Kajastus

Kajastus on aivan ihastuttava 7-paikkainen erityistason lastenkoti psyykkisesti oirehtiville lapsille. Vahvuutemme ovat:

  • tavoitteellinen omaohjaajatyö
  • vahva psykiatrian puolen osaaminen, erityisesti mm hoitosuhdetyöskentely persoonallisuushäiriöisen lapsen/nuoren kanssa, -tunnetyöskentely
  • toiminnallinen arki
  • lapsen seksuaalisuuden ja kehollisuuden monimuotoisuuden ymmärtäminen, sen tukeminen ja vahvistaminen
  • voimavarakeskeinen ajattelumalli, joka uskoo lapsessa olevaan hyvään.

Kajastuksen omavalvontasuunnitelma

Toiminta-ajatus

Kajastuksessa rakennamme lapsille turvallisen, strukturoidun ja vakauttavan arjen, jossa on ikätason mukainen vuorokausirytmi sekä selkeät ja johdonmukaiset toimintamallit.

Vahva omaohjaajatyön osaaminen ja aktiivinen arviointi nähdään lähtökohtana onnistuneelle hoito- ja kasvatustyölle.   Luottamuksen syntyminen aikuisen ja lapsen välille on tärkein omaohjaajatyön tavoite. Omaohjaajatyöpari mahdollistaa laadukkaan ja tavoitteellisen työskentelyn lapsen kanssa.

Uskomme lapsessa olevaan hyvään ja työskentelymme pitää sisällään vahvoja sävyjä ratkaisukeskeisen ajattelutavan muodoista. Hyvän kautta on toimintaideologiamme, joka kuvastuu kaikessa tekemisessä. Jokainen päivä pitää sisällään hetkiä, joista lapsi ansaitsee kiitosta ja kannustusta.

Haluamme tehdä Sospron arvot – yksilöllisyys, rohkeus, osallisuus ja luottamus – lapsen elämässä näkyviksi ja haluamme toimia työssämme näiden arvojen mukaisesti.

Laatujärjestelmä

Tavoitteenamme on tuottaa vaikuttavaa palvelua asiakkaillemme. Teemme jokaiselle lapselle yksilöllisen hoito- ja kasvatussuunnitelman. Otamme lapsen ja hänen perheensä mukaan suunnitelman laatimiseen sekä siinä määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen arviointiin. Meillä on käytössä toimintakykymittari, jonka avulla otamme lapsen ja perheen vahvemmin mukaan hoito- ja kasvatussuunnitelmien tavoitteiden asetantaan sekä niiden arviointiin. Toimintakykymittaria käytämme aktiivisesti noin 3 kk välein ja sen perusteella muodostamme tavoitteet lapsen hoidolle, kasvatukselle ja kuntoutukselle ja päivitämme tarvittaessa asiakassuunnitelman mukaisen hoito- ja kasvatussuunnitelman.

Palautetta toiminnastamme pyrimme keräämään mahdollisimman monimuotoisesti, joten esimerkiksi suullinen palaute kirjataan Nappulan viestivihkoon (oma viestivihkotyyppi). Varmentaaksemme tekemämme työn vaikuttavuutta ja ymmärtääksemme paremmin asiakkaan kokemusta palvelustamme keräämme asiakaspalautetta jokaiselta lapselta ja nuorelta, heidän vanhemmiltaan ja sosiaalityöntekijöiltä. Keräämme palautetta kohdennetuilla sähköisillä asiakaskokemuskyselyillä (Webropol) noin 3 kk välein. Tuemme lasta tarvittaessa palautteen antamisessa ja mahdollistamme rauhallisen tilan palautteen antamista varten.  Rohkaisemme ja tuemme myös vanhempia palautteen antamisessa. Jokaisen lapsen sosiaalityöntekijältä pyydämme palautetta osana asiakassuunnitelma-neuvottelua. Asiakaskokemuskyselystä kertyvä tieto raportoidaan yksikkökohtaisesti ja raportit käsittelemme työryhmäkokouksissa.

Toimintakykymittari ja asiakaspalautekysely toimivat palautetietoista työotetta vahvistavina työkaluinamme. Niiden avulla saamme lapset ja heidän perheet vahvemmin arvioimaan omaa tilannettaan ja hyvinvointiaan ja ne antavat meille työntekijöinä ja palveluntuottajina arvokasta tietoa siitä, miten palvelumme on koettu ja mitä hyötyä siitä on asiakkaalle ollut.

Meille Kajastuksessa palautetietoinen työote on tärkeä ammatillinen työkalu.  Kun seuraamme systemaattisesti ja pitkäjänteisesti mittareidemme tuloksia, saamme myös paremman kokonaiskäsityksen työmme laadun ja vaikuttavuuden kehittymisestä.

Henkilöstö

Kajastuksessa henkilöstövahvuutemme on 1.3. Henkilöstömme on moniammatillinen ja aktiivinen sekä osaava työyhteisö. Psykiatrinen erityisosaaminen näkyy pitkänä kokemuksena psyykkisesti oirehtivien arviointi ja kuntoutustyöstä sekä henkilökunnan monipuolisen koulutuksen kautta.  Tiivis yhteistyö Kanta-Hämeen keskussairaalan psykiatrian puolen kanssa näkyy lapsille ulottuvana mahdollisuutena. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on hyvin organisoitua, jonka tuloksena lapsen etu mahdollistuu aidosti.

Meillä on vahvaa ammatillista osaamista hoitosuhdetyöskentelystä muun muassa persoonallisuushäiriöisen kanssa työskentelystä, tunnetyöskentelystä ja traumatyöskentelystä.

Jokaisen työntekijän psykiatrista erityisosaamista varmennamme säännöllisellä ammatillisella täydennyskoulutuksella Sospron oman täydennyskoulutusohjelman Sospro-Akatemian kautta.

Lapsen osallisuus ja kuuleminen

Kasvatustyön tärkeänä osana on arjen taitojen opettelu yhdessä aikuisen kanssa. Kasvatuskäytäntöihin kuuluvat lasten osallisuuden mahdollistaminen, yhteisten ja yhdessä sovittujen toimintamallien toteuttaminen, sovituista säännöistä kiinnipitäminen sekä lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaan kirjattujen yksilöllisten tavoitteiden asettaminen, toteuttaminen, seuranta ja säännöllinen arviointi. Tavoitteena on löytää lasten vahvuudet, tukea ja kehittää niitä sekä kuntoutumisen kautta vahvistaa lapsen uskoa omaan selviytymistarinaansa.

Sijoituksen ajan tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen perheen ja lähiverkoston kanssa -lapsen hyväksi. Lasta tuetaan hänelle merkityksellisten suhteiden ylläpitämisessä ja autetaan häntä rakentamaan suhdetta läheisiinsä. Lapsella on mahdollisuus kulkea kotiharjoitteluihin ohjaajien kanssa. Läheiset ja ystävät ovat tervetulleita tutustumaan Kajastukseen ja toivommekin aktiivista yhteydenpitoa lapsen lähipiirin kanssa.

Koulunkäynti

Lapset käyvät peruskoulua Hämeenlinnan kaupungin kouluissa. Pyrimme tukemaan ja mahdollistamaan lapsen koulunkäynnin osana arkea. Tarvittaessa mahdollistamme koulun aloitusvaiheessa ohjaajan läsnäolon koulussa.

Harrastukset

Lapsilla on mahdollisuus jatkaa ennen sijoitusta alkaneita harrastuksia tai aloittaa uusia. Tuemme eri keinoin lasten harrastuneisuutta kolmen K:n taktiikalla eli kannustamme, kuljetamme ja kustannamme. Hyviä harrastemahdollisuuksia on Hämeenlinnan alueella runsaasti tarjolla.  Toiminnallisuus on vahva osa arkeamme, joka tarkoittaa syksyn tullen marja- ja sieniretkiä, talven iloittelua hiihdon, luistelun, laskettelun tai lumipeuhun parissa ja aktiivista uintia läpi vuoden. Yksikössämme on käytössä myös oma musiikkihuone.

Teemme myös aktiivista yhteistyötä alueella toimivan ratsastusterapeutin kanssa. Yhteistyömme pitää sisällään varsinaisen ratsastusterapian lisäksi ns kuntouttavan tallitoiminnan.

Tilat ja ympäristö

Tilamme ovat uudet lokakuussa 2022 valmistuneet, kodinomaiset ja viihtyisät. Olemme huomioineet lapset sisustuksen suhteen ja meiltä löytyy mm. valtava löhöilysohva lukuisine peittoineen ja viltteineen sekä viherkasveja. Kaikilla lapsilla on oma huone ja he saavat luonnollisesti vaikuttaa omien huoneidensa sisustukseen. Lisäksi lastenkodissa on yhteisiä tiloja, jotka mahdollistavat yhteiset peli- ja elokuvaillat. Sauna on aktiivisesti käytössä ympäri vuoden. Ensi kesänä otamme käyttöön ihastuttavan kesäkeittiön, jossa pyrimme ruokailemaan mahdollisuuksien mukaan usein koko yhteisön voimin.

Kestävä kehitys

Kierrätämme kaikki kotitalousjätteet. Hävikkiruokaa meillä syntyy vähän aktiivisen keittiötiimin ansiosta, joka suunnittelee ruokalistat ja kaupassakäynnit yhdessä lasten kanssa intohimoisen tarkasti.

Emme hyväksy yhteisössämme minkäänlaista leimaamista iän, sukupuolen, uskonnon, etnisen taustan tai seksuaalisuuden puolesta. Puutumme välittömästi kaikenlaiseen kiusaamiseen.

Teemme tarvittaessa aktiivisesti yhteistyötä eri järjestöjen kanssa (muun muassa Seta) taataksemme lapselle mahdollisimman turvallisen ympäristön ja ammattimaisen tuen kasvaa oman seksuaalisuutensa ja identiteettinsä kanssa.