Lastenkodeissa tapahtuuYleinen

Näin Luottamus-arvomme näkyy Merilinnassa

Meillä sosprolaisilla on neljä arvoa. Yksi näistä on luottamus ja se on myös kaiken toiminnan perusta. Meille luottamus tarkoittaa sitä, että luomme mahdollisuudet onnistuneelle yhteistyölle avoimella ja keskinäiseen luottamukseen pohjautuvalla vuorovaikutuksella.

Lastenkotiemme hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyössä vuorovaikutukseen ja sitä kautta rakentuvaan lapsen luottamukseen kiinnitetään huomiota monella tavalla. Turun Kakskerrassa sijaitsevan perustason lastenkoti Merilinnan yksikön johtaja Susanna Koski kertoo, että lapsen luottamuksen rakentaminen aloitetaan jo sinä päivänä, kun lapsi saapuu tutustumiskäynnille lastenkotiin. Lapsi pääsee tällöin tapaamaan omaohjaajansa.

Meillä Sosprossa jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaohjaajaa, jotka työskentelevät työparina. Omaohjaajien tärkein tehtävä on yhteyden rakentaminen lapseen, jotta lapsi saa pysyvän ja turvallisen vuorovaikutussuhteen. Merilinnassa arvostetaan sitä, että lapsella on paljon aikaa omaohjaajien kanssa. Kohtaamisista välittyy lapselle aitous ja lapsen kanssa sovitut asiat toteutetaan.  Yksikön johtaja Susanna kiteyttää ”Iso osa luottamuksen muodostumisesta tulee siitä, että pidetään kiinni siitä, mitä yhdessä on sovittu. Kun luvataan jotakin niin se viedään loppuun saakka.”.

Merilinnassa vuorovaikutustilanteissa näkyy PACE-asenne. Yksikön johtaja Susanna tiivistää ”Meillä on lämpöä, empatiaa ja huumoria ja se näkyy lasten suuntaan. Se on tärkeää ja luo lapselle kuuluvuuden tunteen.”. Vuorovaikutustilanteisiin kuuluu myös ratkaisukeskeinen toimintatapa. ”Jos lapselle on käynyt jokin ikävä asia, me keskustelemme siitä lapsen kanssa totta kai, mutta emme jää vellomaan sitä asiaa. Lähdemme miettimään, miten jatkossa voidaan välttyä siltä, että ei käy samalla tavalla.”, Susanna kertoo. Merilinnassa vuorovaikutuksessa korostuu myös avoimuus palautetta kohtaan. Lisäksi lapsen kuulluksi tuleminen on tärkeää ja tätä mahdollistetaan esimerkiksi pitämällä nuorten kokouksia. Nämä lisäävät kokemusta osallisuudesta ja tätä kautta lapsen luottamusta Merilinnan ohjaajia kohtaan.

Asiakastyössä ja sosprolaisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa työmme perusta on uskomme ihmisessä olevaan hyvään. Kun näemme hyvän, niin tartumme siitä kiinni ja tuemme ihmisen sisäisen voiman kehittymistä ja vahvistumista. Ja kun onnistumme saamaan toistoa, niin se alkaa rakentaa luottamusta. Tämän olemme kertoneet Sospron tarinassa.

Merilinnassa kiinnitetään huomiota hyvään ja tehdään sitä myös näkyväksi lapselle monella tavalla.  Yksikön johtaja Susanna nostaa erityisesti esille yhteisen tilanteiden purkamisen ja toimintakykymittarin. Toimintakykymittari on seuranta- ja arviointityökalu, joka antaa kokonaiskuvan lapsen hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyölle asetettujen tavoitteiden etenemisestä. Kehitystä yhdessä lapsen kanssa läpikäytäessä voidaan lapselle mittarin avulla osoittaa esimerkiksi koulumenestyksessä viimeisen puolen vuoden aikana tapahtunut edistyminen. Lisäksi Merilinnassa ohjaaja voi käyttää esimerkiksi lapsen kuukausikoostetta onnistumisten havainnollistamiseen nostaen raportista lapselle esille kirjauksia asioista, jotka ovat menneet hyvin päättyneen kuukauden aikana.

Merilinnassa luottamus on vaalittava arvo myös kohtaamisissa lapsen elämään osallistuvien aikuisten kanssa. Merilinnan työryhmästä yksikön johtaja Susanna kertoo ”Käymme paljon keskusteluja. Kun työntekijöillä on keskenään luottamus toisiinsa ja siihen, että hommat hoituvat ja asioista uskalletaan puhua avoimesti, on se kivijalka toiminnalle.”. Susanna jatkaa ”Vanhemman luottamuksen lunastaminen koetaan tärkeäksi. Lapsen luottamuksen syntymiseen vaikuttaa vahvasti se, millainen luottamus hänen vanhemmillaan on meidän työhömme.”. Lisäksi hän korostaa avoimuuden olevan ensisijaisen tärkeää sosiaalityöntekijöiden kanssa työskenneltäessä.

 

Lisätietoja:
Merilinnan yksikön johtaja Susanna Koski, susanna.koski@sospro.fi, p. 040 963 9779