Avopalvelut, Pirkanmaa

Yksilöllistä tukea, räätälöityjä ratkaisuja

Pirkanmaan avopalvelut tarjoaa yksilöllistä tukea ja yhdessä räätälöityjä ratkaisuja haastaviin elämänvaiheisiin. Sospron valmentava työote vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja ja motivoi häntä löytämään ratkaisuja elämänsä haasteisiin. Työtä tehdään rinnalla kulkien, tasavertaisena kumppanina – ihminen ihmiselle.

Näemme tärkeäksi verkostotyön merkityksen niin lasten, nuorten kuin vanhempien kanssa toimiessamme. Avoimella ja keskinäiseen luottamukseen pohjautuvalla vuorovaikutuksella luomme pohjan yhteisten tavoitteiden saavuttamiselle.

“Oman elämänsä asiantuntija”

Työtämme ohjaa ajatus siitä, että jokainen on oman elämänsä asiantuntija. Emme tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan etsimme vaihtoehtoja yhdessä lapsen, nuoren tai vanhemman kanssa hänen omista lähtökohdistaan käsin. Arvostamme avointa, kunnioittavaa ja tasavertaista vuorovaikutusta sekä lapsen, nuoren tai vanhemman aitoa kohtaamista hänen elämäntilanteessaan ja elinympäristössään. Tehtävämme on luoda turvallinen, luottamuksellinen ja kannustava ilmapiiri, jossa yhdessä asetettuihin tavoitteisiin sitoudutaan.

Sospron työn lähtökohta ”helposti lähestyttävä ja uskottava aikuinen” tarkoittaa sitä, että työntekijämme rakentavat aktiivista vuorovaikutusta lapsen tai nuoren ja hänen läheistensä kanssa. Työntekijöillämme on vahva ammatillinen, monitoimijaisuutta tukeva osaaminen ja työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Sosiaali-, terveydenhuolto, tai kasvatusalan tutkinnon lisäksi edellytämme työntekijöiltämme Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusta.

Perhetyö

Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheenjäsenten kanssa perheen tarpeen mukaisella tavalla. Työskentelyä ohjaa joko lastensuojelu-, sosiaalihuolto- tai kotouttamislaki riippuen perheen tarpeesta. Työskentely tapahtuu lähellä asiakasta, perheen omassa kodissa ja lähiympäristössä.

Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Tarpeet ja tavoitteet kartoitetaan yhdessä työskentelyprosessin aikana. Työskentely on konkreettista yhdessä tekemistä ja esimerkin kautta oppimista, tekemisen yhteydessä käydään keskusteluja eri aihealueista. Perhetyön kesto voi vaihdella muutamasta viikosta jopa vuoteen.

Perhetyön tavoitteena on muun muassa nostaa esille lapsen tarpeet sekä turvata lapsen etu perheen haastavassa elämäntilanteessa, tukea ja vahvistaa perheen arjessa selviytymistä, tukea ja ohjata vanhempia vanhemmuuden eri osa-alueilla sekä laukaista mahdollinen kriisitilanne, ehkäistä uusien ongelmien syntyminen ja korjata nykyistä tilannetta.

Hyvin toteutettu perhetyö on yhteiskunnallisesti, inhimillisesti ja myös taloudellisesti toimiva ratkaisu tukea tarvitseville. Perhetyön tuella mahdollistetaan lasten kotona asuminen sekä ehkäistään ylisukupolvista syrjäytymisen kierrettä.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Tukihenkilön tehtävänä on tukea asiakasta erilaisissa elämäntilanteissa yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tapaamiset tukihenkilön kanssa voivat olla toiminnallisia tai keskustelua tai molempia. Maahanmuuttotaustaisten asiakkaiden kohdalla korostuu etenkin kotoutumisprosessin ja kielitaidon kehittymisen tukeminen.

Ammatillinen tukihenkilö voi toimia linkkinä uudelle paikkakunnalle opiskelemaan tulevalle nuorelle, tai opastaa pienen vauvan saaneita tuoreita vanhempia. Hän voi olla apuna etsimässä uutta harrastusta tai tukea omaan vuokra-asuntoon itsenäistyvää nuorta arjen hallinnassa.

Jälkihuollon palvelut

Sospro valmentaa jälkihuoltonuoria itsenäiseen elämään, tarjoten tukea ja ohjausta arjen- ja elämänhallinnan ylläpitämiseen, asumiseen sekä yhteiskunnassa toimiseen. Jälkihuollon palvelu on jatkumo sijaishuollon palvelulle, jossa tuki ja ohjaus aloitetaan hyvissä ajoin, jotta luottamussuhde nuoren ja työntekijän kanssa mahdollistuu ja vahvistuu. Jälkihuollon palvelu tukee nuoren itsenäiseen elämään siirtymistä ja myönteisen kasvun vahvistamista. Jälkihuollon ohjausta tarjotaan nuorelle hänen omista lähtökohdistaan käsin, huomioiden yksilölliset tarpeet, toiveet ja tavoitteet.

Tuettu asuminen

Tuetun asumisen palvelut valmentavat nuorta itsenäiseen asumiseen tai tarjoavat tukea ja ohjausta itsenäiseen asumiseen siirtymisessä.

Nuorelle tarjotaan tuetun asumisen palveluja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi sekä niiden turvaamiseksi.

Tuettua asumista tarjotaan nuorelle, joko hänen omaan asuntoonsa tai Sospron tukiasuntoon, kunnes nuoren omat edellytykset itsenäisempään asumiseen vahvistuvat. Tuetun asumisen palvelukokonaisuudet räätälöidään vastaamaan nuoren yksilöllisiä tarpeita, toiveita ja tavoitteita.