Lukkarila

Lukkarila on 7-paikkainen perustason asuinyksikkö. Lukkarila tarjoaa 12–17-vuotiaille huostaanotetuille tai avohuollontukitoimenpiteinä sijoitetuille lapsille turvallisen ja kodinomaisen kasvuympäristön kauniissa ja ainutlaatuisessa miljöössä Peräseinäjoella. Asuinalue on rauhallinen ja hiljainen ja Lukkarilan pihapiiri tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen liikkumisen ja kepeään oleiluun nurmikolla, marjojen poimimiseen tai vaikkapa saunomiseen omassa pihasaunassa.

Lukkarilan toiminta rakentuu ennakoitavan ja tasaisen arjen ympärille, jossa lapsen on mahdollista opetella arjen käytännön taitoja ja sosiaalisia valmiuksia ikätason mukaisesti. Lukkarilan sijaishuoltopalveluiden viitekehyksenä on arvojemme mukaisen työskentelyn ja PACE-asenteen avulla syntyvä kiintymyssuhde lapseen. Meille tärkeää on avoimuus, rohkeus, luottamus, yksilöllisyys ja turvallisuus!

Toiminta-ajatus

Lukkarilan toiminta perustuu uskoon ihmisessä olevaan hyvään.  Lasten yksilölliset tarpeet huomioiden pyrimme osallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteistyösuhteen luomiseen lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Tavoitteenamme on tarjota kokonaisvaltaista, kannustavaa sekä ratkaisukeskeistä apua lapsen ja hänen perheensä auttamiseksi.

Omaohjaajatyöskentelyllä sekä perheyhteistyöllä on keskeinen rooli työskentelyssämme. Jokaiselle lapsella on kaksi nimettyä omaohjaajaa, jotka toimivat arjen toiminnan ja ihmissuhteiden sekä erilaisten taitojen harjoittelun mahdollistajina, ohjaajina ja tukijoina. Omaohjaajien vastuulla on lapsen hoidon, kasvatuksen ja kuntoutustyön suunnitelmallisuus ja toteuttaminen yhdessä muun työryhmän, vanhempien ja sosiaalityöntekijän kanssa. Tiivistä ja avointa yhteistyötä tehdään myös lapsen perheen ja lähiverkoston kanssa.

Arki

Lukkarilan arki rakentuu rauhallisen ennakoitavan ja strukturoidun vuorokausirytmin ympärille. Varmistamme, että lapsen sivistykselliset oikeudet toteutuvat, lapset saavat säännöllisen ruoan ja levon sekä mahdollisuuden harrastaa. Lapsen yksilöllisyys ja osallisuus huomioidaan omaohjaajatyöskentelyllä. Omaohjaaja on keskeinen lapsen arjen toiminnan ja ihmissuhteiden sekä erilaisten taitojen harjoittelun mahdollistaja. Jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaohjaajaa.

Osallisuuden vahvistamiseksi lapsemme saavat halutessaan osallistua myös lasten johtoryhmään. Lasten johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Lasten johtoryhmässä lapsen ääni on tärkeä. Lasten johtoryhmässä käsitellään ennakolta lapsilta tulleita teemoja ja aihealueita arjen toiminnan, aktiviteettien ja ympäristömme kehittämisen osalta, jotka otetaan huomioon kehittäessämme toimintaamme. Myös palautteiden käsittely on tärkeä osa lasten johtoryhmää.

Lukkarilassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet energiatehokkailla laitteistohankinnoilla sekä lajittelemalla ja kierrättämällä aktiivisesti. Pyrimme tekemään vain suunnitelmallisia hankintoja. Vähennämme ruokahävikkiä suunnittelemallisella ruokahuollolla. Lukkarilassa toteutetaan ”kokkaa vain komerosta” –päiviä, joiden ajatuksena on ideoida aterioita, joiden pääraaka-aineet löytyvät pakastimesta ja kuiva-ainekaapin tuotteista sekä edellisten päivien ruoka- ainesta.

Lasten kuljetukset pyrimme järjestämään edestakaista ajelua välttäen ja julkista liikennettä suosien. Lapsia kannustetaan myös polkupyörän käyttöön lyhyemmillä matkoilla.

Kehittääksemme palveluamme ja siitä koettua vaikuttavuutta mittaamme ja seuraamme säännöllisesti asiakaskokemusta. Uusi asiakaskokemusmittari otetaan käyttöön kaikissa Sospron työryhmissä syksyn 2021 aikana.

Koulunkäynti

Lapset käyvät Peräseinäjoella Toivolanrannan yhtenäiskoulua tai muita Etelä-Pohjanmaan alueen oppilaitoksia. Lukion kaksi ensimmäistä luokkaa voi suorittaa Peräseinäjoella, viimeinen vuosi Seinäjoella. Ammattioppilaitos Sedu sekä valmistava luokka Valma ja ammattioppilaitos Luovi tarjoavat monipuolista opetusta ja opintopolkuja toisen asteen ja peruskoulunsa päättäneille oppilaille. Yhteistyö koulujen ja asuinyksikön välillä on päivittäistä ja joustavaa sekä kulkuyhteydet lähialueiden oppilaitoksiin on toimivat.

Harrastusmahdollisuudet

Seinäjoen seutu tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet erilaiseen harrastamiseen ja kokemiseen. Aktiviteetteja löytyy perinteisen harrastamisen lisäksi myös lukuisista patikointi, laavu ja luontokohteista sekä seikkailuradoilta. Alueen vetovoimatekijä Kalajärven matkailu ja leirintäkeskus tarjoaa monipuolista toimintaa.

Lukkarila järjestää toimintaa vuoden ympäri ja lapset osallistuvat yhteisen toiminnan suunnitteluun.

Henkilökunta

Lukkarilan työn perustana on lapsen edun toteutuminen ja tärkein voimavaramme on hymyilevät ihmiset. Lukkarilassa on moniammatillinen työyhteisö. Yhteistyö asiakasverkostojen kanssa sujuu luontevasti ja työntekijöillämme on laaja tuntemus lastensuojelutyön arjesta. Työntekijöiden koulutustaustat ovat sosiaalialan, nuorisotyön, terveydenhuollon ja kasvatuksen saralta. Henkilöstön osaamista vahvistetaan säännöllisten koulutusten kautta ja tukena ovat ryhmätyönohjaukset sekä perheterapeutin että psykiatrian lääkärin konsultaatiot.

Toimintaa jäsennetään hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyön viitekehyksestä ja lapsen osallisuudesta käsin. Sosiaali- ja terveys alan peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen lisäksi työntekijöillä on runsaasti erilaista osaamista lisäkoulutuksen ja omien mielenkiinnonkohteiden ansiosta. Lukkarilassa olevien lasten kuntoutuksen kivijalka on hyvä huolenpito, monipuolinen ja osallistumaan kannustava toiminta sekä kaikkia kunnioittava ja ennakoitava yksilöllinen arki.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!