Käpylä

Käpylän asuinyksikössä on seitsemän paikkaa 13-18-vuotiaille lapsille, jotka ovat sijaishuollon tarpeessa. Käpylään voidaan sijoittaa lastensuojelun tarpeessa olevia huostaanotettuja lapsia, mutta myös avohuollon tai sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena.

Käpylän asuinyksikössä on kokemusta työskentelystä traumatisoituneiden lasten tai lasten, joilla on neuropsykiatrisia-, käyttäytymisen- tai mielenterveyden ongelmia tai lievästä kehitysvammaisuudesta johtuvia haasteita. Henkilökunnalla on päihde- ja psykiatrian sekä ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksia ja hyvät valmiudet auttaa lapsia sekä nuoria, joilla on tällaisia haasteita. Työskentelyä ohjaavat kiintymyssuhdeteoria ja ratkaisukeskeisyys sekä yhteiset arvot: rohkeus, yksilöllisyys, osallisuus ja luottamus. Tavoitteenamme on antaa lapsille ja nuorille valmiuksia selviytyä elämässä kuntouttamalla heitä yksilöllisyyden, yhteisöllisyyden, toiminnallisuuden ja perhekeskeisyyden keinoin. Lasten itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja vahvistetaan, jotta hyvän elämän edellytykset mahdollistuvat. Lapsilla voi olla tunneelämään ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia ja he tarvitsevat tukea ja ohjausta arjessa, koulun käynnissä, ihmissuhteissa tai itsenäistymisessä. Käpylän asuinyksikössä tarjotaan lapselle turvallinen ja kodinomainen kasvuympäristö sekä selkeä ja säännöllinen arjen struktuuri.

Käpylän asuinyksikössä on erityisosaamista itsenäistymistaitojen harjoitteluun. Itsenäistymisen taitoja harjoitellaan kunkin lapsen yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Henkilökunta ohjaa lapsen tai nuoren arkea ja tukee koulunkäyntiä. Tärkeässä keskiössä on omaohjaajatyöskentely. Jokaisella lapsella on kaksi omaohjaajaa. Omaohjaaja mahdollistaa lapselle tai nuorelle turvallisen kiintymyssuhteen ja tukee kasvua kohti itsenäistymistä. Kiintymyssuhdetta rakennetaan ja pidetään yllä normaalissa arjessa keskustelujen ja tehtävien, sekä erilaisten toiminnallisten tapahtumien ja elämysten kautta. Lapsen ja nuoren kuntouttamisessa huomioidaan lapsen perhe. Vanhempia, perheitä ja läheisiä kannustetaan osallistumaan lapsen elämää koskeviin asioihin sijoituksen aikana. Omaohjaaja ohjaa lapsen vanhempia vanhemmuudessa sekä tukee lapsen kotiharjoittelujen mahdollistumista ja onnistumista. Käpylän asuinyksikön lasten ja nuorten on mahdollisuus jatkaa itsenäistymispolkua viereisellä tontilla sijaitsevissa tukiasunnoissa (Käpylän avopalvelut/ Käpylän tukiasunnot). Käpylän avopalvelut tarjoaa erilaisia palveluja mm. jälkihuoltotyötä, ammatillista tukihenkilöpalvelua, perhetyötä ja lapsen sekä vanhemman valvottuja tapaamisia.

Käpylän omavalvontasuunnitelma

 

Arki

Käpylässä lapsia tuetaan ja ohjataan koulun käynnissä, ammattiopinnoissa tai työelämään liittyvissä asioissa. Lapsen koulunkäynnin tukeminen ja tiivis yhteistyö lapsen koulun kanssa on tärkeää ja tuo arjen struktuuria. Kuntouttava arki on ennakoivaa ja hallittavaa, jossa tietyt asiat ovat pysyviä ja toistuvia. Lapsia tuetaan arjen hallinnassa ja aloitetaan muun muuassa kodinhoidollisten töiden harjoittelu. Hoito- ja kasvatustyössä pyritään ikätasoiseen vastuun ottamiseen sekä elämäntaitojen opetteluun. Lapset tarvitsevat tukea ihmissuhdeasioissa, toiminnanohjauksessa ja itsensä sekä omien asioiden hoitamisessa.

Itsenäistymisvaiheeseen tulevan lapsen tukemiseen ja kannustamiseen on käytössä kannustinjärjestelmä, missä työskentelyä ohjaa Itsenäistyvän nuoren -kirja. Kirjassa on tietoa ja erilaisia harjoitteita itsenäistymisasioiden läpikäymiseen. Tämän lisäksi Itsenäistymisvalmiustestillä kartoitetaan lapsen itsenäistymisvalmiuksia, toimintakykyä ja osaamista asioiden hoitamiseen. Asuinyksikön seitsemästä huoneesta kaksi on keittiöllistä, jossa lapsi voi harjaannuttaa itsenäisen asumisen taitoja yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.

Koulunkäynti

Käpylän lapset opiskelevat joko peruskoulussa tai toisen asteen opinnoissa. Asuinyksikkö sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä niin Porin (Winnova n. 4 km, lukiot 2 km) kuin Ulvilan (Sataedu 9 km) toisen asteen oppilaitoksista. Perusopetuksessa lähikoulu on Länsi-Porin koulu (2 km). Lapsen koulun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Jos lapsella ei ole opiskelupaikkaa, pyritään hänelle järjestämään muuta päivätoimintaa tai esimerkiksi työkokeiluja.

Henkilöstö

Käpylän henkilökunta (7 työntekijää) koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista; sosionomi amk, sairaanhoitaja amk, fysioterapeutti ja lähihoitaja. Moniammatillisella henkilökunnalla on pitkä työkokemus lastensuojelun sijaishuollosta (tilanne 12/2021 työkokemusta henkilökunnalla yhteensä 59 vuotta). Sospro-Akatemia tarjoaa henkilökunnalle säännöllistä lisäkoulutusta, joista esimerkkejä lastensuojelutyö-, neuropsykiatrinen-, käytöshäiriö- ja vammaistyön osaaminen. Lisäksi henkilökunnalla on päihde- ja psykiatrian täydennyskoulutusta ja osaamista. Henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti työnohjausta kerran kuukaudessa.

Tilat ja ympäristö

Käpylän asuinyksikkö sijaitsee ”kuukkarin” idyllisessä ympäristössä vanhassa puutalokaupunginosassa lähellä Porin kaupungin keskustaa. Yksikkö aloitti toimintansa vuonna 2013, jolloin tilat remontoitiin tarkoituksenmukaisiksi ja toiminnalle sopivaksi kuitenkin niiden historiaa arvostaen. Asuinyksikössä on kodinomainen tunnelma ja tilat on sisustettu kauniisti. Lasten huoneet ovat isoja yli 20 neliötä ja jokaisessa huoneessa on oma suihku/wc. Lisäksi kahteen huoneeseen on rakennettu oma keittiö. Keittiöllisessä huoneessa nuori aloittaa harjoittelemaan kaupassa käyntejä ja ruoan laittoa yksilöllisen suunnitelman
mukaan. Asuinyksikön tilat ovat siistit ja selkeät, joka tukee lasten kuntoutumista.

Harrastukset

Lapsia tuetaan ja kannustetaan löytämään itselleen mieluinen harrastus. Asuinyksikkö sijaitsee hyvällä paikalla, mistä on lyhyt matka harrastuksiin. Lähistöllä sijaitsee Porin kaupungin urheilukeskus ja tien toisella puolella on kuntosali. Keskustaan ei ole pitkä matka, mistä löytyy moninaisia harrastusmahdollisuuksia ja tarvittaessa lapsia kuljetetaan harrastuksiin.

Toiminta-ajatus

Tavoitteenamme on antaa lapsille ja nuorille valmiuksia selviytyä elämässä kuntouttamalla heitä yksilöllisyyden, yhteisöllisyyden, toiminnallisuuden ja perhekeskeisyyden keinoin. Lasten itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja vahvistetaan ja kehitetään, jotta hyvän elämän edellytykset mahdollistuvat. Rohkeus, yksilöllisyys, osallisuus ja luottamus ovat yrityksemme arvot, joille toimintamme rakentuu.

Lapsen osallisuus ja kuuleminen

Osallisuutta on lastenkodissa monella eri tasolla. Lapsen mielipide kysytään aina häntä koskevissa asioissa ja lasta kannustetaan kertomaan oma mielipide. Säännölliset omaohjaajahetket ovat lapselle varattua omaa aikaa. Yhteisesti asuinyksikössä pidetään viikoittainen nuorten kokous, missä lapset saavat esittää toiveitaan esimerkiksi järjestettävään yhteiseen toimintaan. Jokaisen lapsen yksilöllisyys otetaan huomioon kuitenkin tässäkin asiassa. Lapsia kannustetaan myös osallistumaan kaikenlaiseen asuinyksikön ulkopuoliseen toimintaan, mistä hän voi saada onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. Lapsen perhe ja läheiset ovat tärkeä osa lapsen elämää ja myös heidän osallistamisensa on osa toimintaa. Aina ei perheen jälleenyhdistäminen ole mahdollista ja sijoituksen tavoitteena voikin olla, että lapsi saa tarvittavat valmiudet itsenäiseen asumiseen, mitä Käpylässä juuri harjoitellaan. Vanhemmilla ja läheisillä on mahdollisuus yöpyä Käpylässä joko lapsen omassa huoneessa (huoneet ovat isoja) tai viereisessä rakennuksessa, mistä löytyy siihen tarkoitukseen muunneltava tila.

Kestävä kehitys

Käpylän asuinyksikössä työskentelee koulutettu henkilökunta, jotka työskentelevät sosiaalialan arvojen ja ideologian mukaisesti. Lasten kanssa keskustellaan ja nostetaan esille erilaisia ajankohtaisia teemoja esimerkiksi lasten oikeuksin päivää vietetään perinteisesti koko viikon. Ekologisuuteen kiinnitetään huomiota ja lapset opetetaan kierrättämään.

 

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!