Käpylän lastenkoti

Yleisesittely

Käpylän lastenkoti on seitsemänpaikkainen ja tarkoitettu yli 15-vuotiaille peruskoulun loppuvaiheessa oleville tai peruskoulun jo suorittaneille lapsille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta arjen hallinnassa, opiskelussa ja itsenäistymisessä.

Käpylän lastenkodin kasvatusideologia perustuu kiintymyssuhdeteoriaan. Kiintymyssuhdetta rakennetaan ja pidetään yllä normaalissa arjessa keskustelujen ja tehtävien, sekä erilaisten toiminnallisten tapahtumien ja elämysten kautta. Käpylän ensisijainen tehtävä on lasten hoito, kasvatus ja kuntoutus, jossa kiinteänä osana on työskentely lasten perheiden ja läheisten kanssa. Vanhempia, perheitä ja läheisiä motivoidaan osallistumaan lapsen elämää koskeviin asioihin sijoituksen aikana.

Toiminta-ajatus

Tavoitteenamme on antaa lapsille valmiuksia selviytyä elämässä kuntouttamalla heitä yksilöllisyyden, yhteisöllisyyden, toiminnallisuuden ja perhekeskeisyyden keinoin. Lasten itsetuntoa vahvistetaan sekä kehitetään heidän sosiaalisia taitojaan, jotta hyvän elämän edellytykset mahdollistuvat.

Käpylän arki

Käpylässä lapsia tuetaan ja ohjataan niin opinnoissa kuin työelämään liittyvissä asioissa sekä arjen hallinnassa: kodinhoidollisten töiden harjoittelemisessa, ihmissuhdeasioissa, toiminnanohjauksessa ja itsensä hoitamisessa. Hoito- ja kasvatustyössä on itsenäistävä työote, siinä pyritään ikätasoiseen vastuun ottamiseen sekä elämäntaitojen opetteluun ja kehityksen tukemiseen. Lapsen itsenäistymisen tukemiseen ja kannustamiseen on käytössä porrasjärjestelmä.

Lastenkodin seitsemästä huoneesta kaksi on keittiöllistä, jossa lapsi voi harjaannuttaa itsenäisen asumisen taitoja yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.

Jokaisen lapsen yksilöllinen fyysinen ja psyykkinen ikäkehitys otetaan arjessa huomioon ja tavoitteena on, että lapsi oppii ikätasonsa mukaisesti huolehtimaan itsestään ja ottamaan huomioon myös ympäristönsä. Omaohjaajatyöllä on merkittävä rooli lapsen arjessa ja hän toimii lapsen asioiden asiantuntijana.

Koulunkäynti

Käpylän lapset opiskelevat joko peruskoulun viimeisellä luokalla tai toisen asteen opinnoissa. Jos lapsella ei ole opiskelupaikkaa, pyritään hänelle järjestämään muuta päivätoimintaa tai työkokeiluja.

Tilat ja ympäristö

Vuonna 2013 perustettu Käpylän asuinyksikkö sijaitsee Ravanikodin tukiyksikön kanssa samassa pihapiirissa noin kilometrin päässä Porin keskustasta palveluiden ja oppilaitosten välittömässä läheisyydessä. Alueen rakennuksilla on pitkä historia. Tilat on remontoitu tarkoituksenmukaisiksi ja toiminnalle sopivaksi, kuitenkin niiden historiaa arvostaen.

Harrastusmahdollisuudet

Käpylän sijainti Porin keskustassa mahdollistaa laajan harrastustarjonnan. Käpylässä järjestetään lisäksi toimintakasvatusta, jonka puitteissa lapset voivat yhdessä kokeilla erilaisia lajeja. Käpylässä järjestetään vuosittain erilaisia leirejä ja retkiä sekä teemapäiviä lapsille.

Henkilökunta

Käpylän henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Moniammatillisella henkilökunnalla on kattavasti työkokemusta lastensuojelun sijaishuollosta. Henkilökunnan vaihtuvuus on ollut vähäistä. Henkilökunnalle järjestetään vuosittain erilaisia lastensuojelun sijaishuoltoon liittyviä lisä- ja täydennyskoulutuksia.

Erityisosaaminen

Käpylän hoito- ja kasvatustyössä on itsenäistävä työote ja siinä pyritään ikätasoiseen vastuun ottamiseen sekä elämäntaitojen opetteluun ja kehityksen tukemiseen. Omaohjaajatyöskentelyä ohjaa Ravanikodin Itsenäistyvän nuoren -kirja, jossa on tietoa ja erilaisia harjoitteita itsenäistymisasioiden läpikäymiseen. Itsenäistymisvalmiustestillä kartoitetaan lapsen itsenäistymisvalmiuksia, toimintakykyä ja osaamista asioiden hoitamiseen.