YleinenYritysuutiset

Kehitämme Sospron sijaishuollon yksiköiden ruokahuoltoa – selvitys valmistunut

Aloitimme Sosprossa kehittämään lastenkoteihimme sijoitettujen lasten ravitsemusta ja ruokaympäristöä keväällä 2021. Koemme tämän kehitystyön tärkeäksi, sillä näemme lasten terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa yhtenä erittäin merkittävänä tekijänä sijoitettuna olevien lasten ruokahuollon toteutumisen laadukkaana ja kansallisten suositusten mukaisena. Lisäksi lastenkotien ruokahuollon kokonaisuuteen liittyy vahvasti ruokailujen sosiaalinen ja kasvatuksellinen ulottuvuus. Tällä voidaan nähdä olevan yhtä merkityksellinen rooli lapsen hyvinvoinnissa, kuin itse ruoan ravitsemuksellisella laadulla.

Yhteistyökumppanina Helsingin Yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osaston tutkimusryhmä

Kehittämistyömme lähti liikkeelle tavoitteesta kerätä systemaattisesti tietoa lastenkotiemme ruokakulttuurista ja ruokahuoltoon liittyvistä käytännöistä suhteutettuna kansallisiin suosituksiin. Tavoitteenamme oli ymmärtää paremmin lasten ja nuorten ravitsemuksen yhteyttä psyykkisten sairauksien ehkäisyyn ja oireiden lieventämiseen.  Tähän kehitystyöhön saimme yhteistyökumppaniksemme Helsingin Yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osaston tutkimusryhmän. Tutkimusryhmä selvitti lastenkotiemme ruokahuollon toteutumista ja tuotti tutkittuun tietoon ja kansallisiin suosituksiin perustuvan katsauksen ruokahuoltomme kehittämisehdotuksista.

Arvostimme kovasti yrityksen oma-aloitteisuutta lähteä kehittämään lastenkotien ruokahuoltoa ja sitä kautta sijaishuollon lasten ja nuorten hyvinvointia. Yhteistyöhanke mahdollisti myös kansainvälisestikin ainutlaatuisen aineiston keräämisen tutkimustarkoitukseen, kertoo hankkeen vetäjä ravitsemustieteen professori Maijaliisa Erkkola.

Selvitys ruokahuoltomme nykytilasta valmistui vuoden 2022 alussa ja tarkemmat tutkimustulokset julkaistaan tieteellisinä artikkeleina vuoden 2022 lopulla.

Hyödynnämme alustavat tutkimustulokset ruokahuollon kehittämisessä

Iloitsemme Sosprossa alustavista tutkimustuloksista, joita voimme hyödyntää heti oman työmme kehittämisessä. Kehittämishankkeessa nousi esiin kokonaisvaltaisen ruokahuollon merkitys lasten ja nuorten fyysiselle, sosiaaliselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Esimerkiksi säännöllinen ateriarytmi sekä monipuolinen ruokavalio nähdään merkittävinä tekijöinä lasten hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa. Lisäksi kehittämishankkeessa nousi esille, että lapsille tarjotun ruoan laatu toteuttaa Sospron sijaishuollon yksiköissä jo melko hyvin kansallisia ravitsemussuosituksia. Tyydyttyneiden rasvojen vähentämiseen sekä kala- ja kasviruokien monipuolisempaan tarjoamiseen tulemme kuitenkin kiinnittämään heti tarkempaa huomiota. Tutkimustulokset osoittavat myös, että lasten osallisuus ruokahuollon ja ruokahetkien toteutumiseen toteutuu Sospron sijaishuollon yksiköissä osittain hyvin. Lasten osallisuuden vahvistamiseksi otamme jatkossa vielä enemmän huomioon ruokahuoltoon liittyvien hyvien käytäntöjen levittämisen ja kehittämisen sekä ruokalistasuunnittelussa että ruoanvalmistuksessa.

Ruokahuoltomme nykytilakartoituksen jälkeen mietimme yhteiskehittämisen jatkomahdollisuuksia Helsingin Yliopiston ravitsemustieteen tutkimusryhmän kanssa. Olemme innoissamme yhteistyön kautta avautuvista mahdollisuuksista luoda ruokahuoltomme toteuttamiseen suunnitelmallisempia käytäntöjä ja vahvistaa tätä kautta lapsille ja nuorille tarjottavan ravitsemuksen laatua.

 

Lisätietoja:
Laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen: helena.nyman-jokinen@sospro.fi, p. 040 833 5369