Laadun kehittäminen


Tuotamme Sosprossa yhteiskunnallisesti merkittäviä sosiaalialan palveluita, joiden ensisijainen tehtävä on auttaa lapsia, nuoria ja perheitä kuntoutumaan sekä löytämään parempia edellytyksiä oman itsensä ja elämänsä hallintaan. Palvelutoimintamme keskeisin tavoite on tuottaa vaikuttavia ja laadukkaita palveluja – luoda toimiva työympäristö lastensuojelun ammattilaisille ja tarjota katkeamattomia palvelupolkuja, jotka tukevat parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaanamme olevia lapsia ja perheitä.

Omavalvontajärjestelmämme 

Sosprossa kehitämme omavalvontaan perustuvaa toiminta- ja laatujärjestelmää. Laatujärjestelmämme konkretisoituu palvelujen toteuttamisessa ja jäsentyy laadukkaan palvelun sisällöistä, kuten osallisuudesta, kohtaamisesta ja hyvästä kohtelusta, turvallisuudesta, yksilöllisyydestä ja saumattomasta yhteistyöstä eri toimijoiden välillä. Näitä sisältöjä kehitämme Sosprolla vahvasti henkilöstöämme osallistaen. Eri teemojen ympärille perustetuissa laatutyöryhmissä työntekijämme ovat olleet mukana kehittämässä ja määrittämässä Sosprolaista tapaa työskennellä ja tuottaa palvelua. Kehittämisen johtotähtenä on aina asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen ja palvelun parantaminen asiakkaita kuunnellen. 

Lue lisää: Sospron omavalvontaohjelma

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointi 

Sosprossa uskomme vaikuttavan palvelun tuottamiseen, jonka varmistaa kyvykäs ja osaava henkilöstömme, asianmukaiset työvälineet ja toimitilat sekä jatkuvaan kehittämiseen orientoitunut palautetietoinen työskentely- ja organisaatiokulttuuri. Visiomme on olla edelläkävijä sosiaalialalla ja siksi toimintamme on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kehitämme asioita, joihin todella uskomme ja edistämme kasvuamme uudenlaisilla tavoilla mitata ja analysoida palveluiden vaikuttavuutta. Vaikuttavia ja laadukkaita palveluita tuottaaksemme olemme jatkuvasti nöyriä oman tekemisemme ja osaamisemme äärellä, kuuntelemme asiakkaitamme ja toisiamme, pyrimme ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja hyödynnämme niitä parantaaksemme toimintaamme. Onnistuaksemme, havainnoimme aktiivisesti ympäristöämme ja tekemistämme, pyrimme mahdollisimman herkästi tunnistamaan ja ymmärtämään olemmeko tehneet oikeita asioita, oikeaan aikaan sekä haastamme itseämme arvioiden, onko tekemisemme vaikuttanut positiivisesti asiakkaittemme elämään. Samanaikaisesti pyrimme sinnikkäästi poistamaan arjesta ja tekemisestämme sellaisia asioita, jotka voivat olla riskinä laadukkaan ja turvallisen asiakastyön toteutumiselle. 

Asiakaskokemuksen mittaaminen 

Palvelun vaikuttavuus korreloi tiiviisti asiakkaan kokemuksen kanssa kertoen, onko ihminen kokenut tulleensa kuulluksi, onko hänet otettu huomioon omana itsenään, onko häneen uskottu ja luotu toivoa selviytymisestä ja onko hän saanut apua annetusta tuesta. Kehittääksemme palveluamme ja siitä koettua vaikuttavuutta mittaamme ja seuraamme säännöllisesti asiakaskokemusta. Uusi asiakaskokemusmittari otetaan käyttöön kaikissa Sospron työryhmissä syksyn 2021 aikana. 

Asiakkaan tavoitteiden seuranta ja mittaaminen 

Asiakastyömme vaikuttavuutta eli palvelun ja kuntoutuksen onnistumista sekä sitä, olemmeko päässeet toiminnalle tai palvelullemme asetettuihin tavoitteisiin, seurataan ja mitataan myös säännöllisesti. Sospron sijaishuollon palveluissa otamme syksyn 2021 aikana käyttöön asiakastietojärjestelmäämme integroidun toimintakykymittarin ja kehitämme vastaavanlaista mittaria avopalveluidemme käyttöön. Mittarin avulla saamme lapsen, hänen perheensä ja työryhmän näkemyksiin perustuvan kokonaiskuvan hoito- kasvatus- ja kuntoutustyölle asetettujen tavoitteiden etenemisestä. 

Poikkeamien hallinta 

Asiakkaan hyvä kohtelu ja siihen sovitetut yhteiset toimintatavat arjessa ovat laadukkaan Sosprolaisen työskentelyn ytimessä. Hyvä kohtelu, yksilöllinen hoito- kasvatus- ja kuntoutustyö sekä ennakoitava ja yhdessä suunniteltu arki on jokaisen asiakkaamme oikeus. Varmistamme näiden asioiden toteutumista reflektoimalla jatkuvasti toimintaamme. Meille on tärkeää tunnistaa epäkohtia ja poikkeamia työssämme, reagoida niihin, nostaa niitä yhteiseen keskusteluun ja miettiä yhdessä, miten asioita toisin tekemällä, voidaan jatkuvasti parantaa asiakkaamme saaman palvelun laatua ja vaikuttavuutta. 

Kerromme lisää laatujärjestelmän ja palveluidemme laadun kehittämisestä alla olevalla videolla.