Yleinen

Sospron työntekijät arvioivat esihenkilötyön onnistuneeksi

Sospron työyhteisötutkimukseen vastasi tänä vuonna 235 työntekijää. Vastausprosentti oli 84,5 % (2021: 82,2 %, 2020: 78,6 %). 14 työryhmää tai tiimiä kaikkiaan 32:sta saivat vastausprosentiksi täydet 100 %. Tämä oli kolmas kerta, kun toteutimme tutkimuksen samansisältöisenä ja vastausaktiivisuus on noussut joka vuosi. Kehitys on hienoa, kun huomioimme, että henkilöstömäärämme on kasvanut joka vuosi. Korkea vastausprosentti kertonee sosprolaisten kiinnostuksesta ja halusta vaikuttaa oman työyhteisön ja myös koko Sospron kehittämiseen.

Työyhteisötutkimuksen avulla haluamme saada ajankohtaista tietoa ja ymmärrystä sosprolaisten kokemuksesta erityisesti työnhallinnan tunteen, vuorovaikutuksen, esihenkilötyön ja työyhteisön toimivuuden näkökulmista. Tutkimuksen tulokset ovat kauttaaltaan viime vuotta paremmat ja myös kolmen vuoden vertailussa arviot ovat historian parhaat.

Korkeimmat arviot eri osa-alueista saa esihenkilötyö (3,42), kun toteutumista arvioidaan asteikolla 1-4. Tulos on merkittävä tunnustus lähiesihenkilötyön onnistumisesta ja kiitos Sospron esihenkilöille. Johtaminen on yksi Sospron strategian kriittisistä menestystekijöistä ja lähtökohtamme on se, että jokaisella sosprolaisella on oikeus hyvään johtamiseen.

Johtamisen laatua olemme viimeisen kahden vuoden aikana kehittäneet organisaatiorakennetta vahvistamalla, esihenkilötyön roolituksia ja palaverikäytäntöjä selkiyttämällä, johtamisen työkaluja monipuolistamalla ja räätälöidyllä, yli vuoden mittaisella, johtajakoulutuksella, johon osallistuu lähes 50 Sospron esihenkilöä. Olemme vasta päässeet alkuun ja esimerkiksi käynnissä olevan johtajakoulutuksen tarjoamat opit saamme täysimääräisesti käyttöön vasta tämän vuoden aikana. On siis lupa odottaa entisestään vahvistuvaa johtajuutta.

Toiseksi korkeimmat arviot tulee kysymyksistä, jotka liittyvät omaan toimintaan ja työn hallinnan tunteeseen. Se arvioidaan kokonaisuudessaan korkealle (3,3). Lastensuojelun asiakastyön vaihtelevat päivät ja työn pirstaleisuus helposti hajottaa tekemistä ja kohtaamme myös täysin uusia ja joskus ennakoimattomia asioita. Siksi on tärkeää, että toiminnan tavoitteet ovat selvänä mielessä, mikä antaa suuntaa tekemiseen. Uskomme, että viimeisen kahden vuoden aikana uudistettu laatujärjestelmä, uudet työkalut ja mittavat koulutuspanostukset Sospro-akatemiaan tukevat työhyvinvointia.

Yli kolmen arviot tulevat myös oman työyhteisön toimivuudesta (3,18) ja Sospro-konsernin toiminnasta (3,12). Työyhteisön toimivuuden vahvuus on se, että työkavereilta saa apua (3,6) ja vastaavasti tiedonkulussa (2,8), palautteensaannissa työkavereilta sekä yhteisissä pelisäännöissä (3,0) on eniten kehitettävää. Näistä osa-alueista nousee useaan työryhmään kehityskohteet.

Sospro-konsernin ja konsernihallinnon toimivuuteen liittyvien arvioiden tulokset paranivat työyhteisötutkimuksessa eniten edellisvuosiin verrattuna. Erityisesti parani kokemus siitä, että Sospron tavoitteista on kerrottu selkeästi, mutta myös tiedonkulku ja muutoksenhallinta olivat asioita, joissa on kokemusten mukaan edistytty.

Ensi vuoden, koko Sospron, yhteiseksi teemaksi, nostamme johtamisen osa-alueista tavoiteasetannan täsmällisemmän ja selkeämmän määrittämisen ja siitä viestimisen sekä tavoitteen mukaisen toiminnan ja toteutuneen toiminnan seurannan ja myös niistä viestimisen ja kommunikoinnin. Tähän olemme panostaneet tämän vuoden johtajakoulutusohjelmassa ns. SLII-johtamismallin avulla. Tämä on Ken Blanchardin kehittämä malli, jonka soveltamisen olemme ottaneet esihenkilötasolla tämän vuoden aikana käyttöön ja jatkamme sen jalkauttamista ensi vuonna. Lisäksi uskomme, että yksiköiden toimintasuunnitelmia edelleen kehittämällä edistämme tavoitteiden selkiyttämistä ja toteutuneen toiminnan seuraamista. Uskomme, että valitut teemat johtavat yhä paranevan asiakaskokemuksen ja palveluiden vahvistavien vaikutusten lisäksi myös Sospron sisällä merkittävään positiiviseen kehitykseen ikuisuuskysymyksessä ”saan riittävästi palautetta työstäni”.

Olemme luottavaisia, että meillä on hyvät eväät toiminnan, työryhmien ja yksilöiden kasvuun ja kehittymiseen myös tästä eteenpäin.

Lisätietoja:

Henkilöstöpäällikkö Maija-Liisa Antila, p. 050 567 5029, maija-liisa.antila@sospro.fi
Toimitusjohtaja Teemu Annala, p. 040 533 7568, teemu.annala@sospro.fi