Lastenkodeissa tapahtuuYritysuutiset

Yhteenveto kehittämishankkeesta: Yhteisökasvatus Lastenkoti Mansikkapuistossa

Keväällä 2018 lähdettiin kehittämään Lastenkoti Mansikkapuistosta yhteisöllistä lastensuojelulaitosta. Yhteistyökumppaneiksi valitsimme Hämeen Ammattikorkeakoulun ja Vaikuttava Yritys Oy sekä rahoitusta haettiin Hämeen ELY-keskukselta. Kehittämishanketta lähdettiin toteuttamaan HAMK:n kanssa. Vaikuttava Yritys Oy:n kanssa lähdettiin pohtimaan mittaristoa vaikuttavuuden mittaamiselle yhteisöasumisessa.

Kehittämishankkeen tavoitteena oli syventää osallistujien yhteisöllisen kasvatuksen toimintatapoja ja hankkeeseen sisältyi kymmenen päivän koulutuskokonaisuus. Koulutuksen suorittaminen antoi valmiuksia soveltaa yhteisökasvatuksen periaatteita ja toimintatapoja lastenkodin muuttuviin käytäntöihin. Koulutukseen liittyvän kehittämistyön avulla osallistujat työstivät oman työyhteisönsä toimintatapaa yhteistyössä työyhteisön muiden jäsenten kanssa.

Hanke toteutettiin 26.3.2019 – 19.11.2019, yhteensä kuutena seminaaripäivänä ja näiden lisäksi neljänä Vaikuttava Yritys Oy:n koulutuspäivänä.

Hankkeeseen osallistui kaikki lastenkoti Mansikkapuiston ohjaajat ja nuoret. Hankkeen loppuseminaari pidettiin 19.11.2019 HAMK:n koulutustiloissa.

Toiminta on nuorikeskeistä, joka perustuu nuoren omiin vahvuuksiin, joita vahvistetaan. Nuori kohdataan omana itsenään ja ketään ei kategorisoida.  Vahvuuksien avulla nuori kiinnittyy yhteiskuntaan. Vahvuuksia opitaan tunnistamaan jo sijoituksen aikana. Pyrimme siihen, että nuori voi elää tavallisen nuoren elämää huolimatta sijoituksesta. Tämän vuoksi meillä ei ole omaa koulua vaan käytämme tavallisia julkisia oppilaitoksia niin perusopetuksessa kuin jatko-opinnoissakin. Pyrimme löytämään nuorille oman harrastuksen julkisesta harrastustarjonnasta yhteisön omien harrastuksien lisäksi. Tuemme kaverisuhteita lastenkodin ulkopuolelle.

Lastenkoti Mansikkapuistossa uskotaan, että yhteisö on välittävä, vapaa ja siihen osallistutaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on perusoikeuksiin liittyvä vapaus kuulua osana yhteisöön. Jokainen voi tuntea kuuluvana yhteisöön ja voimansa vaikuttaa siihen. Jokainen yhteisön jäsen on vapaa ja vastuullinen.  Yhteisö on turvallinen. Se syntyy lastenkodissa pienistä arjen teoista sekä luvasta ja vapaudesta tulla toisen luo. Yhteisössä kuunnellaan toinen toisiamme. Yhteisistä arjen ja vapaa-ajan toiminnoista syntyy yhteisiä kokemuksia ja muistoja, joilla kaikilla on yhteisöön vaikuttava voima. Yhteisön osallisuuden minimivaatimus lastenkoti Mansikkapuistossa on se, että on tietoinen yhteisön olemassaolosta ja itsestään.

Lastenkoti Mansikkapuiston kasvatusfilosofia on tulevaisuuteen suuntautuvaa, nuoren omiin vahvuuksiin uskovaa kasvatus- ja ohjaustyötä. Lastenkoti Mansikkapuisto on profiloitunut yli 15-vuotiaisiin nuoriin ja opintojen osalta tähdätään nuorten kanssa 2. asteen jatko-opintoihin. Työn tavoitteena on yhteiskuntaan liittyminen omien voimavarojen mukaisesti sijoituksen alusta alkaen.

       ”Uskomme siihen, että ratkaisu elämän suunnan muutoksesta on kullakin itsellään”