Kersantti

Kersantti on seitsenpaikkainen asuinyksikkö, joka sijaitsee samassa rakennuksessa Luutnantin asuinyksikön kanssa. Kersantti on osa Ravanikodin kokonaisuutta, joka muodostuu samassa pihapiirissä olevista neljästä yksiköstä; Luutnantin ja Kersantin perustason yksiköistä sekä Majurin ja Kapteenin erityistason yksiköistä. Ravanikodin yhteydessä ja samassa pihapiirissä toimii Ulvilan sivistystoimen alainen Auroran koulun Ravanikodin opetusyksikkö.

Kersantti on tarkoitettu 11-17 -vuotiaille sijaishuoltoa tarvitseville lapsille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille. Lapsilla voi olla tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia sekä koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Hoito- ja kasvatustyön viitekehyksenä on kiintymyssuhdeteoria.

Kersantin asuinyksikössä työskentelee seitsemän työntekijän työryhmä, joka koostuu yksikön johtajasta, viidestä ohjaajasta ja yövalvojasta.

Toiminta-ajatus

Kersantin asuinyksikön tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille valmiuksia saavuttaa hyvän elämän edellytykset kasvattamalla ja ohjaamalla heitä yksilöllisesti, yhteisöllisesti toiminnallisesti sekä perhettä tukien ja sosiaalisia taitoja tulevaa varten kehittäen.

Kersantissa tarjotaan lapselle turvallinen ja kodinomainen kasvuympäristö sekä selkeä ja säännöllinen arjen struktuuri. Hoito- ja kasvatustyössä otetaan huomioon hoidettavien lasten ikä ja yksilöllinen kehitystaso. Kersantissa henkilökunta ohjaa lapsen arkea ja tukee hänen koulunkäyntiään. Hoito- ja kasvatustyössä panostetaan lasten toiminnallisuuden ohjaamiseen. Jokaiselle Kersanttiin sijoitetulle lapselle nimetään kaksi omaohjaajaa tukemaan hänen kasvuaan ja kehitystä kohti itsenäistymistä tai paluuta takaisin perheensä kanssa asumaan. Aktiivisen ja säännöllisen omaohjaajatyön kautta varmistetaan lapselle turvallisen kiintymyssuhteen muodostuminen.

Lapsen kuntouttamisessa huomioidaan aina lapsen perheen tarvitsema tuki. Omaohjaaja ohjaa lapsen vanhempia vanhemmuudessa sekä tukee lapsen kotiharjoittelun mahdollistumista ja onnistumista.

Arki

Jokaisella Kersantissa asuvalla lapsella on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Jokaisen lapsen kanssa käydään läpi hänen sijoituksensa yksilölliset tavoitteet ja hän saa osallistua oman kuukausikoosteensa laadintaan sekä hoito- ja kasvatussuunnitelmansa seurantaan päivittämiseen.

Kersantin lapset saavat olla mukana Kersantin arjen suunnittelemisessa viikoittaisessa kersanttilaisten palaverissa, “Nuorten kokous”. Tässä palaverissa on jokaisella puheoikeus ja mahdollisuus voida vaikuttaa Kersantin yhteisiin asioihin koskien niin arjen käytäntöjä kuin ruokalistan laadintaa.

Kersantissa lapsille halutaan antaa sellaisia kokemuksia ja elämyksiä, joiden suunnitteluun he ovat itse voineet osallistua. Lasten osallistamisella on tarkoitus antaa heille riittävä motivaatio osallistua yhteiseen tekemiseen ja saamaan yhdessä muisteltavia kokemuksia. Tällöin voimme antaa lapsille onnistumisen iloa ja samalla opettaa heille ulkomaailmassa olevien tapa- ja sääntökulttuuria, mitä ei välttämättä lastenkotiympäristössä niin hyvin kohtaa.

Koulunkäynti

Kersantin pihapiirissä toimii Ulvilan koulutoimen Auroran koulu. Koulu on tarkoitettu 6-9 luokkalaisille. Ensisijaisesti opetusta tarjotaan Ravanikodissa asuville lapsille, joilla on oppimis- ja keskittymisvaikeuksia.

Koulun ja yksiköiden henkilöstö tekee yhteistyötä päivittäin. Koulussa painotetaan koulunkäynnin sosiaalista aspektia ottamalla kuitenkin huomioon lasten yksilölliset eroavaisuudet ja tarpeet. Sosiaaliseen aspektiin kuuluvat käytöstavat, toisten huomioon ottaminen ja kuunteleminen ovat Auroran koulussa ensiarvoisen tärkeitä arvoja. Tätä kautta pyritään saamaan lapsille valmiuksia toimia jatko-opiskeluissaan isommissa ryhmissä ja onnistumaan jatko-opinnoissaan. Jatko-opintoja on mahdollista käydä lähialueen useissa toisen asteen oppilaitoksissa. Vaihtoehtoja valita itselle sopiva ja miellyttävä kouluttautumisvaihtoehto on sitä kautta runsas.

Harrastukset

Kersantin sijainti Porin läheisyydessä mahdollistaa harrastamisen laajalla kirjolla. Arkeen Kersantissa kuuluu toimintakasvatusta, jonka sisällä on mahdollista tutustua ja harrastaa monia lajeja niin kulttuurissa kuin liikunnassakin.

Tilat ja ympäristö

Kersantti sijaitsee rauhallisessa maalaismiljöössä Ulvilan Ravanin kylässä. Matkaa Porin kaupunkiin on n. 12 km. Kersantin nimi pohjautuvat sijaintipaikan sotilaalliseen historiaan jo 1880-luvulta.

Kersantti on suunniteltu ja rakennettu viihtyisäksi sekä kodinomaiseksi. Yksikössä on seitsemän asiakaspaikkaa, joissa oman huoneensa sisustukseen on lapsella mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Iso piha-alue antaa mahdollisuuden pihapeleille ja yhteiselle toiminnalle ylipäätään. Pihapiirissä sijaitsee myös Vääpelin kaksi tukiasuntoa.

Henkilöstö

Kersantin henkilöstössä on osaajia niin sosiaali- kuin terveydenhoitoalalta. Moniammatillisella työryhmällä on laaja kokemus lastensuojelun sijaishuollosta ja henkilökuntaa koulutetaan oman työryhmänsä lasten erityispiirteitä silmällä pitäen. Vuosittain järjestetään myös yleisiä lastensuojelun sijaishuoltoon liittyviä lisä- ja täydennyskoulutuksia.

Sospro-konsernilla on oma Sospro-akatemia, Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa yhteistyössä laadittu täydennyskoulutusohjelma ja laaja monitasoinen kouluttautumistarjonta. Sospro-Akatemia mahdollistaa jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuuden kaikille työntekijöillemme.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!