Valmennus ja Koulutus

Neuropsykiatrinen Valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on yhteiskunnan tarjoamia palveluja täydentävä ohjaus- ja tukimenetelmä. Valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, joka perustuu valmennettavan henkilökohtaiseen tuen tarpeeseen. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmennus edistää myönteisellä tavalla valmennettavan käsitystä itsestään ja omista kyvyistään.

Lue Lisää

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityishaasteita (ADHD/ADD, asperger, autismi, tourette, kielelliset erityishaasteet ja muut kehitysviivästymät). Valmennuksen lähtökohtana on se, että neuropsykiatriset haasteet ovat ominaisuus, jonka kanssa opitaan elämään ja toimimaan arjessa. Valmennuksesta hyötyvät useimmat lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on haasteita arjen hallinnassa ja oman toiminnan ohjaamisessa. Ratkaisukeskeistä valmentavaa työmenetelmää voidaan käyttää myös muiden asiakasryhmien kanssa, kuten esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Valmennus on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi myös lievästi kehitysvammaisten henkilöiden kanssa toimimisessa. Valmennusta toteutetaan asiakkaan henkilökohtaiseen lähtökohtaan parhaiten sopivassa ympäristössä.

Kun arjen hallinta tai oman toiminnan ohjaaminen on erityisen haasteellista, valmennuksen tavoitteena on antaa valmennettavalle välineitä arjen sujumisen ja hallinnan tueksi. Valmentajan tehtävä on motivoida valmennettavaa etsimään uusia toiminta- ja ratkaisumalleja ja tukea toiminnan muutoksessa. Valmennuksessa pyritään luomaan turvallinen ympäristö, jossa voi toiminnan kautta harjoitella, epäonnistua ja kokeilla uudelleen.

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus perustuu valmennettavan ja valmentajan väliseen luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Yksilövalmennuksessa etsitään valmennettavan omia henkilökohtaisia voimavaroja ja potentiaalia ja siten pyritään vahvistamaan valmennettavan omaa toimintakykyä parhaalle mahdolliselle tasolle.

Lue Lisää

Työskentelyä varten tehdään valmennussuunnitelma ja sovitaan yhdessä tavoitteet, jotka ovat valmennettavan itse määrittämiä. Tavoitteet pilkotaan mahdollisimman pieniin ja realistisiin välitavoitteisiin. Yksilövalmennusta voidaan tehdä tiettyyn elämäntilanteeseen tai esimerkiksi koulunkäyntihaasteisiin liittyvänä laajempana kokonaisuutena. Valmennus voidaan kohdistaa myös yksittäiseen tilanteeseen, asiaan tai toimintaympäristöön liittyvään haasteeseen. Valmennus ei ole terapiasuhde, vaan toiminnan tavoitteena on keskittyä arjen käytännön haasteiden ratkaisemiseen. Yksilövalmennusta voidaan tehdä sekä lasten, nuorten että aikuisten kanssa ja se voi keskittyä esimerkiksi vanhemmuuden tukemiseen tai vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelman työstämiseen.

Yksilövalmennus on tavoitteellinen ja vaikuttava, ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tukeva työskentelytapa. Valmennukseen voi ohjautua sosiaali- tai terveydenhuollon maksusitoumuksella tai suoralla asiakkuudella Sospro Oy:n Avopalvelujen kanssa.

Perhevalmennus

Perhevalmennusta tehdään, kun perheessä on jonkun perheenjäsenen neuropsykiatrisesta ominaisuudesta, päihde- tai mielenterveysongelmista tai perheen muista erityistarpeista johtuvia haasteita. Valmennuksessa pyritään löytämään perheelle sopivimmat keinot arjen sujumiseksi ja lähdetään yhdessä tukemaan ja vahvistamaan sitä, mikä perheessä on toimivaa. Tavoitteena on opastaa vanhempia kasvatustehtävässä ja etsiä perheelle sopivia käytännön ratkaisumalleja haasteellisiin tilanteisiin. Jokaisen perheen kanssa laaditaan yksilökohtaiset tavoitteet, jotka ohjaavat työskentelyä.

Lue Lisää
Perhevalmennus on tavoitteellinen ja vaikuttava, ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tukeva työskentelytapa. Valmennukseen voi ohjautua sosiaali- tai terveydenhuollon maksusitoumuksella tai suoralla asiakkuudella Sospro Oy:n Avopalvelujen kanssa.

Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennusta voidaan toteuttaa erilaisten, samantyyppisen haasteen kanssa elävien valmennettavien kanssa. Ryhmävalmennus voi olla vertaistukitapahtuma esimerkiksi nepsy-lapsen vanhemmille, nepsy-aikuisen puolisolle, nepsy-aikuisille, nepsy-lapsen sisaruksille jne. Valmennus voi keskittyä yksittäiseen asiaan tai tapahtumaan, esimerkiksi opetusryhmän toiminnan haasteiden ratkaisemiseen. Valmennus voi olla myös laajempi kokonaisuus, kuten esimerkiksi nepsy-lasten vanhemmille suunnattu vanhempien valmennus.

OTA YHTEYTTÄ!

Tiedustelut
Palvelupäällikkö 
Tiina Räsänen,
050-4131044, 
tiina.rasanen(at)sospro.fi

 

Valmentaja koulutus

Sospro Oy järjestää Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja- koulutusta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä, käytännön läheisistä harjoituksista ja itsenäisistä tehtävistä. Koulutus voidaan toteuttaa joko 10 päivän lähiopetuksen mittaisena (20op) tai 18 lähiopetuspäivän mittaisena (30op).

LUE LISÄÄ