Lastenkodeissa tapahtuuYleinen

Näin Osallisuus-arvomme näkyy Pähkylässä

Meillä Sosprossa on neljä arvoa. Yksi näistä on osallisuus. Osallisuus tarkoittaa meille yhteisöön kuulumista. Erityistason lastenkoti Pähkylän yksikön johtaja Mari Koskelo kertoo Sospron arvojen olevan hänestä hyviä, ja etenkin osallisuus on hänelle tärkeä arvo: ”Ihmisellä on luontainen tarve kuulua johonkin, ja olla osa jotakin. Se antaa ihmiselle arvoa, kun hän on osallisena ja on tunne siitä, että on mahdollista vaikuttaa omiin ja yhteisiin asioihin.”. Osallisuuden hän näkee olevan tärkeä asia sekä lastenkodissa asuvien lasten että siellä työskentelevien sosprolaisten arjessa.

Lapsen kuulluksi tuleminen

Yhteisöön kuulumisen lisäksi osallisuus tarkoittaa meillä Sosprossa kuulluksi tulemista ja osallisuutta yhteiseen ja yksilöä koskevaan päätöksentekoon. Pähkylässä arki on strukturoitua ja aikuisjohtoista. Samalla pidetään huolta siitä, että lastenkodissa asuvilla lapsilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja osallistua heitä koskeviin päätöksiin. Yksikön johtaja Mari korostaa: ”Yhteisössä olemisella ja osallistamisella on lapselle tärkeä merkitys. Vaikka lapset ovat meillä Pähkylässä lyhyen aikaa, jokaisesta kohtaamisesta voi jäädä lapselle jokin tärkeä asia, jota hän hyödyntää sitten tulevassa elämässään. Aika, jonka lapsi täällä viettää, on sellainen aika, jonka lapsi muistaa koko loppuelämänsä.”.

Yksikön johtaja Mari kertoo, että erityisen tärkeää lapsen osallisuuden toteutumissa on yhteinen aika hänelle nimettyjen omaohjaajien ja lastenkodin muiden ohjaajien kanssa. ”Mahdollistetaan kiireetön aika lapsen kanssa yhdessä tutun ja turvallisen aikuisen kanssa, jolloin vuorovaikutus on avointa ja luottavaista. Vaikeistakin asioista voi puhua.”, Mari kuvailee Pähkylän arkea. Osallisuuden toimintatapoja suunniteltaessa otetaan huomioon lapsen ikä ja kehitystaso. ”Pieniäkin toiveita kuullaan, ja punnitaan erilaisia vaihtoehtoja, miten lapsen ääni tulisi kuulluksi.”, Mari kertoo. Pähkylässä työkaluna lapsen kanssa voidaan käyttää esimerkiksi kuvakortteja. Niiden avulla lapsi voi kertoa tunteistaan ja mielipiteistään.

Osallisuus työyhteisössä

Meillä Sosprossa johtaminen on yksi ydinosaamisalueistamme ja osallisuus arvonamme ohjaa vahvasti myös esihenkilötyötämme. Pohtiessaan työyhteisöään ja esihenkilötyötä, yksikön johtaja Mari korostaa: ”On tärkeää kuulla ja tuntea työntekijät. Heidän täytyy tuntea itsensä arvokkaaksi, esimerkiksi omaohjaajatyössä.” Mari jatkaa: ”On tärkeää myös kuulla ja nähdä työntekijöiden vahvuudet ja heikkoudet, jotta esimerkiksi vahvuuksia voidaan oikeassa tilanteessa hyödyntää ja vahvistaa. Tämä lisää työntekijän luottamusta ja osallisuuden tunnetta.”. Henkilökohtaisten kohtaamisten lisäksi Pähkylässä osallisuutta luovat esimerkiksi yksikön johtajan ja omaohjaajatyöparin säännölliset tapaamiset, työyhteisön yhteiset työryhmäkokoukset ja kehittämispäivät. Pähkylän työntekijät ovat antaneet palautetta siitä, että he kokevat heitä ja heidän osallisuuttaan arvostettavan.

Lisätietoja:
Pähkylän yksikön johtaja Mari Koskelo, mari.koskelo@sospro.fi,050 309 3983