta toiminnallisesta arjesta. Luottamuksen syntyminen aikuisen ja lapsen välille on tärkein tavoite, jonka eteen koko työryhmä tekee aktiivisesti töitä. Jokaisella lapsella on omaohjaajatyöpari, joka on hoito- ja kasvatustyön peruspilari. Tiivis yhteistyö Kanta-Hämeen keskussairaalan lapsi- ja nuorisopsykiatrian kanssa sekä yhteistyö muiden lasta hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa on tärkeä osa vaikuttavaa hoito- ja kasvatustyötä Kaarnassa.

Arki

Kasvatustyön tärkeänä osana on arjen taitojen opettelu yhdessä aikuisen kanssa. Kasvatuskäytäntöihin kuuluvat lasten osallisuuden mahdollistaminen, yhteisten ja yhdessä sovittujen toimintamallien toteuttaminen, sovituista säännöistä kiinnipitäminen sekä lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaan kirjattujen yksilöllisten tavoitteiden mukainen vakauttava arki. Tavoitteena on löytää lasten vahvuudet, tukea ja kehittää niitä sekä kuntoutumisen kautta vahvistaa lapsen uskoa omaan selviytymistarinaansa.

Sijoituksen ajan tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen perheen ja lähiverkoston kanssa -lapsen hyväksi. Lasta tuetaan hänelle merkityksellisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä ja autetaan häntä rakentamaan suhdetta läheisiinsä. Lapsella on mahdollisuus kulkea kotiharjoitteluihin ohjaajien kanssa ja vanhemmilla on myös mahdollisuus tarvittaessa yöpyä Kaarnan pihapiirissä sijaitsevissa asunnoissa. Toteutamme asiakaskyselyitä säännöllisesti niin lapsille, läheisverkostoille kuin sosiaalityöntekijöillekin. Palautteen avulla haluamme tehdä työstämme entistäkin tavoitteellisempaa ja vaikuttavampaa.

Koulunkäynti

Peruskouluikäiset Kaarnan lapset käyvät koulua samassa pihapiirissä toimivassa Janakkalan sivistystoimen alaisessa Aavan koulussa, jossa opetus tapahtuu kolmessa pienryhmässä. Lasten kouluasioissa tehdään tiivistä yhteistyötä Kaarnan ja koulun välillä, mikä tukee lapsen koulunkäynnin onnistumista. Peruskoulun jälkeen lapsilla on mahdollisuus jatkaa opiskelua Kiipulan erityisammattikoulussa Valma-linjalla, Hämeenlinnan ammatillisissa oppilaitoksissa tai alueen lukioissa.

Tilat ja ympäristö

Tilamme ovat uudet, nykyaikaiset sekä viihtyisät. Olemme huomioineet lasten toiveita sisustuksen suhteen ja kaikilla lapsilla on oma huone, jonka sisustukseen he saavat vaikuttaa.  Lisäksi Kaarnassa on yhteisiä tiloja, jotka mahdollistavat yhteiset peli- ja elokuvaillat. Sauna on aktiivisesti käytössä ympäri vuoden. Tilat on suunniteltu erityistason yksikön toimintaa ajatellen ja ne tarjoavat viihtyisät, valoisat ja nykyaikaiset puitteet laadukkaan hoito- ja kasvatustyön toteuttamiseen.

Harrastusmahdollisuudet

Hyviä harrastemahdollisuuksia on niin Janakkalan, kuin Hämeenlinnankin alueella runsaasti tarjolla. Lapsilla on mahdollisuus jatkaa ennen sijoitusta alkaneita harrastuksia sekä aloittaa uusia. Lapsemme ovat aktiivisia liikunnan harrastajia, mutta olemme myös mahdollistaneet lapsille mm. käsityö- ja ruoanlaittokursseja. Toiminnallisuus on vahva osa arkeamme ja tämä tarkoittaa syksyn tullen marja- ja sieniretkiä, talvella ilottelua hiihdon, luistelun, laskettelun tai lumipeuhun parissa ja aktiivista uintia läpi vuoden.

Henkilöstö

Kaarnan henkilöstö on tiivis, pitkään yhdessä toiminut aktiivinen ja osaava tiimi. Lastensuojelun osaamisen lisäksi työryhmällä on vankka psykiatrinen erityisosaaminen.  Jokaisen työntekijän psykiatrista erityisosaamista varmennetaan lisäksi säännöllisellä ammatillisella täydennyskoulutuksella.

Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa tuetaan jatkuvasti myös Sospron yhteisen täydennyskoulutusohjelman Sospro-Akatemian koulutuksin. Koulutukset käsittävät lastensuojelun erityistarpeisiin ja profiileihin suunniteltuja erityisopintoja muun muassa neuropsykiatriaan, käytös- ja tunne-elämän häiriöihin sekä psykiatriaan liittyen.

Kerromme mielellämme toiminnastamme lisää!