Onnistunutta avopalvelua

Yhdessä – ihminen ihmiselle
Sospron toiminnan sydän on kaikkien osapuolten välinen luottamus. Kun luottamus on ansaittu, voidaan mennä yhdessä eteenpäin – oli tilanne mikä tahansa.

Yksilöllistä tukea, räätälöityjä ratkaisuja

Sospro Avopalvelut tarjoaa yksilöllistä tukea ja yhdessä räätälöityjä ratkaisuja haastaviin elämänvaiheisiin. Sospron valmentava työote vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja ja motivoi häntä löytämään ratkaisuja elämänsä haasteisiin. Työtä tehdään rinnalla kulkien, tasavertaisena kumppanina – ihminen ihmiselle.

Näemme tärkeäksi verkostotyön merkityksen niin lasten, nuorten kuin vanhempien kanssa toimiessamme. Avoimella ja keskinäiseen luottamukseen pohjautuvalla vuorovaikutuksella luomme pohjan yhteisten tavoitteiden saavuttamiselle.

 

“Oman elämänsä asiantuntija”

Työtämme ohjaa ajatus siitä, että jokainen on oman elämänsä asiantuntija. Emme tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan etsimme vaihtoehtoja yhdessä lapsen, nuoren tai vanhemman kanssa hänen omista lähtökohdistaan käsin. Arvostamme avointa, kunnioittavaa ja tasavertaista vuorovaikutusta sekä lapsen, nuoren tai vanhemman aitoa kohtaamista hänen elämäntilanteessaan ja elinympäristössään. Tehtävämme on luoda turvallinen, luottamuksellinen ja kannustava ilmapiiri, jossa yhdessä asetettuihin tavoitteisiin sitoudutaan.

Sospron arvo ”helposti lähestyttävä ja uskottava aikuinen” tarkoittaa sitä, että työntekijämme rakentavat aktiivista vuorovaikutusta lapsen tai nuoren ja hänen läheistensä kanssa. Työntekijöillämme on vahva ammatillinen, monitoimijaisuutta tukeva osaaminen ja työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Sosiaali-, terveydenhuolto, tai kasvatusalan tutkinnon lisäksi edellytämme työntekijöiltämme Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusta.

Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Perhetyö ja tehostettu perhetyö tarjoavat apua ennaltaehkäisevästi ja oikea-aikaisesti, ettei perheen tilanne kuormitu tai kriisiydy ja lapsi tai nuori saa tarvitsemansa hoivan ja huolepidon perheeltään ja läheisiltään. Työn lähtökohtana on yhdessä ja osallistaen etsiä perheelle sopivimmat keinot arjen sujumiseksi, tukien ja vahvistaen sitä, mikä on perheessä toimivaa.

Avomuotoinen perhekuntoutus

Avomuotoinen pehekuntoutus on tavoitteellista ja laaja-alaista yhteistyötä, jonka tarkoituksena on parantaa perheen hyvinvointia ja turvata lapsen tai nuoren kasvuolot. Perhekuntoutuspalvelu on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat vahvaa tukea lapsen tai nuoren hoivassa ja huolenpidossa sekä vanhemmuuden haasteissa ja vuorovaikutuksen vahvistamisessa. Perhekuntoutus on monimuotoista ja kokonaisvaltaista valmennusta, jonka tarkoituksena on eheyttää ja jäsennellä perheen arkea ja saada aikaan voimaannuttava lopputulos. 

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on yhteiskunnan tarjoamia palveluja täydentävä ohjaus- ja tukimenetelmä. Valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, joka perustuu valmennettavan henkilökohtaiseen tuen tarpeeseen. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmennus edistää myönteisellä tavalla valmennettavan käsitystä itsestään ja omista kyvyistään.

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityishaasteita (ADHD/ADD, asperger, autismi, tourette, kielelliset erityishaasteet ja muut kehitysviivästymät). Valmennuksen lähtökohtana on se, että neuropsykiatriset haasteet ovat ominaisuus, jonka kanssa opitaan elämään ja toimimaan arjessa. Valmennuksesta hyötyvät useimmat lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on haasteita arjen hallinnassa ja oman toiminnan ohjaamisessa. Ratkaisukeskeistä valmentavaa työmenetelmää voidaan käyttää myös muiden asiakasryhmien kanssa, kuten esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Valmennus on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi myös lievästi kehitysvammaisten henkilöiden kanssa toimimisessa. Valmennusta toteutetaan asiakkaan henkilökohtaiseen lähtökohtaan parhaiten sopivassa ympäristössä. Yksilövalmennus perustuu valmennettavan ja valmentajan väliseen luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Yksilövalmennuksessa etsitään valmennettavan omia henkilökohtaisia voimavaroja ja potentiaalia ja siten pyritään vahvistamaan valmennettavan omaa toimintakykyä parhaalle mahdolliselle tasolle.

Ratkaisukeskeinen perhevalmennus

Perhevalmennusta tehdään, kun perheessä on jonkun perheenjäsenen neuropsykiatrisesta ominaisuudesta (ADHD/ADD, asperger, autismi, tourette, kielelliset erityishaasteet ja muut kehitysviivästymät), päihde- tai mielenterveysongelmista tai perheen muista erityistarpeista johtuvia haasteita. Valmennuksessa pyritään löytämään perheelle sopivimmat keinot arjen sujumiseksi ja lähdetään yhdessä tukemaan ja vahvistamaan sitä, mikä perheessä on toimivaa. Tavoitteena on opastaa vanhempia kasvatustehtävässä ja etsiä perheelle sopivia käytännön ratkaisumalleja haasteellisiin tilanteisiin. Jokaisen perheen kanssa laaditaan yksilökohtaiset tavoitteet, jotka ohjaavat työskentelyä.

Perhevalmennus on tavoitteellinen ja vaikuttava, ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tukeva työskentelytapa. Valmennukseen voi ohjautua sosiaali- tai terveydenhuollon maksusitoumuksella tai suoralla asiakkuudella Sospro Oy:n Avopalvelujen kanssa.

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö on ensisijaisesti lapsen tai nuoren kanssa tapahtuvaa, tavoitteellista, systeemistä ja voimavaralähtöistä työskentelyä hänen omassa elinympäristössään. Tukihenkilö edistää lapsen tai nuoren myönteistä kasvua ja kehitystä sekä perheen sisäistä vuorovaikutusta. Palvelun sisältö räätälöidään yksilöllisesti niin, että se vastaa lapsen tai nuoren tarpeita ja toiveita.

Jälkihuollon palvelut 

Sospro valmentaa jälkihuoltonuoria itsenäiseen elämään, tarjoten tukea ja ohjausta arjen- ja elämänhallinnan ylläpitämiseen, asumiseen sekä yhteiskunnassa toimiseen. Jälkihuollon palvelu on jatkumo sijaishuollon palvelulle, jossa tuki ja ohjaus aloitetaan hyvissä ajoin, jotta luottamussuhde nuoren ja työntekijän kanssa mahdollistuu ja vahvistuu. Jälkihuollon palvelu tukee nuoren itsenäiseen elämään siirtymistä ja myönteisen kasvun vahvistamista. Jälkihuollon ohjausta tarjotaan nuorelle hänen omista lähtökohdistaan käsin, huomioiden yksilölliset tarpeet, toiveet ja tavoitteet.

Tuettu asuminen

Tuetun asumisen palvelut valmentavat nuorta itsenäiseen asumiseen tai tarjoavat tukea ja ohjausta itsenäiseen asumiseen siirtymisessä.

Nuorelle tarjotaan tuetun asumisen palveluja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi sekä niiden turvaamiseksi.

Tuettua asumista tarjotaan nuorelle, joko hänen omaan asuntoonsa tai Sospron tukiasuntoon, kunnes nuoren omat edellytykset itsenäisempään asumiseen vahvistuvat. Tuetun asumisen palvelukokonaisuudet räätälöidään vastaamaan nuoren yksilöllisiä tarpeita, toiveita ja tavoitteita.

Valvotut ja tuetut tapaamiset sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaille

Sospro Oy:n palveluihin kuuluu myös mahdollisuus sekä valvottujen että tuettujen tapaamisten järjestäminen sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaille. Tapaamiset toteutetaan sovittujen tavoitteiden ja yksilöllisesti laaditun sopimuksen mukaisesti. Työskentelyssä käytettävät menetelmät räätälöidään vastaamaan perheen ja lapsen yksilöllisiä tarpeita.

Olemme jäsenenä Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry:ssä http://www.sulat.fi/

 

MEIHIN SAAT YHTEYDEN 24h

Avopalvelut
Avopalvelujen vastuuhenkilö
Kristiina Rajakoski
kristiina.rajakoski(at)sospro.fi
050-4389146