Pitkäniemi

Pitkäniemessä meillä on kolme asuinyksikköä Safiiri, Topaasi ja Rubiini. Yksikkömme ovat 10–17-vuotiaille erityistä tukea tarvitseville lapsille, joilla on mahdollisesti neuropsykiatrisia haasteita, kehitysviive tai lievä kehitysvamma ja he tarvitsevat erityistä vahvaa ammatillista osaamista kasvunsa, kuntoutumisensa, koulutyönsä ja arkensa sujumiseen. Pitkäniemi sopii lapsille, joilla on haasteita rajojen ja strukturoidun arjen kanssa, tarvitsevat psykiatrisen ja/tai neuropsykiatrisen ja kehitysvammahuollon erityisosaamisen omaavaa vahvaa ammatillista tukea.

Toiminta-ajatus​

Pitkäniemen hoito- ja kasvatustyö perustuu PACE-asenteeseen, kiintymyssuhteeseen, lapsessa olevan hyvän näkemiseen, lapsen kohtaamiseen yksilöllisesti sekä menetelmiin, jotka tukevat lapsen erityistarpeita. Hoito- ja kasvatustyön perustana ovat asetetut tavoitteet, keinojen ja menetelmien löytäminen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä jatkuva työn vaikuttavuuden arviointi.

Pitkäniemessä kohtaamme lapsen yksilöllisesti ja arvostaen jokaisessa lapsessa olevaa hyvää. Jokainen lapsi on arvokas ja ansaitsee arvokkaan kohtaamisen ja aikuisen läsnäolon tilanteessa kuin tilanteessa. Olemme rohkeita kokeilemaan erilaisia menetelmiä, joka edesauttaa myös lasta saamaan onnistumisen kokemuksia. Arki safiirissa on toiminnallista ja arjen struktuuri ja päiväohjelma luovat pohjan lapsen turvallisuuden tunteelle. Otamme toiminnassa huomioon lapsen koko perheen ja teemme tiivistä yhteistyötä perheen kanssa lapsen parhaaksi. Arjen toimintoja harjoitellaan yhdessä avoimessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Arkeemme kuuluu myös leikkisyys ja toiminta on tarkoin suunniteltua, mahdollistaen lapsen kasvun omista lähtökohdistaan käsin.

Arki​

Pitkäniemen strukturoitu ja ennakoitava arki lisäävät lasten turvallisuuden tunnetta. Aikuisten tukemina lapset opettelevat omatahtisesti arjen taitoja, tunteiden ja toiminnan hallintaa sekä sosiaalisten taitojen vahvistumista. Pitkäniemen arjessa lapset otetaan mukaan kaikkeen toimintaan.  Lasten osallisuutta, kuulluksi tulemista, vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä itsemääräämisoikeutta opetellaan ja tuetaan omissa sekä yhteisissä asioissa.

Lasten perheiden kanssa tehdään perheyhteistyötä koko lapsen sijaishuollon ajan. Lapsen perhe on mukana arjessa sekä yhteistyökumppanina hoito- ja kasvatustyötä tekevien ammattilaisten kanssa. Vanhempia tuetaan vanhemmuudessa sekä suhteen rakentamisessa ja ylläpitämisessä lapsen kanssa.

Lasten terapia- ja hoitotahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.  Kaikessa hoito- ja kasvatustyössä on vahvasti mukana kuntouttava näkökulma.  Pitkäniemessä huolehditaan siitä, että lapsi saa hänen hoitonsa ja kasvunsa kannalta välttämättömät terveydenhuollon palvelut sekä tarvitsemansa apuvälineet käyttöönsä.

Koulunkäynti​

Pitkäniemessä lapsen koulunkäynti ja opintopolkua suunnitellaan aina yksiköllisesti ja lapsen vahvuudet huomioiden. Pihapiirissä ja lähiympäristössä Tampereella ja ympäristökunnissa opiskelu mahdollisuudet ovat hyvät.

Pitkäniemen pihapiirissä on Nokian kaupungin Rajasalmen koulun alainen koulutalo, jossa lapset voivat käydä peruskoulua, yksilöllisin suunnitelmin pienryhmäopetuksessa. Koulutyöhön lapselle tarjotaan vankka tuki ja koulun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Pitkäniemeen sijoitetuilla lapsilla, on ainutlatuinen mahdollisuus suorittaa tutussa ja turvallisessa pihapiirissä myös THELMA tai VALMA opintoja, sillä viereisellä tontilla sijaistee Kiipula säätiön erityisammattioppilaitos, jonka kanssa yhteistyössä suunnitellen on mahdollista jatkaa opintopolkuaan peruskoulun jälkeenkin.

Tilat ja ympäristö​

Pitkäniemi sijaitsee vehreän kauniilla alueella Pyhäjärven läheisyydessä. Ympäristöstä löytyy luontopolkuja, sekä turvallisia kävely- sekä pyöräteitä luonnon kauniilta rantareitiltä. Kesäisin lampaat laiduntavat läheisellä viheriöllä.

Pitkäniemen kiinteistö on elokuussa 2021 valmistunut uudisrakennus. Rakennuksen ja pihan suunnittelussa, on huomioitu pitkä Sospron sijaishuollon kokemus sekä asuinyksikköön sijoitettavien lasten vaativat erityistarpeet, kehitysvamma-asiantuntijoita kuullen. Materiaalivalinnat, värimaailmat ja sisustus, tukevat lasten hyvää oloa ja viihtymistä. Tilat mahdollistavat yhdessäolon, mutta myös turvallisen olon, omassa viihtyisässä huoneessa tai ryhmätilassa, erillään muusta ryhmästä, silloin kun lapsi sitä tarvitsee. Tilojen valvottavuus on huomioitu suunnittelussa. Aikuisella on jatkuvasti mahdollisuus läsnäoloon lasten kanssa. Lapsille on rakennettu pihalle aktiviteetteja sekä kesäkeittiö, jossa lapset ja aikuiset voivat nauttia yhdessäolon riemusta.

Harrastusmahdollisuudet​

Kehittyvä Pitkäniemen alue mahdollistaa monipuolisen ulkoilun lisäksi sisäpelejä, muun muassa jalkapalloa ja padel-pelejä. Nokian kaupungin laajat harrastus- ja liikuntamahdollisuudet: uimahalli, kylpylä, liikuntatilat ja merkityt ulkoilureitit ovat helposti saavutettavissa, kuten myös Tampereen ja ympäristö kuntien palvelut. Pitkäniemessä kuulemme lasten toiveita harrastuksiin ja tekemiseen liittyen. Pitkäniemessä ulkoilemme ja teemme retkiä luontoon, sillä näemme luonnon ja ulkoilun positiivisen vaikutuksen ihmisen hyvinvointiin.

Henkilöstö

Kaikki työntekijämme ovat sosiaali- ja /tai terveysalan ammattilaisia.  Heillä on lastensuojelun sijaishuollon, kehitysvammaisten lasten ja psyykkisesti sekä neuropsykiatrisesti oirehtivien lasten erityishaasteiden mukaista osaamista. Sospro huolehtii laajalla täydennyskoulutuksella jokaisen työntekijän erityisosaamisesta, jotta kuntouttava hoito- ja kasvatustyö on lainmukaista, laadukasta ja vaikuttavaa. Jatkuva kouluttaminen ja osaamisen vahvistaminen, ovat keskeisiä tekijöitä korkeatasoisen sijaishuollon toteuttamisessa. Riittävä resursointi ja osaavat työntekijät mahdollistavat turvallisen ja laadukkaan sijaishuollon.

Pitkäniemessä teemme työtä ammattitaitoisesti suurella sydämellä yksilöllisesti lapsi ja perhe osallistaen ja huomioiden.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!