Tähkä

Tähkä on 7-paikkainen erityistason asuinyksikkö. Tähkä on osa Taimelan kokonaisuutta, johon kuuluu kaksi yksikköä, Tähkä ja Pähkylä, samalla kivijalalla. Yksikkö sijaitsee Janakkalan Turengissa, Kiipulan erityisammattiopiston alueella. Sijainti mahdollistaa asiakkaille sekä yksikössä työskentelevälle henkilökunnalle monenlaisia asioita ympäristönä, tarjoamalla mm. mahdollisuuksia koulunkäyntiin, harrastuksiin, luonnossa liikkumiseen ja eläinten kanssa touhuamiseen.

Tähkässä asuu seitsemän erityistä tukea tarvitsevaa noin 9-17 -vuotiasta lasta. Tähkässä asuvilla lapsilla on mahdollisesti lievää kehitysvammaa, kehitysviivettä tai neuropsykiatrisia haasteita. Lievästikin kehitysvammaisten lasten lastensuojelutarpeen sekä koulunkäynnin turvaaminen edellyttävät erityistä osaamista, jotta lapsen terve kasvu ja sivistykselliset oikeudet toteutuvat. Tähkän lapset voivat käydä peruskoulua ja ammatillisia opintoja Tähkän läheisyyteen sijoittuvissa opetusryhmissä.

Tähkän omavalvontasuunnitelma

 

Toiminta-ajatus​

Tähkän hoito- ja kasvatustyö perustuu PLACE-asenteeseen, kiintymyssuhteeseen, lapsessa olevan hyvän näkemiseen, lapsen kohtaamiseen yksilöllisesti sekä menetelmiin, jotka tukevat lapsen erityistarpeita. Tähkän arki on aktiivista ja toiminnallista. Lapsille tarjotaan paljon tekemistä aikuisen kanssa kahden sekä ryhmässä muiden lasten kanssa. Hoito- ja kasvatustyön perustana ovat asetetut tavoitteet, keinojen ja menetelmien löytäminen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä jatkuva työn vaikuttavuuden arviointi.

Jo hyvissä ajoin ennen sijaishuollon päättymistä aloitetaan nuoren jälkihuollon tarpeen ja tavoitteiden kartoittaminen. Ammatillisten opintojen jälkeen, lapsen kotiuduttua tai lapsen täysikäistyttyä, Sosprolla on tarjota Tähkän lapsille tuettua asumista ja jälkihuollon palveluita esimerkiksi Hämeenlinnassa sijaitsevissa asunnoissa. Yksilötasolla sekä yhteiskunnallisesti on merkittävää, että myös lievästi kehitysvammaisilla lapsilla on aito mahdollisuus kuntoutumisen ja koulutuspolkujen jälkeen löytää oma paikkansa yhteiskunnassa.

Arki​

Arki on Tähkässä ennakoitava ja lasten turvallisuuden tunnetta tukevasti strukturoitu. Aikuisten tukemina lapset opettelevat omatahtisesti arjen taitoja, tunteiden ja toiminnan hallintaa sekä sosiaalisten taitojen vahvistumista. Tähkän arjessa lapset otetaan mukaan kaikkeen toimintaan.  Lasten osallisuutta, kuulluksi tulemista, vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä itsemääräämisoikeutta opetellaan ja tuetaan omissa sekä yhteisissä asioissa.

Lasten perheiden kanssa tehdään perheyhteistyötä koko lapsen sijaishuollon ajan. Lapsen perhe on mukana arjessa sekä yhteistyökumppanina hoito- ja kasvatustyötä tekevien ammattilaisten kanssa. Vanhempia tuetaan vanhemmuudessa sekä suhteen rakentamisessa ja ylläpitämisessä lapsen kanssa.

Lasten terapia- ja hoitotahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.  Kaikessa hoito- ja kasvatustyössä on vahvasti mukana kuntouttava näkökulma. Tähkässä huolehditaan siitä, että lapsi saa hänen hoitonsa ja kasvunsa kannalta välttämättömät terveydenhuollon palvelut sekä tarvitsemansa apuvälineet käyttöönsä.

Koulunkäynti​

Tähkän lapset voivat käydä peruskoulua, yksilöllisin suunnitelmin pienryhmäopetuksessa, Janakkalan sivistystoimen alaisissa kouluissa. Mahdollisuuksia peruskoulun suorittamiseen on monenlaisia. Yksikön läheisyydessä sijaitsee mm. pienluokka, jossa Tähkässä asuvat lapset voivat käydä koulua. Koulutyöhön lapselle tarjotaan vankka tuki ja koulun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Tähkään sijoitetuilla lapsilla, on ainutlatuinen mahdollisuus suorittaa tutussa ja turvallisessa pihapiirissä myös ammatilliset opinnot, jotka suunnitellaan yhteistyössä Kiipulasäätiön työntekijöiden kanssa, lähtökohtana lapsen vahvuudet ja ammatillinen mielenkiinto. Ainutlaatuinen koulutuspolku peruskoulusta ammatillisiin opintoihin, mahdollistaa sen, että lapselle tutuksi tulleet ja turvalliset aikuiset voivat tukea lasta myös ammattiopintojen vaiheessa sekä saatellen tukea lasta kohti aikuisuutta ja omaa elämää.

Kasvu Kiipulasäätiön ammattioppilaitoksen läheisyydessä, tarjoaa Tähkän lapsille kannustavan esimerkin ammatillisesta opintopolusta ja sen myötä paikan löytymisestä yhteiskunnassa.

Tilat ja ympäristö​

Taimelan kiinteistö on maaliskuussa 2021 valmistunut uudisrakennus. Rakennuksen ja pihan suunnittelussa, on huomioitu pitkä Sospron sijaishuollon kokemus sekä asuinyksikköön sijoitettavien lasten vaativat erityistarpeet, kehitysvamma-asiantuntijoita kuullen. Materiaalivalinnat, värimaailmat ja sisustus, tukevat lasten hyvää oloa ja viihtymistä. Tilat mahdollistavat yhdessäolon, mutta myös turvallisen olon, omassa viihtyisässä huoneessa tai ryhmätilassa, erillään muusta ryhmästä, silloin kun lapsi sitä tarvitsee. Tilojen valvottavuus on huomioitu suunnittelussa. Aikuisella on jatkuvasti mahdollisuus läsnäoloon lasten kanssa. Lapsille on rakennettu pihalle aktiviteetteja sekä kesäkeittiö, jossa lapset ja aikuiset voivat nauttia yhdessäolon riemusta. Käytettävissä on myös läheisen Kiipulasäätiön palvelut, jotka tukevat osaltaan Tähkässä tehtävää lasten kuntoutustyötä.

Perheillä on mahdollisuus vierailujensa aikana majoittua omakustanteisteisesti Kiipula Guest Housessa, joka sijaitsee muutaman minuutin kävelymatkan päässä Tähkästä. Kiipulan alueella on paljon mahdollisuuksia lapsen ja vanhempien yhteisiin aktiviteetteihin ja ajanviettoon.

Harrastusmahdollisuudet​

Kiipulasäätiön pihapiiristä löytyvät lasten kasvun tueksi monipuoliset harrastusmahdollisuudet; uimahalli, kuntosali, liikuntatilat ja merkityt ulkoilureitit. Tähkästä tehdään paljon retkiä lähiympäristöön ja lähikaupunkien harrastuksiin lasten omia toiveita ja mieltymyksiä kuunnellen. Sospron Tähkän yhteistyö Kiipulasäätiön kanssa tarjoaaTähkän lapsille heidän erityistarpeensa huomioivan kasvuympäristön, kuntoutumisen ja kouluttautumisen mahdollisuuden.

Henkilöstö

Tähkässä on yksitoista työntekijää, jotka kaikki ovat sosiaali- ja/tai terveysalan ammattilaisia. Tiimi on moniammatillinen ja henkilöstöllä on monenlaista kokemusta sosiaali- ja terveysalalta, lasten suojelun sijaishuollosta, erityistä tukea tarvitsevista lapsista, varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, kehitysvammatyöstä, eläinavusteisesta työstä sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Sospro huolehtii laajalla täydennyskoulutuksella jokaisen työntekijän erityisosaamisesta, jotta kuntouttava hoito- ja kasvatustyö on lainmukaista, laadukasta ja vaikuttavaa. Jatkuva kouluttaminen ja osaamisen vahvistaminen, ovat keskeisiä tekijöitä korkeatasoisen sijaishuollon toteuttamisessa. Riittävä resursointi ja osaavat työntekijät mahdollistavat turvallisen ja laadukkaan sijaishuollon. Ammattitaidon ohella, työtä tehdään suurella sydämellä, unohtamatta lämpöä ja läheisyyttä sekä jokaisen lapsen ainutlaatuisuutta ja yksilöllisyyttä.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!